Leasing of agricultural land versus agency theory: the case of Poland

Renata Marks-Bielska, Agata Zielińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.007

Abstract


Motivation: Agency theory examines relations between entities as contract relations, like land owner and tenant. Polish farmland market and its ‘rules of the game’ are still changing after political transformation. Decisions and actions presented by both parts of the lease contract seems to be easier to understand, explain and predict with the research instrumentality of new institutional economy, especially agency theory. Agency relationship is the issue studied by the economists many times, but there is a need to complete it with examples, researches and practical implications.

Aim: the determination of the significance of the lease in Polish agriculture with the use of agency theory.

Results: Use of the analytical apparatus of agency theory allowed for the indication of critical elements in the lessee/ lessor relation. One of the most important elements of contract specification is the remuneration transferred as part of the relation. Payments in the market of leasing deriving from the Agricultural Property Agency are regulated by the institution of the lease fee. On the other hand, in the case of leases between neighbours, there are both financial instruments (e.g. settlement of tax, resignation from land subsidies for the benefit of the land owner, rent) and non-financial ones (e.g. equivalent in agricultural products, services performed with mechanical equipment, household care). The results of the study have shown that financial forms are the most popular form of payment; most indications referred to resignation from land subsidies (59.6%).


Keywords


agriculture lease; agency theory; contract

Full Text:

PDF

References


ANR. (1994–2016). Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Retrieved 02.02.2017 from http://www.kowr.gov.pl.

Babiak, J. (2010). Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce. Poznań: WNPiD UAM.

Czarny, E., & Miroński, J. (2005). Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Kolegium Gos-podarki Światowej, 17.

Dzun, W., & Józwiak, W. (2009). Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i rolnictwo, 2(143).

GUS. (2016a). Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2014 r. Retrieved 02.02.2017 form https://stat.gov.pl.

GUS. (2016b). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015. Retrieved 02.02.2017 form https://stat.gov.pl.

Iwanek, M., Wilkin, J. (1998). Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Warsza-wa: UW.

Jankowiak, J., Nowak, P., & Bieńkowski, J. (2009). Zmiany cen ziemi rolnej w okresie prywatyzacji państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce i Pol-sce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(2).

Jaremen, D.E., & Nawrocka, E. (2015). Asymetria informacji na rynku usług hotelarskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379.

Jarka, S. (2010). Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. Zeszyty Nau-kowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84.

Kassim, H., & Menon, A. (2003). The principal-agent approach and the study of the European Union: promise unfulfilled? Journal of European Public Poli-cy, 10(1). doi:10.1080/1350176032000046976.

Kata, R. (2011). Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88.

Kivistö, J. (2007). An assessment of agency theory as a framework for the government-university relationship. Journal of Higher Education Policy and Management, 30(4). doi:10.1080/13600800802383018.

Kurowska, K., Ogryzek, M., & Kryszk, H. (2016). Kształtowanie się cen nieru-chomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. Studia Obszarów Wiejskich, 42. doi:10.7163/SOW.42.6.

Laffont, J.J., & Martimort, D. (2001). The theory of incentives I: the principal-agent model. Princeton: Princeton University Press.

Majchrzak, A. (2013). Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2.

Marks-Bielska, R. (2008). Dzierżawa nieruchomości rolnych w woj. warmińsko-mazurskim w opiniach dzierżawców. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 4(19).

Marks-Bielska, R. (2013). Factors shaping the agricultural land market in Po-land. Land Use Policy, 30(1). doi:10.1016/j.landusepol.2012.06.003.

Marks-Bielska, R., & Babuchowska, K. (2013). Wybrane rozwiązania insty-tucjonalne obrotu gruntami rolnymi Skarbu Państwa w Polsce. Oeconomia Copernicana, 4(3). doi:10.12775/OeC.2013.024.

Marks-Bielska, R., & Kisiel, R. (2013). Polityka gospodarcza. Olsztyn: UWM w Olsztynie.

Marks-Bielska, R., & Zielińska, A. (2014). Dzierżawa rolnicza w kontekście teorii agencji. Polityka Gospodarcza, 22.

Marks-Bielska, R., & Zielińska, A. (2016). Skala i uwarunkowania be-zumownego użytkowania gruntów zarządzanych przez Agencję Nieru-chomości Rolnych w latach 2006–2014. Wieś i Rolnictwo, 2(171).

Maskin, E., & Tirole, J. (1990). The principal-agent relationship with an in-formed principal: the case of private values. Econometrica, 58(2). doi:10.2307/2938208.

Mulawa, K.T. (2014). Podwójny problem agencji na przykładzie odpowiedzi-alności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce. Ekonomia XXI wieku, 1(1). doi:10.15611/e21.2014.1.03.

Nobelprize. (2017). The Prize in economic sciences 2016 — press release. Retrieved 02.02.2017 from http://www.nobelprize.org.

Piotrowski, D. (2014). Zastosowanie podstawowej zasady finansów islamskich PLS celem ograniczenia zjawiska moralnego hazardu na rynku usług fi-nansowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 45(1). doi:10.12775/AUNC_ECON.2014.006.

Pratt, J.W., & Zeckhauser, R.J. (Ed.). (1985). Principals and agents: the structure of business. Boston: Harvard Business School.

Ross, S.A. (1973). The economic theory of agency: the principal’s problem. American Economic Review, 63(2).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [Regu-lation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 1 August 2016 on the manner of determining the amount of lease rent in lease con-tracts of the property of Agricultural Property Stock of the State Treasury (Dz. U. 2016 poz. 1186) (Poland).

Sikorska, A. (Ed.). (2016). Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Retrieved 02.02.2017 from https://www.ierigz.waw.pl.

Suchoń, A. (2008). Forms of management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(8).

Suchoń, A. (2016). Z aktualnej problematyki dzierżawy nieruchomości rol-nych. Przegląd Prawa Rolnego, 1(18).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw [Act of 14 April 2016 on suspension of sale from the Agricultural Property Stock of the State Treasury and amendments of other acts] (Dz.U. 2016 poz. 585) (Poland).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa [Act of 19 October 1991 on the management of ag-ricultural property of the State Treasury] (Dz.U. 2018 poz. 91) (Poland).

Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Human-istyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Scholar.

Zarządzenie nr 02/16 Prezesa ANR z dnia 18.01.2016 r. w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę [Regula-tion of the President of the Agricultural Property Agency of 18.01.2016 on the disposal of free land from the Agricultural Property Stock of the State Treasury of arable nature in the form of lease tenders] (Poland) (paper ver-sion received from Agricultural Property Agency).

Zarządzenie nr 47/16 Prezesa ANR z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zasad wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [Regulation of the President of the Agricultural Property Agency of 30.11.2016 on the principles of performing lease contracts for property from the Agricultural Property Stock of the State Treasury] (Po-land) (paper version received from Agricultural Property Agency).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism