Okoliczności budowy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Jugosławią w 1918 roku

Konrad Sebastian Morawski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.014

Abstrakt


Officially, diplomatic relations between Poland and Yugoslavia commenced mid-January 1919. However, representatives of both countries had established and nurtured close cooperation already in the last quarter of 1918. As a matter of fact, the Polish and Serbian nations established some forms of cooperation with in the mid-nineteenth century, when both sought to implement major policy objectives. Circumstances surrounding the establishment of Polish-Yugoslavian diplomatic relations were reflected in the complicated political situation of both the Polish and Yugoslav peoples after the end of World War I. The present study focuses mainly on this particular issue and its aspects.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; stosunki dyplomatyczne; Polska; Jugosławia; World War I; diplomatic relations; Poland; Yugoslavia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001, s. 14–15.

Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918, Kraków 1982, s. 27, 350-325.

Cox J.K., The History of Serbia, Greenwood 2002.

Ćirković S., The Serbs, Wiley-Blackwell 2004.

Judah T., The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, Yale 2009.

Djokić D., Elusive Compromise. A History of Interwar Yugoslavia, London 2007, s. 25–27, 30-31.

Djokić D., Yugoslavism. Histories of a Failed Idea 1918–1992, London 2003, s. 17.

Eberhardt P., Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 25, 103-108.

Essen A., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992.

Garašanin I., Načertanije. Program spoljašne i nacionalne politike Srbije na kroncu 1844.

Garlicka A., Polska–Jugosławia 1934–1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław– –Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Historia Dyplomacji Polskiej, red. L. Bazylow, t. III: 1795–1918, Warszawa 1982, s. 685–686.

Historia Dyplomacji Polskiej, red. P. Łossowski, t. IV: 1918–1939, Warszawa 1995, s. 13.

Jugoslavija 1918–1988. Tematska Zbirka Dokumenata, red. B. Petranović, M. Zečević, Beograd 1988, s. 95.

Meier V., Yugoslavia: A History of Its Demise, London 1999, s. 44–45.

Milošević D., Ustavobranitelji u Kragujevcu oborili kneza Mihaila, Univerzitetska Biblioteka im. Svetozara Markovića.

Monitor Polski 1918, nr 230, 233 i 236, Kronika polityczno-społeczna, Ostatnia poczta i Telegramy.

Morawski K.S., Polskie dokumenty dyplomatyczne 1918 listopad–grudzień, red. S. Dębski, Warszawa 2010, s. 26.

O Niepodległą i Granice. Komitet Narodowy Polski. Protokoły posiedzeń 1917–1919, red. A. Koseski i inni, Warszawa–Pułtusk 2007, s. 600–602.

Pavlović S., Balkan Anschluss. The Annexation of Montenegro and the Creation of the Common South Slavic State, Purdue University 2008, s. 92, s. 147–151, 158–160.

Perman D., The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatic History of the Boundaries of Czechoslovakia, 1914–1920, Leiden 1962, s. 31–32.

Polacy w Chorwacji. Leszek Wątróbski rozmawia z Pawłem Sokołowskim, kierownikiem referatu do spraw konsularnych ambasady RP w Zagrzebiu, Panorama Polska, październik 2010, nr 10 (204), s. 14;

Raković A., Nacionalni identitet u Crnoj Gori, Pravda, Februar 2004, s. 12.

Robertson R., V. Roudometof, Nationalism, Globalization, and Orthodoxy: The Social Origins of Ethnic Conflict in the Balkans, Greenwood 2001, s. 116–118.

Ryś B., Rozwój polsko-jugosłowiańskich stosunków gospodarczych, Łódź 1986.

Sotirović V.B., Creation Of The Kingdom Of Serbs, Croats and Slovens 1914–1918, Vilnius 2007, s. 11–12.

Stępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998.

Szablicka-Żak J., Janicki M., Nauczyciel, żołnierz, polityk..., różne oblicza Jana Zamorskiego, Gronie 2010, nr 9, s. 8–10.

Szczepaniak A., Działalność dyplomatyczna Erazma Piltza w Belgradzie (26 VI 1919–20 III 1920), [w:] Między Europą Naszych Pragnień a Europą Naszych Możliwości, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. II, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 227.

The National Archives, President Wilson’s Fourteen Points, http://www.nationalarchives.gov.uk [odczyt z dn. 6.11.2013].

Ukryty fragment czarnogórskiej historii: przyłączenie Czarnogóry do Serbii w 1918 roku, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 2012, z. 41, s. 211–221.

Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 1918, št. 26, Razglas Narodne vlade SHS v Ljubljani o ureditvi službe z demobilizacijskim materialom.

Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee, Warszawa 1992, s. 378.

Walkiewicz W., Jugosławia, Warszawa 2009, s. 39–42.

Wiktor Ch. L., Multilateral Treaty Calendar: 1648–1995, Hague 1998.

Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004, s. 20–21.

Устави и владе Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине. Југославије (1835–1941), Београд 1988, s. 71.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism