Wybrane aspekty działalności liderów Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi (1923-1939)

Piotr Gołdyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2006.010

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002, s. 381.

Macko J., Prostytucja. Nierząd - handel „żywym towarem ” – pornografa ze stanowiska historji, etyki, higjeny i prawa, Warszawa 1927, s. 369-373.

Wrzoskowa M., Materiały Witolda Chodźki, Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 1969, nr 12, s. 42-50.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Witold Chodźko, sygn. 110, (dalej: APAN).

Gutowski W., W 100-łecie urodzin dr med. Leona Wernica, twórcy eugeniki i wenerologii społecznej, Archiwum Historii Medycyny 1970, t. XXXIII, s. 463—466.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej, Protokół z po-siedzenia konstytucyjnego Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w dn. 14 marca 1923, sygn. 189, (dalej: AAN, MOS).

Poręba S., Teodora Majowa, Gazeta Grudziądzka, 1997, nr 38, s. 4.

Gołdyn P., Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami

Dziećmi w Grudziądzu (1930-1939), Rocznik Grudziądzki, 2005, t. XVI, s. 199-214.

APT, PKWzHKD, T. Majowa, Cele i zadania Komitetu walki z handlem kobietami i dziećmi w Polsce, s. 198, sygn. 6.

Smogorzewska M., Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919- -1939. Słownik biograficzny, T. II, Warszawa 2000, s. 231-232.

Misje dworcowe w Polsce, Ruch Charytatywny, 1939, nr 2., s. 57-58.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi za czas od 1/11931 do 31/XII1932, Warszawa 1933, s. 1-9.

Kobylińska M., Handel żywym towarem a Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej, Poznań 1914.

Kaczmarczyk M., Sto lat Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Kraków 1993, s. 170.

Kłosowa K., Cel, powstanie i aktualne zagadnienia opieki dworcowej, Poznań 1925.

Pierwszy Zjazd Misyj Dworcowych Polskiego Komitetu Walki z Handlem kobietami i dziećmi Sprawozdanie, Warszawa 1929, s. 31-32.

J. S., Do walki z nierządem, Na posterunku, 1929, nr 47, s. 729-730.

Sprengel B., Stanisława Filipina Paleolog - oficer Wojska Polskiego i Policji Państwowej, [w:] Wojenna Służba Polek w Ił wojnie światowej, red. M. Golon, K. Minczykowska, Toruń 2000, s. 253-260.

Misiuk A., Policja kobieca w II Rzeczypospolitej na tle międzynarodowym, Przegląd Policyjny, 1992, nr 4, s. 92-102.

Kozolubski J., Wizyta angielskich policjantek w Polsce, Na posterunku, 1935, nr 23, s. 375-376.

Na posterunku, 1935, nr 35, s. 578.

Chodźko W., Handel kobietami, Warszawa 1935, s. 7.

Paleolog S., Fatalny paszport, Na posterunku, 1935, nr 38, s. 629-630.

Paleolog S.,, Trzy systemy zwalczania nierządu, Na posterunku, 1935, nr 41, s. 679-680.

Mazan L., O pisarzu, który nazywał się Antoni Marczyński, [w:] A. Marczyński, Czarny ląd, Kraków 1990, s. 174-176.

www.filmweb.pl.

Gołdyn P., Edmund Czapliński i jego literacki wkład w walką z handlem kobietami i dziećmi, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 2004, t. III, s. 123-130.

Gołdyn P., Edmund Czapliński 1874-1953. Szkic biograficzny, Konin 2004, s. 16.

AAN, MOS, sygn. 241.

Czapliński E., Cenny towar, Warszawa 1930.

Szczepański L., Życie płciowe w pętach i walka z nierządem w Polsce, Kraków 1946, s. 22.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism