COMPETITIVENESS OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES. SUGGESTION FOR MEASURING

Małgorzata Madrak-Grochowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.027

Abstract


The present paper focuses on a presentation of four pillars of knowledge, occurring as the sources of competitive advantage for knowledge-based economies, and on the construction of taxonomic measure for assessing competitiveness’ degree of 29 this type economies in 2000-2010. To build this taxonomic measure, author used 21 diagnostic variables representing four areas of knowledge-based economies’ competitiveness, i.e. the system of economic incentives and institutional regime, well educated and entrepreneurial society, the innovation system and the information and communication infrastructure. The results of these empirical analyses led to create rankings of knowledge-based economies’ competitiveness and led to the conclusion that in 2000-2010 the average level of knowledge-based economies’ competitiveness has grown steadily, and the scope of its volatility has been significantly reduced.


Keywords


knowledge-based economy, economy’s competitiveness, taxonomic methods

Full Text:

PDF (Polish)

References


Balcerzak A. P., Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki, [w:] A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red. nauk.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Białoń L., Metodologiczne problemy określenia kapitału ludzkiego, [w:] S. Marciniak, L. Białoń, Cz. Pietras, T. Obrębski, Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Brzozowska K., Łatuszyńska M., Infrastruktura informacyjna jako element infrastruktury publicznej (próba systematyzacji), [w:] K. Włodarczyk-Śpiewak (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

Dahlman C. J., Andersson T. (ed.), Korea and the Knowledge-based Economy: Making the Transition, OECD, World Bank Institute, Paris 2000.

Dahlman C. J., Gospodarka oparta na wiedzy: implikacje dla Polski, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.

DeLong J. B., Summers L. H., The „New Economy”: Background, Historical Perspective, Questions, and Speculations, „Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review”, Fourth Quarter, 2001.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Transfer technologii z ośrodków akademickich do małych przedsiębiorstw innowacyjnych, [w:] W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.

Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981.

Kępka E., Nakłady na badania naukowe i rozwój w Polsce i na świecie, [w:] D. Rosati (red. nauk.), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.

Koźmiński A. K., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] G. W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki – perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2002.

Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy – trylogia OECD, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.

Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kuźniar K., Poszukiwanie efektywnych modeli współpracy uczelnie-przemysł jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, [w:] A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red. nauk.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Laroche M., Merette M., Ruggeri G. C., On the Concept and Dimensions of Human Capital in a Knowledge Based Economy Context, „Canadian Public Policy”, Vol. XXV, No. 1, 1999, http://dx.doi.org/10.2307/3551403.

Madrak-Grochowska M., Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red. nauk.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [w:] G. Bliźniuk, J. S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne 2005, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski, Katowice 2005.

OECD Factbook 2011-2012. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris 2012.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism