The realities of the introduction of energy performance certificates for buildings and flats in Poland

Kinga Chalecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.017

Abstract


The article depicts the problems connected with the preparation of appropiate legislative acts concernig the drawing up of energy sector performance certificates.

Keywords


energy sector; energy performance certificates; regulation

References


Biała Księga „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii” dokument Komisji Europejskiej z dn. 11 listopada 1997r., http://europa.eu.int/comm/enrgy_transport/en/lb_en.html

Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z dnia 27 września 2001r., Dz. Urz. WE L 283/33 z dn. 27.10.2001r.

Dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej (Energy Performance Building Directive) 16 grudnia 2002r., Dz. Urz. WE L 1/65

z dn. 04.01.2003r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U.

z dn. 13 listopada 2008r. Nr 201, poz. 1238

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z dn. 13 listopada 2008r. Nr 201, poz. 1239

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U.

z dn.13 listopada 2008r. Nr 201, poz. 1240

Ustawa Prawo budowlane z dn. 19 września 2007r., Dz. U. z dn. 18.10.2007r. Nr 191, poz. 1373

Zielona Księga „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego” dokument Komisji Europejskiej z dn. 29 listopada 2000 roku
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism