Kierunki przemian dydaktyki w naukach o bezpieczeństwie

Andrzej Pieczywok

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.020

Abstrakt


Current times carry a huge load of various events because the 21st century is the century of great changes and huge progress in various spheres of human life. The feeling of security in many environments and social groups diminishes due to development of social and civilization threats. This is why safety education is increasingly important in counteracting various threats. Informing about the kinds of threats and their likelihood, widely understood preventive actions, and rational education in all possible spheres of life – ideally all should be part of teaching safety sciences.

Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; nauki o bezpieczeństwie; dydaktyka; edukacja dla bezpieczeństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrukowicz, W. (2000). Projekt celów kształcenia integralnego. Za: K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Bruner, J.S. (1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Denek, K., Meller, R. (1992). Treści kształcenia w przyszłościowym modelu edukacji. Ruch Pedagogiczny, 5/6.

Dylak, S. (2009). Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny. Za: D. Klus-Stańska, M. Łojko, L. Hurło (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałdowa, A. (1992). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Platan.

Gołębniak, B.D. (2003). Egzaminy i ocenianie szkolne. Za: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: PWN.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kotarbiński, T. (1957). O pojęciu metody. Wybór pism, t. I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krzyżanowski, L. (1985). Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWN.

Kuhn, T.S. (1985). Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kupisiewicz, Cz. (1985). Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa: PWN.

Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Molak, A. (1968). Szkoła pracy Kerschensteinera. Warszawa: PWN.

Niemierko, B. (1975). ABC testów osiągnięć szkolnych. Warszawa: WSiP.

Niemierko, B. (1997). Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa: WSiP.

Rutkowiak, J. (2009). Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia. Ku pytaniom o przykłady międzyparadygmatyczne. Za: D. Klus-Stańska, M. Łojko, L. Hurło (red.), Paradygmaty współczesne dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stein, N.L., Trabasso, T., Liwag, M.D. (2005). Rozumienie emocji w teorii oceny – implikacje dla rozwoju i uczenia się. Za: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stępień, R., Wroński, R.W. (1999). Edukacja obronna młodzieży na przełomie wieków. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Welsch, W. (1997). Nasza postmodernistyczna moderna. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wróblewski, R. (2010). Przedmiot i metoda nauki o bezpieczeństwie narodowym. Za: P. Sienkiewicz (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Materiały z konferencji naukowej. Warszawa: AON.

Zduniak, A., Kryłowicz, M. (2004). Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa–Poznań: Elipsa.

Zajas, S. (2010). Nauki wojskowe a nauki o bezpieczeństwie i obronności. Za: P. Sienkiewicz (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego Materiały z konferencji naukowej. Warszawa: AON.

Zalewski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.

Żegnałek, K. (2005). Dydaktyka edukacji obronnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism