Volunteering in the Context of Social Work – Historical Connection and Perspectives

Alžbeta Brozmanova, Marek STACHOŇ

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.022

Abstrakt


Social and voluntary work are connected historically. The relationship between social and voluntary work has undergone specific development. Contemporary values of social and voluntary work are based on principles of democracy and human rights and their aim is to promote a socially cohesive and just society. The goal of the contribution is to analyze the perspectives of volunteering in the context of social work. In the first section the historical connection between voluntary and social work is analyzed. In the second section attention is paid to changes in social and voluntary work in relation to the modernization process of society and possibilities and perspectives of future cooperation between social and voluntary work are outlined.

Słowa kluczowe


social work; voluntary work; community; professionalization

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brnula P., Sociálna práca. Dejiny, teória a metódy, Bratislava 2012.

Brueggeman W.G., The practice of macro social work, Belmont 2002.

Cnaan R. M., The newer deal: social work and religion in partnership, Columbia 1999.

Frič P., Současné trendy dobrovolnictví a sociální práce, Sociálna práca/Sociální práce, Vol. 11, 2011, No. 4, p. 8-9.

Frič P.,Vávra M., Tri tváře komunitního dobrovolnictví, Praha 2012.

Gambrill E., Social Work: An Authority-Based Profession, Research on Social Work Practice, Vol. 11, 2001, No. 2, pp. 166–175.

Göppner H.J., Hämäläinen J., Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre programatiku, Bratislava 2008.

Handly F., Hustinx L., The Why and How of Volunteering, Nonprofit management and Leadership, Vol. 19, 2009, No. 4, Summer 2009, pp. 549–558.

Harrington A. et al., Moderní sociální teorie, Praha 2006, pp. 66–67.

Chytil O., Důsledky modernizace pro sociální práci, Sociální práce/Sociálna práca, vol. 7, 2007, No. 4, p. 64– 71.

Koucká P., Dobrovolníci versus profesionálové, Psychologie dnes, 2007, No. 2, pp. 34–37.

Matoušek O. et al, Základy sociální práce, Praha 2001.

Matulayová T., Fenomén dobrovoľníctva optikou andragogiky a sociálnej práce, [in:] Fenomén dobrovoľníctva v sociálnych službách. Zborník príspevkov, Prešov 2011, pp. 10–11.

Mrázová A., Radková L., Dobrovoľníctvo a postupná profesionalizácia jeho manažmentu ako priorita rozvoja sociálnej práce, Geriatria, Vol. 7, 2007, No. 4, pp. 170–173.

Ondrušek D. et al., Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Bratislava 2000.

Radková L., Sociálna práca v treťom sektore, Trnava 2003.

Řezníček I., Metody sociální práce, Praha 1994.

Sherr M., Social work with volunteers, Chicago 2008.

Tošner J., Sozanská O., Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha 2002.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism