THE FUTURE OF COMMON EU TAX POLICY

Alicja Brodzka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.002

Abstract


Improving the competitiveness of the European Union requires removing barriers from the single market. Among many challenges facing the EU Member States there is also a need for stronger coordination within the national fiscal policies. EU tax management is based on the principles of transparency, information exchange and fair tax competition. The article presents the measures taken by EU Member States in order to eliminate tax barriers within the single European market. The author, in addition to the review of EU legislation regulating the cross-border activities in the common market, brings closer the subject of promoting good governance in tax matters.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Code of Conduct for Business Taxation, Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy, 98/C 2/01, Official Journal of the European Union, 06.01.1998.

Co-ordinating Member States' direct tax systems in the Internal Market, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, COM(2006) 823, Bruksela, 19.12.2006.

Dyrektywa Rady 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń wynikających z czynności stanowiących część systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opłat rolnych i ceł oraz w odniesieniu do podatku od wartości dodanej i podatków akcyzowych

Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich oraz Dyrektywa Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych.

Dyrektywa Rady 2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania modyfikująca dyrektywę 77/799/EWG.

Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG.

Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich zmieniona Dyrektywą Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich oraz zmieniona Dyrektywą Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r.

Fair taxes – providing opportunities for developing countries, Fair Politics Report, styczeń 2011.

Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C. (Editors), Introduction to European tax law on direct taxation, Linde Verlag, Wiedeń, 2010.

Neighbour J., Transfer pricing: keeping it at arm’s length, OECD Observer 230, styczeń 2002.

Promoting good governance in tax matters, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, COM(2009) 201, Bruksela, 28.04.2009.

Promoting good governance in tax matters, European Parliament Resolution of 10 February 2010 on promoting good governance in tax matters, 2010/C 341 E/07, 10.02.2010.

Removing cross-border tax obstacles for EU citizens, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, COM(2010) 769, Bruksela, 20.12.2010.

Tax policy in the European Union-priorities for the years ahead, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, COM(2001) 260, Bruksela, 23.5.2001.

The shirts off their backs - how tax policies fleece the poor, Christian Aid Report, wrzesień 2005.

Uzasadnienie do Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, 2009/2174 (INI), 02.02.2010.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism