ADMINISTRATIVE INTERFERENCE OF THE EUROPEAN SUPERVISORS IN THE EU FINANCIAL MARKET

Andrzej Michór

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.019

Abstract


Financial stability is a precondition for the real economy to provide jobs, credit and growth. The financial crisis exposed important shortcomings in financial supervision, both in particular cases and in relation to the financial system as a whole. The problem is that nationally based supervisory models have lagged behind financial globalisation and the integrated and interconnected reality of European financial markets, in which many financial institutions operate across borders. The crisis exposed shortcomings in the areas of cooperation, coordination, consistent application of Union law and trust between national supervisors. The article deals with the   issue of  new regulations on  supervision over  financial markets of the EU as regards interference of  administrative law  into  the financial market of the European Union. In particular author considers the premises and nature of  powers conferred on the new supervision authorities and draws attention to inconsistencies  of the  provisions of national law with new  UE regulations.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Fedorowicz M., Kompetencje regulacyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie przeciwdziałania kryzysowi finansowemu , [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego , red. J. Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.

Fedorowicz M., Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku , red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.

Iwanicz-Drozdowska M., Integracja rynków finansowych – jej rodzaje i znaczenie, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z ,red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski,Warszawa 2009.

Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych Unii Europejskiej, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z , red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Jurkowska-Zeidler A., Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010.

Komunikat Komisji z dnia 27 maja 2009 r. – Europejski nadzór finansowy, KOM(2009) 252 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri-=COM:2009:0252:FIN:PL:PDF.

Kowalak T., Integracja transgraniczna rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z , red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.

Lehman M., Manger-Nestler C., Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2010, Nr. 3.

Michór A., Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 1.

Michór A., Administracyjnoprawna ingerencja na rynku finansowym , [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Nieborak T., Europejski zintegrowany nadzór finansowy – aspekty instytucjonalno-prawne, [w:] Bezpieczeństwo rynku finansowego , red. E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2010.

Nieborak T., Nowe podejście do kwestii nadzoru finansowego , „Prawo Bankowe” 2006, nr 5.

Piech K., Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z , red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.

Raport Grupy de Larosière’a z 25.02.2009 r., http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/ de_larosiere_report_pl.pdf

Stanisławiszyn P., Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r., [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.

Zalcewicz A., Zmiana struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE , [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism