Jakość mikrobiologiczna suszonych kwiatów: dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum densiflorum bertol.), bzu czarnego (Sambucus nigra L.) oraz wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria L.)

Małgorzata Stryjecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2016.004

Abstrakt


Celem niniejszej pracy była ocena jakości mikrobiologicznej suszonych kwiatów: dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum densiflorum Bertol.), bzu czarnego (Sambucus nigra L.) oraz wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria L.), pochodzących z upraw własnych. Największą ogólną liczebność bakterii mezofilnych tlenowych, przetrwalników, drożdży oraz pleśni, wśród analizowanych materiałów, charakteryzowały się suszone kwiaty wiązówki błotnej. Z badanych materiałów wyizolowano grzyby strzępkowe należące do następujących rodzajów: Alternaria sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp., Botrytis sp., Penicillium sp., Trichoderma sp., Mucor sp., Phoma sp., Fusarium sp.W żadnej z badanych prób nie zanotowano obecności bakterii E.coli, Salmonelli sp. ani gronkowców koagulazodadatnich. Miano bakterii z grupy coli było na poziomie 0,001 g.

Słowa kluczowe


dziewanna wielkokwiatowa; czarny bez; wiązówka błotna; jakość mikrobiologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piątkiewicz A., Wieczorkiewicz-Górnik M., Poprawa jakości mikrobiologicznej przy-praw, Gospodarka Mięsna, 2001, 11, s. 46–50.

Steinka I, Misiewicz Ł., Kukułowicz A., Ćwikliński M. Dmowski P., Sznajdrowska A., Próba oceny jakości mikrobiologicznej wybranych suszy roślinnych stosowanych jako używki i preparaty o znaczeniu leczniczym, Zeszyty naukowe Akademii Mor-skiej w Gdyni, 2011, 68, s. 13–20.

Kędzia B., Drogi zanieczyszczenia surowców zielarskich drobnoustrojami, Herba Po-lonica, 2002, 1, s. 35–51.

Bugno A., Almodovar A., Pereira T., Pinto T., Sabino M., Occurrence of toxigenic fungi in herbal drugs, Brazilian Journal of Microbiology, 2006, 37, s. 47–51.

Janda-Ulfig K., Ulfig K., Susze ziołowe i przyprawy jako źródło mikotoksyn, Przemysł Spożywczy, 2008, 3, s. 36–38.

Doyle M.P., Erickson M.C., Summer meeting 2007 – the problems with fresh produce: an overview, Journal of Applied Microbiology, 2008, 105, s. 317–330.

Wójcik-Stopczyńska B., Jakubowska B., Reichelt M., Microbiological contamination of dried culinary herbs, Herba Polonica, 3(55), 2008, s. 206–213.

Zagory D., Effects of post-processing handling and packaging on microbial popula-tions., Postharvest Biology and Technology, 1999, 15, s. 313–321.

PN-EN ISO 4833-1:2013-12 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów – Część 1: Oznaczanie liczby metodą po-siewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C.

PN-ISO 21527-1:2009, Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda ozna-czania liczby drożdży i pleśni – Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o ak-tywności wody wyższej niż 0,95.[11] PN-A-75052/11 – Metody badań mikrobiologicznych – Oznaczanie obecności, miana i najbardziej prawdopodobnej liczby pałeczek z grupy coli.

PN-90/A-75052/12,– Metody badań mikrobiologicznych – Oznaczanie obecności i miana pałeczek Escherichia coli.[13] PN-EN ISO 6579:2003, Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wy-krywania Salmonella spp.

PN-EN ISO 62001 888-1, Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.

Samson R.A., Hoekstra E.S., Frisvad J.C., Filtenborg O., Introduction to food – borne fungi, Cantraalbureau voor schimmelcultures, Fifth Edition, Utrecht 1996.

Gurtarowska B., Jotkowska A., Porównanie dwóch metod oceny zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi ziół i przypraw ziołowych, III Konferencja Naukowa „Roz-kład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych”, Łódź 2003, s. 314–317.

Tournas V.H., Katsoudas E.J., Microbiological quality of various medicinal herbal teas and coffeee substitutes, Microbiology Insights, 2008, 1, s. 47–55.

Sagoo S.K., Little C.L., Greenwood M., Mithani V., Grant K.A., McLauchlin J., As-sessment of the microbiological safety of dried spices and herbs from production and retail premises in the United Kingdom, Food Microbiology, 2009, 26, s. 39–43.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism