Economic freedom in the context of the interference of the state in processes of the concentration of entrepreneurs

Rafał Stankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.015

Abstract


Regulation, the purpose of which is to protect and develop the competitiveness of business activity carried out by business entities, is one of the most important elements of the legal order that guards the appropriate development of market economy. At present, it is based on the Act on protection of competition and consumers of February 16th, 2007. The assumption, according to which it is possible, in certain cases, to limit the constitutionally guaranteed economic liberty of some business entities, is an essential premise of such legal construction.

       Economic liberty has not an absolute character. The scope of economic liberty depends, to a large extent, on the shape of the antimonopoly legislation in force in a given State. Interference of the antimonopoly regulation in the activity of entrepreneurs shall be restricted within the confines of the principle of proportionality. This restriction, as it seems, may concern such an extent of economic liberty of an entity or entities as will be indispensable for the realisation of the same subjective rights of its other beneficiaries.

The principle of proportionality should  not bind only the legislative bodies, but also the bodies applying the law, in case the decision-making process during its realisation is simplified. The bodies applying the law should rely on the adequacy of applied instruments to the tasks and objectives assumed by the content of normative regulations.


Keywords


economic freedom; regulation; concentration of entrepreneurs; competitiveness; economic law

References


Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wolność de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, Nr 10.

Duniewska Z. [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002.

Dylewska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. „Przegląd Sejmowy” 2001, Nr 1.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999.

Grabowski J., Prawne granice wolności gospodarczej [w:] Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1992, Nr 198.

Gronowski S., Ustawa antymonopolowa,. Komentarz, Warszawa 1999.

Kędzior J., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a dopuszczalne konstytucyjne ograniczenia wolności działalności gospodarczej”. „Glosa” 2001, Nr 10 i inne.

Kijowski D., Zasada proporcjonalności (adekwatności) jako miernik dopuszczalności ingerencji państwa w prawa i wolności obywateli, „Biuletyn RPO – materiały” 1990, Nr 6.

Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1986, Z. 4.

Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002.

Oniszczuk J., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996, Warszawa 1998.

Sobczak K., Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa 2001.

Stankiewicz R., Nadzór administracyjnoprawny jako forma relacji określająca oddziaływanie państwa na procesy koncentracji przedsiębiorców, „Studia Iuridica” 2006, Tom 45.

Strzyczkowski K., Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992.

Szpringer W., Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa. Wpływ państwa na procesy koncentracji i dekoncentracji w gospodarce. Aspekty instytucjonalne, Warszawa 1991.

Tuleja P., Stosowanie konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Zakamycze 2003.

Walaszek-Pyzioł A., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, Nr 1.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków 1999, s. 136 i nast

Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności. [w:] B. Banaszak [red.], A. Preisner [red.], Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism