ECOLOGICAL REGULATIONS AND INTEREST GROUPS IN PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT

Irena Rumianowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.009

Abstract


Explanation of ecological regulation can be based on normative theory of regulation or economical theory of regulation, which came into being on the grounds of new institutional economy. Common feature of all theories of regulation is the assumption that country’s assistance in market’s coordination role is necessary also in the field of protection of natural environment. Normative theory of regulation justifies necessity of market’s regulation with imperfections of market mechanism. Economical theory of regulation treats state regulations as a specific market of regulation services also in field of protection and usage of natural environment. This market emerges to satisfy the expectations of various interest groups, politicians, administrative officials, companies demanding such regulations, regulation agencies and consumers. Ecological regulation are result of interest game between subjects demanding regulations (particular producers, manufacturers, groups of trade producers, business organizations, ecological organizations, consumers organizations, etc.) and the supply (created by particular politicians, political parties and party coalitions as well as bureaucracy), although it is granted that each subject is concerned with maximizing benefits.

The fundamental influence on raising ecological regulations has interest groups interested in implementation regulation which bring them particular benefits.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Baumol W.J, Oates W.E., The Theory of Environmental Policy, Prentice-Hall, Englewood Clifs 1975

Benson B.L., Understanding of Bureaucratic Behavior: Implications from the Public Choice Literature. [w:] Journal of Public Finance and Public Choice 1995, nr 8.

Buchannan J., Demand and Sapply of Public Goods, 1968.

Buchannan J., Polityka bez romantyzmu: zarys pozytywnej teorii wyboru publicznego i jej normatywne implikacje, „Państwo i Rynek” Nr 1/2003.

Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa 2002, Wyd. C,H,Beck. Warszawa 2002.

Fiedor B., Działania zbiorowe w sferze zanieczyszczania środowiska i jego ochrony. Próba objaśnienia na podstawie teorii dóbr publicznych i teorii niedoskonałości rynku oraz teorii regulacji publicznej w gospodarce rynkowej. [w:] Działania zbiorowe – teoria i praktyka,. PN AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Fiedor B., Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej, z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka, U.Zagóra-Jonszta (red.), Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2006.

Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój, [w:] B. Poskrobko (red), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007,

Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, PWE, Wrocław-Warszawa 1990.

Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej – ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, [w:] „Studia Ekonomiczne” nr 4/2003.

Fiedor B., Graczyk A., Modyfikacja mechanizmów ekonomiczno-finansowych polityki ekologicznej państwa, [w:] Nowe instrumenty polityki ekologicznej, ESEŚiZN, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 28.

Fiedor B, Matysiak A., Rola państwa w ujęciu teorii trwałego rozwoju z punktu widzenia problemu międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej, [w:] U.Zagóra-Jonszta (red), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, Wyd. AE, Katowice 2004.

Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.

Graczyk A., Rumianowska I., Wpływ regulacji na kształtowanie modeli rynku produktów ekologicznych, Referat na Konferencję Naukową pt. „Rozwój rynków produktów ekologicznych”, AE, Wrocław 11.03.2008 r.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowisk,. PWE, Warszawa 2001.

Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej. Wyd. AE. Wrocław 2006.

North D., Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Olson M., The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, Cambridge 1965.

Rumianowska I., Grupy interesu i grupy nacisku w ochronie środowiska, referat na Konferencję Naukową pt. „Ekonomia instytucjonalna w Polsce. Doświadczenia i przyszłość”, UE, Wrocław, 17 -18 listopada 2008.

Sabatier P.A,, Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, [w:] Władza i społeczeństwo, J.Szczupaczyński, (red.), Wyd. Naukowe Scholar. Warszawa 1995.

Samuelson W.F., Mark S.G., Managerial Economics, Wydanie polskie: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.

Z.Staniek, Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, www.e-sgh.pl/niezbednik/plik

Tłaczała P., Podstawy ekonomicznej teorii biurokracji, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J.Wilkin (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Tłaczała P., Analiza grup interesu, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J.Wilkin (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Williamson O.E., Ekonomiczne Instytucje Kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Winppeny J.T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism