Działalność akademicka Henryka Batowskiego we Lwowie (1925-1927)

Sebastian Grudzień

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1391

Abstrakt


Henryk Batowski’s academic activity in Lvov (1925-1927)

The article is a contribution to the biography of an eminent Polish historian and Slavist Henryk Batowski (1907-1999). It presents his academic activity from sum- mer of 1925 until autumn of 1927. Atthattime he was studying philology atthe John Casimir University in Lvov. Batowski became a leader of several Polish student associations. Ali of them were under the influence of the National Democratic Youth. He took part in works of few other, non-academic societies, most of which were connected to Slav cooperation, the idea to which Batowski paid great attention. Neither Józef Piłsudski’s ruling camp nor an anti-government student community of Lvov were supporting Batowski’s favorite ideas.

Słowa kluczowe


Batowski Henryk; Lwów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Zaświadczenie], „Bratnia Pomoc” Studentów UJK 19 1 1927, ANPANiPAU sygn. K III-151, Materiały biograficzne H. Batowskiego j.a. III/4.

[Zaświadczenie], „Bratnia Pomoc” Studentów UJK 22 XI 1925, ANPANiPAU sygn. K III-151, Materiały biograficzne H. Batowskiego j.a. III/4.

[Zaświadczenie], Młodzież Wszechpolska Związek akademicki koło lwowskie 26/7, ANPANi- PAU sygn. K III-151, Materiały biograficzne H. Batowskiego j.a. III/4.

[Zaświadczenie], Młodzież Wszechpolska Związek Akademicki koło lwowskie 1925/6, ANPANiPAU sygn. K III-151, Materiały biograficzne H. Batowskiego j.a. III/4.

Akad. Koło Literacko-Artystyczne, Słowo Polskie, 1927, nr 41, s. 9.

Akad. Koło Przyjaciół Czechosłowacji, Słowo Polskie, 1926, nr 118, s. 9.

Akad. Koło Przyjaciół Czechosłowacji, Słowo Polskie, 1926, nr 118, s. 9.

Akademickie Koło Przyjaciół Czechosłowacji, Słowo Polskie, 1925, nr 99, s. 6.

Akademickie Koło Przyjaciół Czechosłowacji, Słowo Polskie, 1926, nr 181, s. 7.

Akademja czeskosłowacko-polska, Słowo Polskie, 1927, nr 183, s. 9.

Batowski H., [Akcesja do Narodniho svazu slovanske mladeze 1926], LA PNP fond K. Krejciego.

Batowski H., Bułgarzy wobec kultury polskiej, Myśl Narodowa, 1925, nr 3, s. 42-43.

Batowski H., Die Studentenvereinefur internationale Freundschaft nach dem Ersten Weltkrieg am Beispiel Polens und der Tschechoslowakei, [w:] Wegenetz europaischen Geistes. 2. Universitaten undStudenten. Die Bedeutung student. Migrationen in Mittelu. Sudosteuropa vom 18. biszum 20. Jh., Hrsg. v. R. G. Plaschka u. Kh. Mack., Wien 1987, s. 51-52.

Batowski H., Franjo Ilesić, Kwartalnik Historyczny 1939-1945 nr 3-4, s. 762-763.

Batowski H., Jeszcze o zgodzie polsko-czechosłowackiej, Słowo Polskie, 1927, nr 139, s. 5.

Batowski H., O kulturmspolupracipolsko-ceske, Ćeskoslovenska Republika 1926 c. 51, s. 3.

Batowski H., Pobyt wycieczki słowackiej we Lwowie, Słowo Polskie, 1927, nr 194, s. 7; Wycieczki zagraniczne we Lwowie, Słowo Polskie, 1927, nr 201, s. 6.

Batowski H., Polnisch-tschechoslovakisches, Prager presse, 1926, nr 56, s. 3.

Batowski H., Słowiańskie Towarzystwo w Sofii, Słowo Polskie, 1925, nr 178, s. 6.

Batowski H., Spolky slovanske vzajemnosti v dneśmm Polsku, Prudy, 1925, nr 8, s. 275-277, 717.

Batowski H., U Słowian, Myśl Narodowa, 1926, nr 16, s. 253.

Batowski H., Wspomnienie o Karolu, Życie Literackie, 1979, nr 27, s. 19.

Batowski H., Wspomnienie o pierwszym Międzynarodowym Kongresie slawistów (Praga 1929), Biuletyn informacyjny 1, XII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kraków 1998, s. 7.

Batowski H., Znaczenie uroczystości zborowskich. Nasz stosunek do nich, Słowo Polskie, 1927, nr 181, s. 5-6.

Batowski K., Kielanowki L., (Akademickie Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie] do Zarządu Czytelni Akademickiej we Lwowie 21 IV 1927, CDIA 424 Czytelnia Akademicka Sprawa 35, k. 81.

CDIA 424 Czytelnia Akademicka Sprawa 35, k. 234.

Czytelnia Akademicka we Lwowie, Słowo Polskie, 1925, nr 99, s. 6.

D. C., Zebranie towarzyskie Czytelni, Słowo Polskie, 1926, nr 165, s. 9.

Dlaczego nasi Sokoli nie byli w Pradze. Przyczyną nacisk duchowieństwa i Ministra Spraw Zagranicznych, Słowo Polskie, 1926, nr 210, s. 5.

Dlaczego nie było nas w Pradze, Słowo Polskie, 1926, nr 189, s. 5.

Drustvo Jugoslovanskih Akademicara we Lwowie do H. Batowskiego 19 XII 1925, ANPANiPAU sygn. KIII-151, Korespondencja H. Batowskiego 1924,1925 j.a. IV/63.Engelgard J., Czechosłowacja w myśli politycznej Narodowej Demokracji, [w:] Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918-2005, pod red. J. Gmitruka i A. Stawarza, Warszawa 2006, s. 107-115.

Fertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000, s. 40-41.

Giza A., Neoslawizm i Polacy 1906-1910. Szczecin 1984.

Pułaski M., Z dziejów genezy „Europy wersalskiej". Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Wrocław 1974.

Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczpospolitej na tle porównawczym, Krzeszowice 1999, s. 67.

Grudzień S., „Ruch Słowiański" o ukrajinskych narodmch aspiracich v Polsku a Ceskoslovensku 1928-1939, [w:] Slovanstvi a veda v 19. a 20. stoleti. Soubor stati' o vztazich a spolupraci ceskych vedcu s vedci slovanskych zemi. Praze z Archivu Akademie ved, rada A, svazek 8, s. 139, 150-151.

Grudzień S., Henryk Batowski a współpraca słowiańska (do 1939 roku), [w:] Hen¬ryk Batowski 1907-1999. Materiały z sesji naukowej PAU w dniu 18 kwietnia 2000 r., Kraków 2003, s. 35-43, 45.

Grudzień S., Rusini czy Ukraińcy? Stanowisko „Ruchu Słowiańskiego", Dzieje Najnowsze, R. 39: 2007, nr 3, s. 30, 37-38.

H. Batowski do K. Krejciego 19 IV 1926, Literami archiv Pamatniku narodniho pisemnictvi v Praze fond K. Krejciego.

Historia, archiwistyka, ludzie, red. J. Basta i G. Zamoyski, Warszawa; Rzeszów, 2000.

h-k b-i [H. Batowski], Uroczystości czeschosłowackie we Lwowie. Jubileusz czeskiej Besedy, Słowo Polskie, 1927, nr 184, s. 7.

h-k b-i, Akademickie Koło Przyjaciół Jugosławii, Słowo Polskie, 1926, nr 78, s. 9.

h-k b-i, Prasa czeska o zamachu stanu w Polsce, Słowo Polskie, 1926, nr 143, s. 6.

h-k b-i, Z czeskiej prasy akademickiej, Słowo Polskie, 1926, nr 145, s. 9.

h-kb-i, Adolf Cerny o swym pobycie w Polsce, Słowo Polskie, 1926, nr 297, s. 5.

Kamińska-Kwak J., Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005, s. 247.

Koło Polonistów UJK we Lwowie, Słowo Polskie, 1926 nr 21, s. 9.

Koło Polonistów, Myśl Akademicka, 1926, nr 2, s. 22.

Kordys R., („Słowo Polskie”] do H. Batowskiego 1 VII 1927, ANPANiPAU sygn. KIII- 151, Korespondencja H. Batowskiego 1927 j.a. IV/61.

Kronika, Myśl Akademicka, 1926, nr 2, s. 24.

Księga korespondencji 25 VI 1926, CDIA 840 Liga Polsko-Jugosłowiańska Sprawa 91, k. 12.

Batowski H., Lehr-Spławiński T., (Klub Polsko-Czeskosłowacki] do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie 25 VI 1926, CDIA 839 Klub Polsko-Czeskosłowacki Sprawa 16, k. 4.

Kulińska L., Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska" i „Młodzież Wielkiej Pol¬ski" w latach 1922-47. (Struktury, funkcjonowanie i główni działacze), Kraków 2000, s. 48.

Maj E., Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000, s. 190-195, 397.

Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa. 1918-1939, Kraków 2007, s. 203, 207.

Młodzież Wszechpolska koło lwowskie Związek Akademicki do Towarzystwa Czytelni Akademickiej we Lwowie 8 IV 1927, CDIA 424 Czytelnia Akademicka Sprawa 35, k. 207-210.

Młodzież Wszechpolska, Myśl Akademicka, 1926, nr 2, s. 21.

Nacjonalizm i szowinizm, Mówią wieki, 1992, nr 1, s. 1-13.

Nieć M., Czechosłowacja w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1948), [w:] Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918-1998, red. tomu M. Pułaski i J. Valenta, Wrocław 1998, s. 139,-144, 150.

Odłożona wycieczka, Słowo Polskie, 1926 nr 194, s. 9.

Olga Piechowska. Deklaracja członkowska 22 VI 1927, CDIA431 Lwowski Oddział Młodzieży Wszechpolskiej Sprawa 11, k. 14.

Pilch A., Rzeczpospolita akademicka. Studenci i polityka 1918-1933, Kraków 1997, s. 171.

Pilch A., Rzeczpospolita, s. 183.

Pilch A., Studenci wyższych uczelni Lwowa w pierwszych latach drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa; Rzeszów, 2000.

Piszczkowski T., Akademickie Koło Przyjaciół Czechosłowacji, Słowo Pol¬skie 1925 nr 297, s. 6.

Program „Turnieju Poetów” pod patronatem prof. J Kleinera [1927], ANPANi¬PAU sygn. KIII-151, Materiały działalności H. Batowskiego j.a. 11/46.

Protokoły zebrań zarządu [1925-1930], CDIA 431 Lwowski Oddział Młodzieży Wszechpolskiej, Sprawa 5, k. 21, 27, 31, 35, 37, 39, 42.

Sekcja uniwersytecka młodzieży wszechpolskiej, Słowo Polskie, 1927, nr 20, s. 9.

Simplex, „Sokół" polski, a uroczystości w Pradze, Myśl Narodowa, 1926, nr 28, s. 13.

Spolky Slovanske vzajemnosti ve Lvove, Slovansky Prehled 1927, s. 716.

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Przyjaciół Czechosłowacji za lata 1929 i 1930, Kraków 1931, s. 7.

Sterbówna M., Królińska J (Koło Literacko-Artystyczne Lwowskiej Młodzieży Akademickiej] do zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 2 II 1926 CDIA 424 Czytelnia Akademicka Sprawa 32, k. 180.

Ter-Oganjan L., Polskie korporacje akademickie. Almanach i skład osobowy na r. ak. 1992/1993, Warszawa 1993, s. 48.

Toporowicz K., Zarys dziejów „Sokoła" na ziemiach polskich w latach 1867-1947, [w:] Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół", praca zbiorowa pod red. Z. Pawluczuka, Gdańsk [Sopot] 1996, s. 13, 15.

Tyszkowska J., Leciejewska I., Piszczkowski T., Sienkiewicz R. (Akademickie Koło Przyjaciół Czechosłowacji we Lwowie, Akademickie Koło Przyjaciół Jugosławii we Lwowie) do Odboru Poljsko-Jugoslovensko Drustva u Zagrebu 6 V 1926, Narodna in univerzitetna knjiznica w Lublanie (dalej NUK] F. Ilesić Korespondencja Ms 1471.

W sprawie udziału sokolstwa polskiego w zlocie w Pradze, Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1926, nr 15-16, s. 171.

Wycieczka do krajów słowiańskich, Słowo Polskie, 1926, nr 194, s. 9.

Z „Młodzieży Wszechpolskiej", Słowo Polskie, 1926, nr 35, s. 6.

Z Akad. Koła Literacko - Artystycznego, Słowo Polskie, 1927, nr 119, s. 12.

Z Akad. Koła Przyjaciół Czechosłowacji, Słowo Polskie, 1926, nr 110, s. 9.

Z czytelni Akademickiej, Słowo Polskie, 1927, nr 70, s. 9.

Z Czytelni Akademickiej. Recital poetycki Akad, Słowo Polskie, 1927, nr 83, s. 9.

Z Młodzieży Wszechpolskiej, Słowo Polskie, 1926, nr 37, s. 7.

Zaniechana wycieczka, Słowo Polskie 1926 nr 221, s. 9.

Zaproszenie na „Tur¬niej Poetów” [przed 27 V 1927], ANPANiPAU sygn. KIII-151, Materiały działalności H. Batowskiego j.a. 11/46.

Zbigniew Maurer. Deklaracja członkowska 23 I 1927, CDIA 431 Lwowski Oddział Młodzieży Wszechpolskiej Sprawa 11, k. 12.

Zebranie towarzyskie Czytelni Akademickiej, Słowo

Polskie, 1926, nr 158, s. 6.

Zebranie zarządu 7 X 1925, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej CDIA] 431 Lwowski Oddział Młodzieży Wszechpolskiej, Sprawa 5, k. 12.

Związki akademickie w Czechosłowacji, Słowo Polskie, 1925, nr 250, s. 6.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism