Inventory of the parish church of Chełmno and its library in the 15th century

Mateusz Superczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.012

Abstract


This article presents the edition of the hitherto unknown inventory of Chełmno’s parish church and the register of the book collection of the parish church library of the 15th century to be found in the City Book of Chełmno – the cartulary of privileges and documents established by the notary Konrad Bitschin in 1431. The source shows the library of Chełmno’s parish church as the centre of culture in the Chełmno of the 15th century. It allows us to compare the three preserved registers of book collections of medieval Chełmno: the collection of the Franciscan monastery of the 13th century, the collection of the parish church library and the register of the library of the Brethren of the Common Life of the end of the 15th century. They come from different periods of time and reflect the changes in spiritual life, theology and research interests of the contemporary intellectuals of Chełmno. While the book collections of the Franciscans and the parish church reflect the spirit of the medieval Scholasticism or nominalism, the publications of the Brethren of the Common Life harbinger the Renaissance The titles provided by the city’s notary allow us to identify and spot fundamental works of medieval theology, liturgy, history and philosophy.


Keywords


Chełmno; church libraries; inventory; cartulary; Chełmno’s parish church

Full Text:

PDF (Polish)

References


Albertano de Brescia. 1965. Llibre de concolacio i de consell. Barcelona: Editorial Barcino.

Argentinensis, Hugo. 1478–1481. Compendium theologicae veritatis. Cum Tabula Thomae Dorniberg. Ulm: Johann Zainer.

Clarck, Mark. 2016. “The Making of the Historia Scholastica (1150–1200)”, Studies and Texts, 198, Pontifical Institute of Medieval Studies.

Gallo, Lozzi. Chronica Romanorum pontificum et imperatorum ac de rebus in Apulia gestis [online], [dostęp 17 I 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-the-medieval-chronicle/.

Heinemeyer von Walter hrsg. von, 1978. Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen. Marburg-Köln: Selbstverlag desGesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.

Jan z Kwidzyna. 2011. Żywoty Doroty z Mątów, tłum. J. Wojtkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kaliszuk, Jerzy. 2009. „Spis książek klasztoru franciszkanów w Chełmnie z drugiej połowy XIII wieku”. Studia Źródłoznawcze 47: 96–108.

Kopiariusz przywilejów i wilkierzy miasta Chełmna 1431 r. XX. Hauptabteilung sygn. Ordensfolianten 83, Geheimes Staatsarchiv Preussischen Kulturbesitz (Berlin-Dahlem), Niemcy.

Kwiatkowska, Wiesława. 1991. Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich jako świadectwo ich kultury umysłowej i możliwości oddziaływania na środowisko mieszczańskie. Mps rozprawy doktorskiej, Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwiatkowska, Wiesława. 2000. „Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu”. Folia Torunensia 1: 9–30.

Lückerath, Carl und Benninghoven Friedrich, bearb. von. 1999. Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1430. Liber memoriarum Colmensis civitatis. Köln: Böhlau Verlag.

Marochitanus, Samuel, Alfonso Buenhombre, Jakob Radlinski. 1753. Prawda chrzescianska od nieprzyiaciela swego zeznana, to iest Traktat rabina Samuela pokazuiacy bledy zydowskie okolo zachowania prawa Moyzeszowego, y przyiscia Messyaszowego, ktorego Zydzi czekaia. Lublin: Drukarnia J.K.M. Coll. Soc. Jesu.

Marsilius of Inghen. 2000. “Quaestiones super quattuor libros Sententiarum. 2: Super primum, quaestiones 8–21”, ed. G. Wieland et al., Studies in the History of Christian Thought 88, ed. M. Santos Noya. Leiden: E. J. Brill.

Nowak Zenon, Hubert. 1987. „Bracia Wspólnego Życia i ich szkoła w Chełmnie (1473–1536/1545)”. Zapiski Historyczne 52(4): 53–77.

Nowak, Zenon Hubert. 1987. „Dzieje tak zwanej Akademii Chełmińskiej”. W Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny, red. M. Biskup. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szandorowska Eliza, 1967. „Tajemnicza oficyna drukarska XV wieku”. Rocznik Biblioteki Narodowej 3: 321–346.

Szandorowska, Eliza. 1968. „Czy w Chełmnie nad Wisłą drukowano inkunabuły?“. Rocznik Biblioteki Narodowej 4: 23–46.

Szandorowska, Eliza. 1973. „Biblioteka i pracownia introligatorska Braci Wspólnego Życia w Chełmnie. Próba rekonstrukcji”. Rocznik Biblioteki Narodowej 9: 265–285.

Tandecki, Janusz i Zenon Hubert, Nowak. 1994. Księga czynszów fary chełmińskiej (1435–1496). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Vita sancti Yvonis episcopi persae in anglia depositi et trium eius sociorum auctore goscelino (Apud Bolland, Acta Sanctorum, Junii tom II, die 10, pag. 287). dostęp 17.01.2017. http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1082-1100,_Goscelinus_Cantauriensis,_Vita_Sancti_Yvonis_Persae_Episcopi,_MLT.pdf/.

Wielomski, Adam. 2011. „Teokracja ekstremistyczna Augustyna z Ankony”. Studia Erasmiana Wratislaviensia 5: 69–86.

Wolff, Adam. 1957. „Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych

do połowy XVI wieku”. Studia Źródłoznawcze 1: 155–184.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism