Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Historia i Polityka?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wskazówki techniczne dla autorów:      

• Materiały do druku należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx przez Akaemicką Platformę Czasopism lub - wyłącznie w wyjatkowych przypadkach - na adres: hipredakcja@gmail.com.

• Artykuł powinien zawierać:
- informacje o autorze (dokładna afiliacja, ORCID, adres e-mail, telefon);
- tytuł w języku polskim;
- tytuł w języku angielskim;
- abstrakt w języku polskim;
- abstrakt w języku angielskim;
- słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim;
- treść właściwą (może być podzielona na podrozdziały - w części wstępnej powinny zostać zawarte informacje o źródłach i metodologii tekstu);
- bibliografię.

• Recenzja powinna zawierać:
- w tytule: imię i nazwisko autora recenzji, następnie skrót: (rec.), dwukropek, imię (imiona) i nazwisko autora publikacji, przecinek, tytuł publikacji, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, rok i miejsce wydania, przecinek, liczba całkowita stron publikacji;
- treść właściwą.

• Sprawozdań nie publikujemy.
• Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: czcionka TNR 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyjustowany.
• Artykuł nie powinien przekraczać 15 stron; artykuł recenzyjny 10 stron; omówienia, recenzje 5 stron.
• W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.
• Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.
• Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.
• W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów śródtekstowych APA Style.

Styl formatowania APA:
Odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.

W przypadku prac jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, ss. 10–11).
W przypadku prac dwóch autorów: (Nowak, Kowalski, 2005, ss. 5–6) lub Nowak, Kowalski (2005).
Dla prac trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, ss. 5–6).
Gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998).

Zapis bibliograficzny

Książka:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Kukułka, J. (1978). Problemy teorii stosunków międzynarodowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Książka napisana pod redakcją:
Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Kącka, K. (red.). (2014). Stosunki międzynarodowe: wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Rozdział w pracy zbiorowej:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (ss. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Kochanowicz, J. (1989). The Polish Economy and the Evolution of Dependency. W: D. Chirot (red.) The Origins of Backwardness in Eastern Europe (ss. 92–130). Berkeley: University of California Press.

Artykuł w czasopiśmie:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. DOI: xxxxxx.
Prokop, M. (2017). Typologia reżimów hybrydalnych. Ujęcie teoretyczno-metodologiczne. Historia i Polityka, 21(28), 27–42. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.018.

Artykuł prasowy:
Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.
Żytnicki, P. (2011.11.2). Bronię tej anarchii. Gazeta Wyborcza, 125, 2–3.

Źródło internetowe:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.
Malak, K. (2016). Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania. Pobrane z: http://stosunki-miedzynarodowe.pl /bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania.

 

Prawa autorskie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami.

Autor, zgłaszając swój tekst wyraża zgodę na wszystkie warunki i zapisy umowy licencyjnej (określającej prawa autorskie) z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism