Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów parlamentarnych w 2011 r.

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.003

Abstrakt


Armed forces in the Polish political thought since 1989  till the parliamentary elections in 2011.

The author analyses the political thought of Polish political parties after the 1989 concerning the armed forces. From the author’s research appears that the military issues discussed in political thought during the period 1989–2011 were primarily in terms of international level. While in matters relating to: – professionalize of army;

– creating a professional army;

– modernization of the army;

– civilian control over the army;

– were connected with the participation of Polish troops in missions outside the country.


Słowa kluczowe


Bezpieczeństwo w myśli politycznej; wojsko w myśli politycznej; profesjonalizacja armii; bezpieczeństwo Polski; armia w myśli politycznej; Patryk Tomaszewski; Armed forces in the Polish political thought since 1989

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheński A., Rozmyślania o polityce polskiej, Warszawa 1988, s. 39–40.

Cimoszewicz W., Polityka zagraniczna Polski – aktualne wyzwania, Warszawa 2003, s. 10–11.

Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków, Program PiS z 2007, b.d i m.w, s.16.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007, s. 195.

Figat J., Problematyka wojskowa w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Wojskowy Przegląd Historyczny, 1992, nr 4, s. 28–40.

Giertych R., Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994, s. 67–68.

IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich, Program PIS 2005, s. 51–52.

Kozub M., Brzozowski A., Niedźwiecki R., Wybrane problemy planowania rozwoju zdolności sił zbrojnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 52.

Kuźniar R., Polityka zagraniczna III RP, Warszawa 2012, s. 316, 268-269.

Kwaśniak G., System (nie)bezpieczeństwa narodowego, Rzeczy Wspólne, nr 2, 2010, s. 86–87.

Łangalis M., Skansen NATO, „Najwyższy Czas”, nr 11, 12 III 2011, s. 7–9.

Myśl polityczna w Polsce po 1989 r. Wybrane nurty ideowe, pod red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, ss. 33–34, 57–58, 79, 108, 142, 145, 160, 214, 293–295.

Następny krok. Razem. Program wyborczy PO 2011, b. m i d. w., s. 83–84.

Nowakowski Z., Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2009, s. 372–373.

Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 228–230.

Olszewski J., Prosto w oczy, Rozmawia Ewa Polak-Pałkiewicz, Warszawa 1997, s. 310–311.

Onyszkiewicz J., Wojsko, władza, polityka, Polska Zbrojna, nr 40, 2 X 2011, s. 26.

Onyszkiewicz ze szczytów do NATO. Z Januszem Onyszkiewiczem rozmawiają Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, Warszawa 1999, s. 105.

Polska Partia „Ojcowizna”, Służyć zwykłym ludziom i ojczyźnie, b. w, Warszawa 1992, s. 6.

Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy, Warszawa 2007, s. 83.

Program PSL 2011, s. 20–21. http://www.psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wyborczy_PSL_ 260811.pdf (dostęp: 12 I 2013 r.).

Program społeczno-gospodarczy Samoobrony RP, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.

Program wyborczy Ruchu Palikota. Nowoczesna Polska, „Fakty i Mity”, nr 37, 16–22 IX 2011, s. 8.

Program/index.php?document=/489.program.html#11 (dostęp: 12 XII 2012 r.).

Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007–2011, Warszawa 2007, s. 10.

Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej II Rzeczypospolitej, red. A. Wojtas, Toruń 1991.

Sanecka-Tyczeńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, s. 247.

Sikorski T., „Wychowanie żołnierza gotowego do uderzenia”. Problematyka wychowania do wojny w publicystyce politycznej Związku Młodej Polski (1937–1939), [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktura, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2008, s. 164–184.

Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jutro Bez obaw. Program dla Polski, b. m i d. w., s. 44, 49-51.

Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, 13.

Szeremietiew R., Strategia narodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2000, s. 90.

Tomczak Ł, Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacja, strategie, Szczecin 2012, s. 175, 177, 179, 182-183.

Wildstein B., Zmierzch epoki poborowych, http://blog.rp.pl/wildstein/2008/08/06/zmierzch-epoki-poborowych/ (dostęp: 12 XII 2012 r.).

Wybory 1993. Partie i ich programy, pod red. I. Słodkowskiej, Warszawa 2001, s. 67, 76, 87-88, 107, 193, 379.

Wybory 1997. Partie i ich programy, pod red. I. Słodkowskiej i M. Dołbakowskiej, Warszawa 2004, s. 205, 266.

Wybory 2001. Partie i ich programy, pod red. I. Słodowskiej, Warszawa 2002, s. 37.

Wystąpienie sejmowe Leszka Moczulskiego w dniu 30 kwietnia 1993 roku nt. polityki zagranicznej Polski, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej a polska polityka zagraniczna. Wybór dokumentów sejmowych, Warszawa 1993, s. 37.

Zalewski J., Apolityczność sił zbrojnych Drugiej i trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 101–134.

Zalewski J., Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989–2001, Warszawa 2002, s. 158-159.

Zalewski P., Z tarczą antyrakietową będziemy bliżej USA, http://wiadomosci.dziennik.pl/ opinie/artykuly/199305,z-tarcza-antyrakietowa-bedziemy-blizej-usa.html (dostęp: 13 I 2013 r.).

Założenia programu odbudowy u przebudowy Polski, (Uchwalone przez V Kongres ROP), http://www.olszewski.pl/idx_rop.htm (dostęp: 25 XII 2012 r.).

Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (rozważania wstępne), [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. II, Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w., pod red. S. Kalembki, Toruń 1990, s. 10.

Żurawski P. vel Grajewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012, s. 472.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism