OWNERSHIP IN THE POLISH LEGAL SYSTEM

Krystyna Nizioł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.005

Abstract


The article presents economic and legal aspect of ownership, especially the ownership of land estate. Ownership is one of the essential categories which determine social and economic relations. Ownership is defined differently as a ownership in the legal sense and the economic ownership. However, it is obvious that the legal regulations in force can determine the economic relations in the field of ownership. This is the result of influence the legal regulations, which establish the ownership of production factors, on the economy regulating mechanism. Thus, it can be stated, that there is a specific dependency between the law and the economics, since the legal regulations determine the economic relations.

Keywords


ownership in economy; legislation; property law; property law

Full Text:

PDF (Polish)

References


Banaszak В., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Warszawa 1996.

Bieniek G., Uwłaszczenie, [w:] Nieruchomości. Problematyka prawna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.

Bieniek G.,Wywłaszczenie nieruchomości,[w:] Nieruchomości. Problematyka prawna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.

Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Warszawa 1998.

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004.

Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.

Hayek F. A., Droga do zniewolenia, Kraków 1996.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.

Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Zakamycze 2003.

Kamerschen D.R., McKenzie R.В., Nardinelli С., Ekonomia, Gdańsk 1993.

Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, J. Winiarz (red.), Warszawa 1989.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, J.I. Bielski (red.), Warszawa 1972.

Kosikowski C., Zasada ochrony własności, [w:] W. Sokolewicz (red.). Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998.

Kostka M.S., Ekonomiczna interpretacja własności, [w:] T. Wawak (red.), Własność prywatna, Kraków 1993.

Kostro K., Ekonomiczna aktywność państwa w teorii Friedricha Augusta von Hayeka, Ekonomista 1997, nr 1.

Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000.

Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.

Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, S. Marciniak (red.) Warszawa 2001.

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Warszawa 2005.

Nakielska J., Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002.

Nojszewska E., Podstawy ekonomii, Warszawa 1999.

Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.

Państwa Wspólnoty nie chcą europejskiego kodeksu, Gazeta Prawna z 18 grudnia 2006r. (wersja elektroniczna).

Prawo konstytucyjne, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2002.

Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski (red.), Toruń 2002.

Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2004.

Rudnicki S., Własność [w:] Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2006.

Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Poznań 2004.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1999.

Ziemianin В., Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 1999.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism