OWNERSHIP AND NEGATIVE SOCIAL CAPITAL

Krzyszof Nowakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.006

Abstract


The definition of ownership is conceptually broad and emphasises the legal aspect as well as the social conventions. We use a mainly theoretical inspiration from property rights theory. The transaction cost theory and agency theory are rooted in property rights analysis. In the contemporary economy property rights are not clear not only in developed western country. We cannot ignore the economic and social role of public sphere, separation of ownership and control and more complex property rights. Such phenomenon like cronyism, corruption and clientelism which are a major problem in Eastern Europe and Poland are the result of the property rights and create new form relations of ownership, wealth, new elites and social networks. In the East European liberalisation, privatisation, building of a new legal system and establishing institutions of market economy all take place in the conditions in which there does not exist harmonised standards of behaviour, regulations and procedures adequate for the needs of the new system and promote corruption practices. Ownership of social capital (including negative social capital) apart from traditional economic resources is an important factor, which open new production and consumption possibilities. We try to enrich property rights theories by including questions of social capital, cronyism, clientelism, corruption and social network. Protecting property rights and growth positive social capital can achieve more efficient allocations of resources and increase other opportunities by directing resources to more productive uses, influencing the development of private sector and formation of capital. It is the activation of long-term growth factors and elimination of what is called lost opportunity costs in the economy.

Keywords


ownership in economy; social capital; property law

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamczyk C., Raszkowska G., Zarobki prezesów rosną szybciej niż pensje ich pracowników, Rzeczpospolita z 9 października 2006.

Alchian A., Demsetz H., The Property Rights Paradigm, The Journal of Economic History 1973, Vol. XXXIII.

Analiza ograniczeń konkurencji w sektorze wolnych zawodów, UOKiK, Warszawa 2004.

Aoki M., Toward an Economic Model of the Japanese Firm, Journal of Economic Literature 1990.

Bielecki J., Najwięcej zyska budżet i konsumenci, Rzeczpospolita z 2004.

Bogucka T., Państwowe czy społeczne, Gazeta Wyborcza z 7 września 2001.

Bruszt L., Scark D., Sieci restrukturyzacyjne w przekształceniach gospodarczych krajów postsocjalistycznych, [w:] J. Hausner (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, t. 3, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Fundacja "Polska Praca", Kraków 1995.

Brycki G., Najlepiej być bankierem, Rzeczpospolita z 2003.

Cawson A., Wprowadzenie. Wielość korporatywizmów: konieczność mediatyzacji interesów na szczeblu pośrednim, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.

Coleman J.S., A Rational Choice Perspective on Economic Sociology, [w:] N.J. Smelser, R. Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton 1944.

Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania systemowego, PWE, Warszawa 1982.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2005.

Dahrendorf R., Class and Class Conflict in Industrial Society, Routledge and Kegan Paul, London 1969.

Federowicz M., Kariery bankowców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998.

Field J., Social Capital, Routledge, London 2003.

Fukujama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.

Furubotn E. G., Pejovich S., Introduction. The New Property Rights Literature, [w:] The Economics of Properly Rights, Furubotn E. G., Pejovich S. (ed.), Ballinger Publishing Company, MA, Cambridge 1974.

Gilejko L., Związki zawodowe w nowych realiach własności, [w:] M. Jarosz (red.), Pułapki prywatyzacji, ISP PAN, Warszawa 2003.

Grzeszak A., Goście z kraju rad, Polityka 2003.

Jarosz M., Rady Nadzorcze w kleszczach interesów prywatnych i grupowych, [w:] M. Jarosz (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, PWN i ISP PAN, Warszawa 2001.

Jasiecki K., Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.

Jasiecki K., Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce, http:/batory.org.pl./fttp/program/przeciw-korupcji/publikacje.

Jendroszczyk P., Urodzaj na korupcyjne skandale, Rzeczpospolita z 4 sierpnia 2005.

Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa "Enronu"?, Rachunkowość 2003.

Kamiński R., Szara strefa państwa, Wprost z 11 stycznia 2001.

Kim J., Mahoney J.T., Property Rights, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management, Managerial and Decision Economics 2005.

Kostro R., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Gospodarka Narodowa 2005.

Kowalik A., Rozdęty, nieefektywny, zagmatwany, Rzeczpospolita z 9 września 1999.

Kozarzewski P., Nadzór właścicielski, kontrola i zarządzanie, [w:] M. Jarosz (red.), Pułapki prywatyzacji, ISP PAN, Warszawa 2003.

Kozma M., Rynek tylko dla wybranych, Rzeczpospolita z 14 listopada 2004.

Kozyr-Kowalski S., Socjologa, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004.

Kubiak A., Codzienne doświadczenia korupcyjne Polaków. Barometr korupcji 2006, Raport z badań, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2006.

Kubiak A., Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z badań, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2003.

Libecap G.D., Contracting for Property Rights, Cambridge University Press, New York 1989.

Mitraszewska A., Nieznośna zamożność, Gazeta Wyborcza z 2 stycznia 2007.

Mitraszewska A., Pomiędzy zdrową zachłannością a przestępstwem. Gazeta Wyborcza z 6 września 2004.

Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.

Nirth D.C., Towards a Theory of Institutional Change, [w:] W. B., Barnet, M.J. Hinich, N.J. Schofield (eds.), Political Economy: Institutions, Competition, and Representation, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1993.

Norris P., Davis J., A Cintinantal Divide? Social capital in the US and Europe, http://www.na-ticent02.uuhost.uk.net/publicity/continental_devide.pdf.

Nutter G., Markets without Property: A Grand Ilusion, [w:] E.G. Furubotn, S. Pejovich (eds.), The Economics of Property Rights, Ballinger, Cambridge, Mass 1974.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1983.

Paczocha J., Reglamentacja gospodarki w latach 1989-06.2003 (wraz z suplementem), http://www.batory.org.pL/doc/paczocha.pdf.

Putnam R.D., Demokracja w działaniu, Znak-Fundacja Batorego, Warszawa 1995.

Report on the Transparency International Global Corruption Barometer 2005, Transparency International, Berlin, 9 December 2005.

Rubio M., Perverse Social Capital - Some Evidence from Colombia, Journal of Economic Issues, September 1997.

Sajo A., Corruption, Clientelism, and the Future of the Constitutional State in Eastern Europe, East European Constitutional Review 1998.

Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.

Scott J.C., Patron-Client Politics and Political Change in South-Eas Asia, [w:] S. Schmidt, L. Guasti, C.H. Lande, J.C. Scott (eds.), Friends, Followers and factions in Political Clientelism, University of California Press, Berkeley 1977.

Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Tarkowski J., Socjologia świata polityki, t. 1, ISP PAN, Warszawa 1994.

Tobin J., The Interest Elasticity of Transactions Demand for Cash, Review of Economics and Statistics 1956.

Waterbury J., An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place, [w:] E. Gellner, J. Waterbury (eds.), Patrons and Clients in Mediterranean Societies, Duckworth, London 1977.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Znak, Fundacja Batorego, Kraków-Warszawa 1998.

Wielgo M., Więcej pieniędzy, mniej firm, Gazeta Wyborcza z 31 grudnia 2004 - 2 stycznia 2005.

Wiliamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.

Wiliamson O., The Mechanism of Governance, Oxford University Press, Oxford 1996.

Wrabec P., Grabarze konkurencji, Polityka 2005.

Żakowski J., Polak, czyli kto?, Polityka 2005.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism