Recepcja funduszy strukturalnych w Polsce jako impuls kreujący postawy społeczeństwa obywatelskiego

Radosław Potorski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.007

Abstrakt


Reception of structural funds in Poland as an impulse creating the right attitudes of civil society

Civil society is characterized by activeness and ability to self organize. It is also capable of setting and reaching designated issues without impulses from the state authority. System of receiving of the money from structural funds, on the different levels, creates frameworks to put such attitudes to use. The key concepts here are the planning stage of sharing of the amount granted from the union budget, all taking place within social consultation [partnership rule], and the process of utilising of funds itself. It is not uncommon that projects are carried out by different kinds of foundations or social groups which are set up as a result of the rank-and-file initiative relevant for the very purpose. Analysis on the basis of experiences from the ku­jawsko-pomorski region confirms that conclusions.


Słowa kluczowe


Fundusze europejskie; społeczeństwo obywatelskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 175-531.

Dobranowska-Wittels M., IV OFIP Rzeczpospolita Obywatelska, http://forum.ngo.p1/x/128317 [odczyt z dn. 10.10.2009],

Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006.

Frączak P., Rogaczewska M., Wygnański J., Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, http://www.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/ public/tezy/Glos.pdf, s. 4 [odczyt z dn. 10.04.2010],

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 128-147, 196-201, 216-220,171-288, 341-359.

http://civicpedia.ngo.p1/x/328111# [odczyt z dn. 21.07.2010],

http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/misja_i_zasady_dzialania [odczyt z dn. 10.03.2010].

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2008/US-3-08-584-zl.pdf [odczyt z dn. 10.03.2010].

http://www.most.torun.pl/index.php?lang=_pl&m=news&id=43 [odczyt z dn. 21.11.2009],

http://www.most.torun.pl/index.php?site=l&m=page&pg_id=56 [odczyt z dn. 21.07.2010],

http://www.most.torun.pl/pliki/list_msm_3-06-2006.pdf [odczyt z dn. 21.07.2010],

http://www.pup.bydgoszcz.pl/?cid=589 [odczyt z dn. 20.07.2010]/

http://www.pup.bydgoszcz.pl/?cid=419 [odczyt z dn. 12.11.2009], http://www.pup.torun.pl/dokumenty/090429_kompetentni.pdf [odczyt z dn. 12.11.2009

http://www.pup.torun.pl/dokumenty/090429_aktywni.pdf [odczyt z dn.12.11.2009],

http://www.pup.torun.pl/dokumenty/zrealizowane.pdf [odczyt z dn. 21.07.2010],

http://www.pupwloclawek.samorzady.pl/?a=239 [odczyt z dn. 12.11.2009],

http://www.rces.torun.pl/page3-0_Centrum, [odczyt z dn. 21.07.2010],

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=136232&page=5 [odczyt z dn. 22.07.2010],

http://www.spo.org.pl/index.htm [odczyt z dn. 21.07.2010],

http://www.tarr.org.pl/projekty_szkoleniowe/ [odczyt z dn. 12.07.2010],

http://www.tarr.org.pl/regionalna_instytucja_finansujaca/ [odczyt z dn.10.07.2010],

http://www.tarr.org.pl/zo-stan_swoim_szefem/informacje.php [odczyt z dn. 12.07.2010],

http://www.tlok.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=41 [odczyt z dn. 10.03.2010].

http://www.tlok.pl/index.php7optio-n=com_content&view=article&id=32&Itemid=18 [odczyt z dn. 12.07.2010],

http://www.tlok.pl/inex.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=41 [odczyt z dn. 12.07.2010],

http://www.torun.pl/flv/tvtorun_l-02-2008.htm [odczyt z dn. 21.07.2010],

Martin L., Osberg S., Social Entrepreneurship: The Case for Definition, Stanford Social Innovation Review 2007, Spring, s. 29-39.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, załącznik do uchwały 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008), Warszawa 2008.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa strategia spójności), Warszawa 2007.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK), Warszawa 2006.

Paczkowski, A. Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 33-63, 81-87, 99.

Pietrzyk-Revees D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004, s. 57-248.

Seligman A., The idea of Civil Society, Princeton 1992.

Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007¬2013. Cele — Działania — Środki, Kraków 2008.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 28 poz. 146 z dni 25 lutego 2010, zwanej dalej usta¬wą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 2003, z późniejszymi zmianami.

Załęski P., Etymologia społeczeństwa obywatelskiego: O problemie tłumaczenia nowoczesnej koncepcji burgerliche Gesellschaft, [w:] Acta Philologica 2008, nr 34, s. 49-54.

Zob. Ministerstwo Polityki Społecznej, Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, Warszawa 2005.

Zoll A., Od „Solidarności" do społeczeństwa obywateli, http://www.komk.ovh.org/ obywatel_09.html [odczyt z dn. 28.09.2009]
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism