INSTITUTIONAL INERTIA IN CRISIS MANAGEMENT AND INTEREST REPRESENTATION: THE CASE OF THE EUROPEAN UNION

Anna Ząbkowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.023

Abstract


The recent crisis is banking crisis at its roots. An opening observation says that as far as policy response in the EU in the shape of the banking union concerned the multi- governmental negotiations seem to have failed to change common law in relevant respects. The question is posed what reasons for such institutional inertia might be. The premise of the research is looking at lobbying activities of pan-European economic agents at European level, transnational banks included. Thus the paper draws from theoretical perspective offered by political economy. The review of empirical findings adds an observation that at time of introducing the banking union circumstances existed under which lobbying activities might have been intensified. The paper concludes that institutional inertia in the EU-response to the banking crisis can be explained by intensity and power of interest representation as confronted with a rather soft stance of major European institutions involved in decision-making process.

Keywords


European banking union; europeanization of lobbying activities; theory of organized interests

Full Text:

PDF

References


Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Michigan 1997.

Charrad K., Lobbying the European Union, Nachwuchsgruppe Europaeische Zivilge-sellschaft, Wesfallische Wilhelms–Universitaet, Muenster 2007.

Chmielewski T., Sławiński A., Ochronka dla wielkich banków, „Rzeczpospolita”, 18.07.2012.

Cini M. (ed.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Commons J.R., Legal Foundations of Capitalism, MT: Literary Licencing LLC, White-fish 2012.

Eising R., Clientelism, Committees, Pluralism and Protests in the European Union: Matching Patterns?, “West European Politics”, Vol. 31, No. 6/2008, http://dx.doi.org/10.1080/01402380802372647.

Eising R., Interest groups in EU policy-making, “Living Reviews in European Govern-ance”, Vol. 3/2008, http://dx.doi.org/10.12942/lreg-2008-4.

Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej (Grundsatze der Wirtschaftspolitik), Wy-dawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Fiedor B., Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, http://www.wiedzainfo.pl (05.08.2015).

Galbraith J.K., American Capitalism. The Concept of Countervailing Power, Transac-tion Publishers. New Brunswick, NJ 1993.

Wyborcza.pl, Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem, http://wyborcza.pl/1,91446,17108972,Zaleska__unia_bankowa_nie_uchroni_Europy_przed_kolejnym.html (05.08.2015).

Goodhart C.A.E., Schoenmaker D., Institutional Separation between Supervisory and Monetary Agencies, [in:] C.A.E. Goodhart (ed.), The Central Bank and the Finan-cial System, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1999.

Hall P.A., Institutions and the Evolution of European Democracy, [in:] J. Hayward, A. Menon (ed.), Governing Europe, Oxford University Press, Oxford, New York 2003.

Hellman J.S., Jones G, Kaufmann D., Schankerman M., Measuring Governance, Cor-ruption and State Capture, “Policy Research Working Paper”, Vol. 1999, http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-2312.

Hryckiewicz A., Pawłowska M., Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, “Materiały i Studia”, No. 289/2013.

Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Lehmann W., Soft law or no law ? The European Parliament’s new role in the man-agement of organized interest, 10th EUSA Meeting, Montreal 2007, http://aei.pitt.edu/7948/1/lehmann%2Dw%2D08d.pdf (05.08.2015).

Milczarek-Andrzejewska D., Tłaczała P., Analiza grup interesu, [in:] J. Wilkin (ed.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Miszewski M., Instytucjonalne podłoże dryfu kapitalistycznej gospodarki rynkowej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty (05.08.2015).

Nugent N., Unia Europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

PulsBiznesu.pl, Zaleska z NBP: unia bankowa jest projektem niekompletnym, http://www.pb.pl/3900814,11892,zaleska-z-nbp-unia-bankowa-jest-projektem-niekompletnym (05.08.2015).

Quityn M., Taylor M.W., Should Financial Sector Regulators Be Independent?, Speech on March 8, 2004, International Monetary Fund, Washington 2004.

Schneider G., Finke D., Baltz K., With a little help from the state: interest intermedia-tion in the domestic pre-negotiations of EU legislation, “Journal of European Public Policy”, Vol. 14, No. 3/2007, http://dx.doi.org/10.1080/13501760701243814.

Sławiński A., Granice globalizacji: przypadek strefy euro, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013, tryb dostępu: http://www.pte.pl/kongres/referaty (05.08.2015).

Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne, przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.

Wilkin J., Pogoń za rentą za pomocą mechanizmów politycznych, [in:] J. Wilkin (ed.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Zaleska M., Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013.

Ząbkowicz A., Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej, [in:] S. Rudolf (ed.), Polska w Unii Euro-pejskiej i globalnej gospodarce, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.

Ząbkowicz A., Ład stanowiony na poziomie ponadnarodowym: instytucjonalna bez-władność na etapie europejskiej unii bankowej, [in] P. Pysz, A. Grabska, M. Mo-szyński (ed.), Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji — dryf ładu czy jego doskonalenie?, Polskie Towarzystwo Ekono-miczne w Warszawie, Warszawa 2014.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism