Rozważania nad naukami o bezpieczeństwie i bezpieczeństwem społeczności lokalnych

Bogdan Chmieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.004

Abstrakt


The science of safety as a discipline in the field of social sciences is already six years old. Attempts are made to search for the identity of science, to introduce the terminology, definition and methodology. Theoretical reflections concern, inter alia, the name of the discipline, safety science or safety sciences sub-disciplines and specializations in discipline, methodological identity, educational activity in the field of security, and the functioning of leading scientific centers. One area of interest for safety sciences is the local community and the threats that affect their functioning. In the discussion on the separation of sub-disciplines and specialties, the security of local communities can be considered as a separate area of scientific exploration having a specific subject and area of scientific exploration.


Słowa kluczowe


nauka; bezpieczeństwo; społeczeństwo; tożsamość; metodologia; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaja, J. (2013). Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Fehler, W. (2009). Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa. W: W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Warszawa: Arte.

Filipkowski, J. (2015). Bezpieczeństwo ekologiczne. W: A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Haliżak, E. (2004). Regionalizm w stosunkach międzynarodowych. W: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakubczak, R., Flis, J. (2006). Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Kitler, W. (2001). Obrona Cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP. Warszawa: AON. Wydział Wydawniczy.

Korcz, A. (2015). Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane z: www.adamkorcz.w.interia.pl/spol.pdf.

Kowalczyk, S. (1994). Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kuźniar, R. (1996). Po pierwsze bezpieczeństwo. Rzeczpospolita, 09.01.

Malak, K. (2016). Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania. Pobrane z: http://stosunki-miedzynarodowe.pl /bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania.

Olechnicki, K., Załęcki, P. (2000). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.

Pikulski, S. (2000). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. W: W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Podleśna, A. (2005). Bezpieczeństwo a integracja europejska. W: W.J. Maliszewski (red.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Polak, E. (1996). Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Prochożewa, A.A. (2005). Obszczaja tieorija nacionalnoj biezopasnosti. Moskwa: Izdatelstwo RAGS.

Rozwadowski, M. (2015). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające do jego poprawy. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, nr 15.

Starosta, P. (1995). Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej. (2014). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Widacki, J., Sarnecki, P., Czarny, P., Mączyński, M., Wójcikiewicz, J. (1997). Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (reforma Policji - część I). Warszawa-Kraków: IPS. Program Reformy Administracji Publicznej.

Wróblewski, R. (2017). Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Zgółkowa, H. (2003). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 40. Poznań: Wydawnictwo "Kurpisz".

Zięba, R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje - struktury - funkcjonowanie. Warszawa: Scholar.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism