Financing rules of the activity of cultural institutions in the context of economic efficiency

Małgorzata Gałecka, Katarzyna Smolny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.027

Abstract


Motivation: The authors are interested in the problem of financing of theatres as cultural institutions also because of the arising conflict between the objectives set by the organizers of the institutions, and those managers and artists consider the most important in the public cultural institutions.

Aim: The aim of this article is the efficiency evaluation of statutory subsidies granted to cultural institutions in the context of subsidizing rules of these institutions.

Results: The system of financing municipal cultural institutions is predominantly based on statutory subsidies from the organizer’s budget. Therefore, statutory grants play an important role of creating income and of stabilizing finances of cultural institutions. Their share in the total amount of revenue of the examined cultural institutions persisted at a high level throughout subsequent years of the study period. Although statutory subsidies significantly improve the financial situation of cultural institutions. Those which are using subsidies to a lesser degree, and those whose important source of financing their activities were their own revenues, are characterized by higher efficiency. Unfortunately, the analysis of the data indicates that there is a very small group of institutions characterized by a high indicator of financing.


Keywords


economic efficiency; public expenditures; cultural institutions; performing art organizations; financing rules; subsidies

Full Text:

PDF

References


Baumol, W., & Bowen, W.G. (1966). Performing arts. The economic dilemma. A study of problems common to theater, opera, music and dance. New York: The Twentieth Century Fund.

Bendixen, P. (2001). Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki. Kraków: UJ.

Białystok. (2010-2015). Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Białystok. Paper version received from City of Białystok.

Bielsko-Biała. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielsko-Biała. Paper version received from City of Bielsko-Biała.

Bydgoszcz. (2010-2015). Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Bydgoszczy. Paper version received from City of Bydgoszcz.

Byrnes, W. (2008). Management and the arts. New York: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-240-81004-1.00009-6.

Bytom. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządo-wych instytucji kultury miasta Bytom. Paper version received from City of By-tom.

Częstochowa. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samo-rządowych instytucji kultury Częstochowy. Retrieved 27.07.2016 from http://www.czestochowa.pl.

Gdańsk. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury miasta Gdańsk. Retrieved 11.07.2016 from http://bip.gdansk.pl.

Gdynia. (2010-2015). Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury Miasta Gdynia. Paper version received from City of Gdynia.

Głowacki, J., Hausner, J., Jakóbik, K., Markiel, K., Mituś, A., & Żabiński, M. (2009). Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami w kulturze. Kraków: UE w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.

Herder, J. (1964). Myśli o filozofii dziejów. Warszawa: PWN.

Ilczuk, D. (2011). Ekonomika kultury jako dziedzina badawcza. In D. Ilczuk, & S. Ratajski (Eds.), Edukacja przez kulturę. Kreatywność i innowacyjność. War-szawa: Polski Komitet ds. UNESCO.

Ilczuk, D. (2015). Ekonomika kultury. Warszawa: PWN.

Katowice. (2010-2015). Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorzą-dowych instytucji kultury Miasta Katowice. Retrieved 15.07.2016 from http://bip.katowice.eu.

Kowalik, W., Malczyk, K., Maźnica, Ł., & Strycharz, J. (2013). Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Kraków: Małopolski Instytut Kul-tur.

Kraków. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządo-wych instytucji kultury Miasta Kraków. Retrieved 15.07.2016 from https://www.bip.krakow.pl.

Lewandowski, M. (2006). Zmiany w sposobach zarządzania a pomiar efek-tywności zarządzania w instytucjach kultury. Zarządzanie w Kulturze, 7.

Local Data Bank. (2017). Data on theaters and music institutions (spr. K-01). Re-trieved 10.06.2017 from https://bdl.stat.gov.pl.

Lublin. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Lublina. Paper version received from City of Lublin.

Łódź. (2010-2015). Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samo-rządowych instytucji kultury miasta Łodzi. Paper version received from City of Łódź.

Olsztyn. (2010-2015). Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Olsztyna. Paper version received from City of Olsztyn.

Poznań. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury miasta Poznania. Paper version received from City of Poznań.

Radom. (2010-2015). Sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury gminy Radom. Paper version received from City of Radom.

Samuelson, P.A. (1954). The pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4). doi:10.2307/1925895.

Strent, R. (2011). Kultura — co to pojęcie dla nas znaczy? In D. Ilczuk, & S. Ratajski (Eds.), Edukacja przez kulturę. Kreatywność i innowacyjność. Warsza-wa: Polski Komitet ds. UNESCO.

Szczecin. (2010-2015). Sprawozdanie finansowe instytucji kultury miasta Szczecin. Paper version received from City of Szczecin.

Szlendak, T., Nowiński, J., & Wieczorek, T. (2012). Podręcznik szkoleniowy doty-czący sektora kultury w Polsce dla wnioskodawców i partnerów Programu „Pro-mowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzic-twa kulturowego” finansowanego z funduszy EOG 2009–2014. Warszawa: MKiDN.

Thorsby, D. (2000). Economics and culture. Cambridge: Cambrigde University Press. doi:10.1017/CBO9781107590106.

Thorsby, D. (2010). The economics of cultural policy. Cambridge: Cambrigde University Press. doi:10.1017/CBO9780511845253.

Toruń. (2010-2015). Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury miasta Toruń. Paper version received from City of Toruń.

Tychy. (2010-2015). Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury miasta Tychy. Retrieved 15.07.2016 from https://www.bip.umtychy.pl.

Warszawa. (2010-2015). Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury Warszawy. Paper version received from City of Warszawa.

Wnuczak, P. (2014). Stosowanie narzędzi controllingu w polskich publicznych instytucjach kultury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79(135).

Wrocław. (2010-2015). Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego sa-morządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia. Paper version received from City of Wrocław.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism