Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem kwartalnika „Historia i Polityka” jest prezentacja najnowszych, oryginalnych osiągnięć polskich i zagranicznych naukowców. Wydawane na naszych łamach artykuły są zarówno doniesieniami z badań, jak i rozprawami o charakterze teoretycznym. Stanowią istotny głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad problematyką historii i polityki w XX i XXI wieku. Nasze czasopismo publikuje opracowania głównie z zakresu nauk politycznych w tym: historii myśli politycznej, dyplomacji, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz studiów nad bezpieczeństwem.

Misją Redakcji kwartalnika "Historia i Polityka" jest promocja badań młodych, utalentowanych uczonych oraz grupowanie wokół czasopisma grona stałych współpracowników z różnych (także zagranicznych) ośrodków akademickich.

Nadrzędnym celem pisma jest rozwój współpracy z naukowcami pochodzącymi z państw Europy Wschodniej: Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji, Czech i Wegier. Otwieramy dla nich łamy umożliwiając naukowy dyskurs i wymianę poglądów. Z jednej strony łączy nas wspólna historia i kultura, a z drugiej – unikalne w skali światowej doświadczenia społeczeństw stanowiące ważki punkt odniesienia w badaniach poświęconych właśnie polityce, stosunkom międzynarodowym oraz bezpieczeństwu.

„Historia i Polityka” jest otwarta dla badaczy polskich i międzynarodowych. Zachęcamy autorów do przesyłania prac opartych o innowacyjne podejścia i interdyscyplinarne badania procesów politycznych i historycznych.

Czasopismo jest wydawane w trybie otwartego dostępu (Open Access), który jest jednym z kluczowych filarów otwartej nauki. Pozwala on na swobodne korzystanie z publikowanych treści, wspierając tym samym rozwój nauki.

Wszystkie teksty w "Historii i Polityce" posiadają cyfrowy identyfikator DOI.

Redakcja korzysta z systemu zarządzania pracą wydawniczą: OJS – Open Journal Systems. Wszystkich Autorów zachęcamy do zgłaszania tekstów przez Akademicką Platformę Czasopism.

Publikowanie na łamach "Historii i Polityki" jest całkowicie bezpłatne.

Zachęcamy wszystkich Autorów do umieszczania w profilu użytkownika cyfrowego identyfikatora naukowca ORCID.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Stosunki Międzynarodowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Ankieta

Niniejszy dział ściśle związany jest z przewodnim tematem numeru.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Papers

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Redakcja "Historii i Polityki" sprzeciwia się wszelkim przejawom nierzetelności naukowej! Wprowadziła i konsekwentnie stosuje specjalne procedury zapobiegające praktykom "ghostwriting" i "guest authorship" oraz postępowania z wykrywaniem, zapobieganiem i informowaniem o plagiacie! Zawartość czasopisma jest sprawdzana przez system antyplagiatowy: CrossCheck.

Formalne aspekty recenzowania tekstów:
•  Autor/Autorzy zgłaszając tekst do publikacji, wyraża(ją) tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania.
•  Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez redaktorów tematycznych.
•  Recenzje, omówienia, źródła, ankiety, recenzowane są przez członków kolegium redakcyjnego czasopisma.
•  Teksty recenzowane są anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego utwór.
•  Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych ekspertów (tj. spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji) minimum ze stopniem doktora.
•  Między Recenzentami i Autorami nie może istnieć konflikt interesów: pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacje podległości zawodowej, współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat.
•  Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją.
•  Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia; a Autor każdorazowo jest informowany o wynikach recenzji - formularz recenzji.
•  Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta.
•  Recenzent, po naniesieniu sugerowanych poprawek, ponownie opiniuje tekst.

Formalne aspekty odmowy publikacji artykułu:
•  Wykazanie, że tekst cechuje zbyt duży procent zapożyczeń.
•  Brak oryginalności tekstu lub gdy artykuł (lub jego obszerne fragmenty) został już opublikowany w innym czasopiśmie.
•  Niewykorzystanie przez Autora najbardziej aktualnej literatury i źródeł.
•  Błędy metodologiczne.

Formalne aspekty przyjęcia artykułu do publikacji:
•  Wyraźna konkluzja recenzentów o zgodzie na publikację tekstu.
•  Uwzględnienie wszystkich uwag recenzentów i redakcji odnośnie do treści artykułu.

 

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0). Oznacza to, że cała jego zawartość jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników - w tym instytucji. Można pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, przeszukiwać pełne teksty ukazujących się na naszych łamach artykułów oraz publikować do nich odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy, redakcji oraz autorów.

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Standardy etyczne

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Redaktorzy tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma „Historia i Polityka” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Redaktorzy Tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma „Historia i Polityka” oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Historia i Polityka” zobowiązują się do:

1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi, powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Historia i Polityka” zobowiązują się do:

1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Historia i Polityka” jest równoznaczne z oświadczeniem, o którym mowa w punktach 1 i 2.

III. OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji czasopisma „Historia i Polityka” zobowiązują się do:

1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

 

Rada Naukowa

„Historia i Polityka” szczyci się współpracą z czołowymi: polskimi i światowymi uczonymi reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, którzy zasiadają w Radzie Naukowej pisma. Jej zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac redakcji oraz dbałość o wysoki poziom publikowanych tekstów. Członkowie Rady pełnią funkcję arbitrów w rozstrzyganiu ewnetualnych merytorycznych sporów. W szczególny sposób troszczą się o międzynarodową popularyzację publikowanych na łamach "Historii i Polityki" wyników badań naukowych oraz o promocję czasopisma w swoich środowiskach. W obecnej kadencji w skład Rady Naukowej wchodzą:

Roman Bäcker (Toruń, Polska)
Marek Białokur (Opole, Polska)
Ilya Dementev (Kaliningrad, Rosja)
Frédéric Dessberg (Paryż, Francja)
Aleh Dziarnovich (Mińsk, Białoruś)
Marcela Gbúrová (Koszyce, Słowacja)
Mikheil Gogatishvili (Tbilisi, Gruzja)
Mirosław Golon (Toruń–Gdańsk, Polska)
Ksenija Vidmar Horvat (Lublana, Słowenia)
Peter Jusko (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Andrei Kazakevich (Kowno, Litwa – Mińsk, Białoruś)
Nino Kemertelidze (Tbilisi, Gruzja)
Marek Kornat (Warszawa, Polska)
Reinhart Kößler (Freiburg, Niemcy)
Gábor Lagzi (Budapeszt–Veszprém, Węgry)
Aliaksei Lastouski (Mińsk, Białoruś)
Henryk Lisiak (Poznań, Polska)
Rimantas Miknys (Wilno, Litwa)
Aigul’ Nijasgulova (Astana, Kazachstan)
Yuriy Prysiazhniuk (Lwów, Ukraina)
Ludmila Rotermel (Omsk, Rosja)
Tomasz Sikorski (Szczecin, Polska)
Igor Sribriak (Kijów, Ukraina)
Grigorij Szkundin (Moskwa, Rosja)
Liubou Uladykouskaja (Mińsk, Białoruś)
Theodore R. Weeks (Carbondale IL, USA)
Inna Vetrenko (Omsk, Rosja)
Mariusz Wołos (Kraków, Polska)

 

Redaktorzy tematyczni

Do zadań redaktorów tematycznych należy kwalifikowanie artykułów na etapie wstępnym, nadzorowanie procedury recenzyjnej oraz formułowanie wniosków i propozycji dla redaktora naczelnego czasopisma. Podobnie jak Członkowie Rady Naukowej dbają o promocję pisma.

Sekcja nauk o polityce:
dr Renata Bzdilova (Koszyce, Słowacja)
dr Arkadiusz Lewandowski (Płock, Polska)
dr hab Antonina Mytko (Łuck, Ukraina)

Sekcja stosunków międzynarodowych:
dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK (Toruń, Polska)
dr Gabriel Eštok (Koszyce, Słowacja)
mgr Giedrė Milertė, PhDC (Kowno, Litwa)

Sekcja nauk o bezpieczeństwie:
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP (Słupsk, Polska)

Sekcja historii:
dr Tomasz Błaszczak (Kowno, Litwa)
mgr Andrzej Tichomirow, PhDC (Grodno, Białoruś)

Sekcja myśli politycznej:
dr hab. Grzegorz Radomski (Toruń, Polska)

Sekcja komunikowania politycznego:
dr Giedrius Janauskas (Kowno, Litwa)

Sekcja kulturoznawstwa:
mgr Elżbieta König, PhDC (Frankfurt nad Odrą, Niemcy)

 

Zespół Recenzentów (2018-2019)

2019

Lena Gumenjuk (Kijów, Ukraina)
Pranas Janauskas (Kowno, Litwa)
Mirosław Piotrowski (Lublin, Polska)
Eugeniya Tikhomirov (Łuck, Ukraina)

2018

Lena Gumenjuk (Kijów, Ukraina)
Pranas Janauskas (Kowno, Litwa)
Mirosław Piotrowski (Lublin, Polska)
Eugeniya Tikhomirov (Łuck, Ukraina)

 

Opłaty

Czasopismo nie pobiera opłat za publikację artykułów.

 

Indeksowanie

Digitalizacja artykułów naukowych opublikowanych w kwartalniku „Historia i Polityka” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 697/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Arianta

BazHum

BazHum - pełne teksty

CEEOL

CEJSH

CEON Biblioteka Nauki

CiteFactor

DOAJ

Electronic Journals Library

European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)

IndexCopernicus

PBN

Pol-index

SHERPA/RoMEO

ZDBPartnerzy platformy czasopism