RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES AND QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.018

Abstract


The improvement of people’s quality of life is currently considered as the main responsibility of every government. Due to the emergence of knowledge-based economy, it is commonly believed that investments in research and development (R&D) at a given level are a necessary condition for creating growth-based on innovations, thus supporting welfare in developed countries. In this context, the article is devoted to the analysis of influence of R&D expenditures on the quality of life in the European Union countries. As the main measure of the quality of life Human Development Index was utilized. Thus, the article can be considered as a contribution to the discussion on the potential of HDI index for measuring the quality of life in the case of narrow group of relatively developed countries. In the empirical part of the paper, panel data modeling fulfilling the postulates of dynamic estimation was used. The research was done for EU countries for the period 2004–2010. The empirical part takes into consideration the structural diversity between “old” and “new” members of the EU. First of all, the results can be treated as a voice confirming the usefulness of HDI as a measure of quality of life also from the perspective of narrow group of highly developed countries. Then, the research confirms the positive influence of R&D on European welfare only in the case of highly developed “old” member.

Keywords


European Union; HDI; research and development expenditures; dynamic panel model

Full Text:

PDF

References


Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equation, “Review of Economic Studies”, Vol. 58, No. 2/1991, http://dx.doi.org/10.2307/2297968.

Babula E., Kamińska T. (eds.), Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Balcerzak A.P., Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy, “Ekonomista”, Vol. 6/2009.

Balcerzak A.P., Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of Zero-unitization Method for Dynamic Analysis in the Years 2004–2013, “Economics & Sociology”, Vol. 8, No. 2/2015, http://dx.doi.org/10.14254/2071-789x.2015/8-2/14.

Balcerzak A.P., Górecka D., Rogalska E., Taksonometryczna analiza realizacji strategii lizbońskiej w latach 2001–2005, “Wiadomości Statystyczne”, Vol. 6/2008.

Balcerzak A.P., Institutional Integration in the Sphere of Business Infrastructure in the European Union in the Years 2000–2008, “Journal of Reviews on Global Econom-ics”, Vol. 2/2013, http://dx.doi.org/10.6000/1929-7092.2013.02.11.

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Efektywność instytucji a jakość życia w warunkach globalnej gospodarki wiedzy, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu., Instytucje w teorii i praktyce”, Vol. 405/2015 (forthcoming).

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej w kontekście globalnej gospodarki opartej na wiedzy, “Ekonomista”, 2016 (forthcoming).

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Human Development and Quality of Institutions in Highly Developed Countries, Institute of Economic Research Working Papers, No. 156/2015.

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Wpływ efektywności instytucji na jakość życia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004–2010, “Przegląd Statystyczny”, Vol. 62, No. 1/2015.

Balcerzak A.P., Pozycja Polski w kontekście planu Europa 2020. Analiza z wykorzysta-niem metod porządkowania liniowego, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Vol. 81/2011.

Balcerzak A.P., Rogalska E., Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach nowej gospodarki, “Ekonomia i prawo”, Vol. 4, No. 1/2008.

Balcerzak A.P., Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002–2008, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-wiu, Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania”, Vol. 176/2011.

Balcerzak A.P., Wpływ działalności regulacyjnej państwa w obszarze kreowania ładu konkurencyjnego na rozwój nowej gospodarki, [in:] A.P. Balcerzak, M. Moszyński (eds.), Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009.

Baltagi B.H., Econometric analysis of panel data, John Wiley&Sons Ltd., Chichester, 1995.

Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informa-cji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978.

Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data model, “Econometric Review”, Vol. 19, No 3/1998.

Blundell R., Bond S., Windmeijer F., Estimation in dynamic panel data models: im-proving on the performance of the standard GMM estimator, “Advances in Econo-metrics”, Vol. 15/2000, http://dx.doi.org/10.1016/s0731-9053(00)15003-0.

Brycz M., Model zależności pomiędzy strukturą sfery realnej a dobrobytem w Unii Europejskiej, [w:] E. Babula, T. Kamińska (eds.), Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

European Commission, Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the commission, Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020.

Eurostat, Europe 2020 indicators, www.ec.europa.eu/eurostat (01.15.2015).

Hellwig Z., Procedure of Evaluating High-Level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method, [in:] Z. Gostkowski (ed.), Towards a system of human resources indicators for less developed countries. Papers pre-pared for a UNESCO Research Project, The Polish Academy of Sciences Institute of Philosophy and Sociology, Ossolineum — The Polish Academy of Sciences Press, Wrocław 1972.

Ignaciuk E., Kiwak W., Źródła dobrostanu w krajach nordyckich, [in:] D. Filar, M. Brycz (eds.), Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach nordyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Effectiveness of Higher Education in the Euro-pean Union Countries in Context of National Competitiveness, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Vol. 8, No. 2/2013, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2013.015.

Kuc M, The Use of Taxonomy Methods for Clustering European Union Countries Due to the Standard of Living, “Oeconomia Copernicana”, Vol. 3, No. 2/2012, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.006.

Kuc M., The Implementation of Synthetic Variable for Constructing the Standard of Living Measure in European Union Countries, “Oeconomia Copernicana”, Vol. 3, No. 3/2012, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.012.

Madrak-Grochowska M., The Knowledge-based Economy as a Stage in the Develop-ment of the Economy, “Oeconomia Copernicana”, Vol. 6, No. 2/2015, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.009.

Mościbrodzka M., The Use of Methods of Multidimensional Comparative Analysis in Evaluation of the Standard of Living of Poland’s Population in Comparison with Other Countries of the European Union, “Oeconomia Copernicana”, Vol. 5, No. 3/2014, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2014.018.

Moszyński M., Jakość życia a nierówności dochodowe w Polsce i w Europie, [in:] S. Kowalik (ed.), Społeczne konteksty jakości życia, Wydawnictwo Uczelniane Wyż-szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.

OECD, The Knowledge-based Economy, Paris 1996.

OECD, The knowledge-based economy: a set of facts and figures, Paris 1999.

Okoń-Horodyńska E., Piech K. (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizboń-skiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowa-cji, Warszawa 2006.

Olczyk M, Structural Heterogeneity Between EU 15 and 12 New EU Members — the Obstacle to Lisbon Strategy Implementation?, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Vol. 9, No. 3/2014, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.023.

Piech K., Knowledge economy and the long-term growth — are there any relations, [in:] K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East Eu-ropean Economies, The Knowledge & Innovation Institute, Warsaw 2007.

Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współ-czesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

Romer P.M., Endogenous Technological Change, “Journal of Political Economy”, Vol. 98, No. 5/1990.

Romer P.M., The Origins of Endogenous Growth, “Journal of Economic Perspectives”, Vol. 8, No 1/1994, http://dx.doi.org/10.1257/jep.8.1.3.

Tokarski T., Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile lepiej rozumiemy jego mechanizm, [in:] A. Wojtyna (ed.), Czy ekonomia nadąża z wyja-śnieniem rzeczywistości?, Wydawnictwo PTE — Bellona, Warszawa 2001.

UNESCO Institute for Statistics, www.uis.unesco.org (15.01.2015).

United Nations Development Programme, Human Development Report 1990, Human Development Research Paper.

United Nations Development Programme, Human Development Report 2014, Human Development Research Paper.

United Nations Development Programme, Technical Notes 2014, Human Development Research Paper.

van Pottelsberghe de la Potterie B., Europe’s R&D: Missing the Wrong Targets?, “In-tereconomics”, Vol. 43, No. 4/2008, http://dx.doi.org/10.1007/s10272-008-0254-y.

Welfe W. (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Zielenkiewicz M., Institutional Environment in the Context of Development of Sustain-able Society in the European Union Countries, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Vol. 9, No. 1/2014, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.002.

Zienkowski L., Gospodarka “oparta na wiedzy” — mit czy rzeczywistość, [in:] L. Zien-kowski (ed.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Schoolar, Warszawa 2003.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism