Analysis of stakeholders’ knowledge and attitude towards socially responsible entities

Monika Chłąd

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.015

Abstract


Motivation: There is no single, indisputable definition of corporate social responsibility (CSR), neither in the subject literature nor the practical sphere. Different circles of interest have their own interpretation of CSR, though the evolution of the term can be clearly seen. Knowledge of the motivation of business entities implementing this concept could bring a worthy addition to its definition.

Aim: The purpose of this article is to analyze the opinions of respondents and their attitudes towards social responsibility, and whether the involvement of companies affects their choices as consumers and employees. In the survey I focused on three aspects: knowledge and understanding of the concept of CSR, the impact of CSR on the attitudes and choices of consumers and employees, as well as the reception and evaluation of these activities by the surveyed people.

Results: The research included a group of people who answered questions about CSR and they assessed the involvement of companies which influence consumers’ and producers’ choices.


Keywords


corporate social responsibility; the role of stakeholders

Full Text:

PDF

References


Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Anam, L., Szul-Skjoeldkrona, E., & Zamościńska, E. (2012). Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Warszawa: CSR info.

Anuszkiewicz, K., & Marona, T. (2012). Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Rynek–Społeczeństwo–Kultura, 1.

Bryl, Ł. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesowa na przykładzie firmy Polska. In M. Matejun, & M. Szczepańczyk (Eds.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Łódź: Politechnika Łódzka.

Epstein, E.M. (1998). Business ethics and corporate social policy. Business & Society, 37(1). doi:10.1177/000765039803700102.

Freeman, R.E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman.

Freeman, R.E., Harrison, J.S., & Wics, A.C. (2007). Managing for stakeholders: survival, reputation and success. New Haven: Yale University Press.

Hąbek, P. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy. Organizacja i Zarządzanie, 2(6).

Jastrzębska, E. (2011). Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju. In J. Reichel (Ed.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju: przewodnik dla nauczycieli. Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kuraś, M., & Turek, I. (2016). Bariery wykazywania kosztów prac rozwojowych w sprawozdaniu finansowym. In S. Kowalska, & J. Rubik (Eds.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.

Mikołajczyk, Z. (1999). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: PWN.

Nakonieczna, J. (2004). Społeczna odpowiedzialność: nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych. In E. Haliżak, R. Kuźniar, & J. Symonides (Eds.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Onufer, A. (2006). Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywnicze i Ekonomiczne Uniwersytetu we Wrocławiu, 4.

Paliwoda-Matiolańska, A. ( 2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.

Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.

Piersiala, L., & Tylec, A., (2017). (Nie)odpowiedzialność społeczna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Scientific Papers of Silesian University of Technology: Organization and Management Series, 102. doi:10.29119/1641-3466.2017.102.26.

Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December.

Ricart, J.E., Rodriguez, M.A., Sanchez, P., & Ventoso, L.(2005). The sustainable enterprise: learning from DJSI leaders. Bilbao: Fundacion BBVA.

Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rotengruber, P. (2017). R. Edward Freeman wobec koncepcji interesariusza: w obronie przekonań normatywnych uczestników życia gospodarczego. Prakseologia, 159.

Sala, S. (2005). Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej. Przedsiębiorczość: Edukacja, 1. doi:10.24917/713.

Telega, A. (2012) Problematyka nadzoru korporacyjnego i jego wpływ na kreowanie wartości organizacji. In . A. Nalepka, & A. Ujwara-Gil (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.

Wójcik-Jurkiewicz, M. (2016). Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 253.

Zielińska, A., (2013). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism