Wpływ właściwości genetycznych na wartość zdrowotną bulw słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.])

Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2015.005

Abstrakt


Badania przeprowadzono w latach 2012–2014 na glebie brunatnej, kompleksu pszennego wadliwego (woj. podkarpackie). Badano 3 odmiany batata: Carmen Rubin, Goldstar, White Triumph, o zróżnicowanym typie morfologiczno-fizjologicznym. Omówiono wpływ właściwości genetycznych odmian słodkiego ziemniaka na jego wartość zdrowotną. Zawartość suchej masy, skrobi, białka, witaminy C, fosforu, wapnia, magnezu i sodu w bulwach słodkiego ziemniaka była określana przy użyciu standardowych metod. Wartość zdrowotna bulw słodkiego ziemniaka okazała się wysoka i była zależna, z wyjątkiem fosforu i magnezu, od właściwości genetycznych badanych odmian. Odmianą o najwyższej wartości pokarmowej okazała się White Triumph, gdyż zawierała najwięcej suchej masy, białka, witaminy C oraz wapnia i magnezu, w porównaniu z pozostałymi odmianami. Zasobność badanych bulw słodkiego ziemniaka w fosfor, potas, wapń, sód okazała się wysoka, zaś w magnez – niska. Odmiana Goldstar charakteryzowała się najwyższą zawartością potasu i sodu, zaś najniższą zawartością magnezu i wapnia – odmiana Carmen Rubin.

Słowa kluczowe


słodki ziemniak; składniki chemiczne; odmiana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A.O.A.C. Official Methods of Analysis. 17th edition. Association of Official Analytical. Horowitz W. (ed) 2000, Vol. 1 and 2, AOAC International, Maryland.

Abubakar H.N, Olayiwola I.O., Sanni S.A., Idowu M.A., Chemical composition of sweet potato (Ipomoea batatas Lam) dishes as consumed in Kwara state, Nigeria, In-ternational Food Research Journal, 2010, 17, s. 411–416.

Akkamahadevi-Pasare B., Neera R., Srinivasan C.N., Pushapa B., Rao N., Bharati P., Composition and cooking quality of five sweet potato varieties, Journal of Root Crops., 1996, 22 (2), s. 101–104.

Allen J.C., Corbitt A.D., Maloney K.P., Butt M.S., Truong V.D., Glycemic Index of Sweet Potato as Affected by Cooking Methods, The Open Nutrition Journal, 2012, 6, s. 1–11.

Chandy K.T., Sweet Potato 180., Vegetable Production, 2013, VPS 37. http://www.inseda.org/.../73.../Sweet%20Potato-180.doc.

Jaarsveld P.J., Faber M., Tanumihardjo S.A, Nestel P., Lombard C.J., Spinnler Benadé J., ß-Carotenerich orange-fleshed sweet potato improves the vitamin A status of prima-ry school children assessed with the modified-relative-dose-response test, American Journal of Clinical Nutrition, 2005, 81 (5), s. 1080–1087.

Katayama K., Komaki K., Tamiya S., Takayanagi K., Varietal and geographical differences in amylase content in sweet potato, Ipomoea batatas (L.), Journal of Tropical Agriculture, 1999, 7, s. 11–14.

Kaźmierczak-Krela J., Żywieniowe i środowiskowe czynniki ryzyka a profilaktyka osteporozy, Nowiny Lekarskie, 2000, 69 (7), s. 612–628.

Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Walory odżywcze i znaczenie gospodarcze bulwIpomoea batatas [L.] Lam., Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rze-szów, 25–27 kwietnia, 2006a, s. 238–240.

Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Fenotypowa zmienność wybranych biopierwiast-ków w częściach nadziemnych Ipomoeabatatas L. (Lam.), Materiały Konferencji Na-ukowej: Pierwiastki–człowiek–natura, Lublin, 27 maja, 2006b, s. 5.

Krochmal-Marczak B. Sawicka B., Fluctuation of Selected Microelements in Ipomoea bata-tas L. [Lam.] Tubers., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16 (3A), s. 163–165.

Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Słupski J., Cebulak T., Paradowska K., Nutrition value of the sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) cultivated in south-eastern Polish conditions, International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR), 4(4), 2014, s. 169–178.

Kurzepa J., Rola wapnia, magnezu i cynku w patogenezie udaru mózgu. X Naukowa Lubelska Konferencja Magneozologiczna: Aktualne kierunki badań nad pierwiastka-mi. Lublin, 26 maja, 2007, s. 3.

Mbah E.U., Eke-Okoro E., Relationship Between some Growth Parameters, Dry Mat-ter Content and Yield of Some Sweet Potato Genotypes Grown under Rainfed We-athered Ultisols in the Humid Tropics, Journal of Agronomy, 2015,14, s. 121–129.

Navas P.B., Carrasquero A., Mantilla J., Chemical characteristics of sweet potato (Ipo-moea batatas) var. Carolina flour, Revista de la Facul. de Agronomia Universidad del Zulia, 1999, 16 (1), s. 11–18.

Otieno K., Okitoi L.O., Ndolo P.J., Potts M., Incorporating dried chipped sweet potato ro-ots as an energy suplement in diets for dairy cows: experiences with on-farm dairy cattle feeding in western Kenya, Livestoc Research for Rural Development, 2008, 20 (6), s. 95.

Papierkowski A., Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej. Część I. Przyczyny i obja-wy zaburzeń gospodarki magnezowej, Medycyna Rodzinna, 2002, 1, s. 31–34.

Picha D.H., Crude protein, minerals and total caratenoid in sweet potatoes, Journal of Food Science, 1985, 50, s. 1768–1769.

Sawicka B., Wpływ nawożenia azotem na wartość biologiczną bulw Helianthus tu-berosus L., Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo, 2000, 323 (31), s. 447–451.

Sawicka B., Cudowny batat, Działkowiec, 2014, 10, s. 54–55.

Sawicka B., Pszczółkowski P., Mikos-Bielak M., Biologiczna wartość bulw Ipomoea batatas [L.] Lam. w warunkach Lubelszczyzny, Roczniki Akademi Rolniczej w Pozna-niu, Ogrodnictwo, 2000, 323 (31), s. 453–457.

Sawicka B., Pszczółkowski P., Krochmal-Marczak B., Jakość bulw Ipomoea batatas [L.] Lam. uprawianych w warunkach nawożenia azotem, Annales UMCS E-59 (3), 2004, s. 1223–1232.

Sawicka B., Kalembasa D., Zmienność zawartości makroelementów w bulwach He-lianthus tuberosus L. pod działaniem zróżnicowanego nawożenia azotem, Acta Scien-tiarum Polonarum Agricultura, 2008, 7(1), s. 67–82.

Trętowski J., Wójcik R., Metodyka doświadczeń rolniczych, Wyd. WSR-P, Siedlce 1991.

Ukom A.N., Oijmelukwe P.C., Pokara D.A., Nutrient composition of selected sweet potato [Ipomoeabatatas (L.) Lam] varieties as influenced by different levels of nitro-gen fertilizer application, Pakistan Journal of Nutrition 2009, 8, s. 1791–1795. DOI: 10.3923/pjn.2009.1791.1795.

Umezaki M., Natsuhara K., Ohtsuka R., Protein content and amino acid scores of sweet potatoes in Papua New Guinea Highlands, Ecology of Food Nutrition, 2001, 40 (5), s. 471–480.

USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20, 2007. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search

Woolfe J.A., Sweet potato: an untapped food resource, Cambridge Univ. Press and the International Potato Center (CIP), Cambridge, UK 1992.

Wyszkowski M., Wpływ magnezu na kształtowanie plonów i wzajemnych relacji mię-dzy niektórymi jonami w roślinach, 52, Wyd. UWM Olsztyn 2002.

Yang-Guo Hong, Jeong-Byeong Ch., Oh-Yong Bee., Cho-Soo-Yean, Breeding of new starch-processing type sweet potato variety Yushu 13 with high yield and multire-sistance, Journal of Henan Agricultural Sciences, 1999, 3, s. 3–5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism