THE ROLE OF SOCIAL CONSULTATION IN THE MANAGEMENT OF A LOCAL GOVERNMENT UNIT: THE CASE STUDY OF WASILKÓW

Jarosław Zalejski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.004

Abstract


This article draws mostly on the issue of consultation as a manifestation of social participation. The author aims to show the role and importance of public consultation in the management of gmina (administrative district) Wasilkow. To achieve the purpose of this study, two models will be used, i.e. consultations based on the relations: the government – the residents and the government – the investor – the residents.


Keywords


public consultation, management of the local government unit, communication

Full Text:

PDF (Polish)

References


Co to są konsultacje społeczne?, http://administracja.ngo.pl/x/340786.

Długosz d., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005.

Hausner J. (red.), Górniak J., Kołdras S., Mazur S., Paszkowska R., Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Kraków 1999.

Kijowski D., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2, 2010.

Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/konsultacje-spoleczne-w-samorzadzie-terytorialnym.

Ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U., 2008, nr 25, poz. 150 ze zm.

Ustawa z 9.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U., 2000, nr 109, poz. 1157 ze zm.

Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U., 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.

Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U., 2006, nr 156, poz. 1118 ze zm.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism