Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Études et Travaux?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Redakcja Études et Travaux z góry dziękuje Autorom za możliwie najściślejsze dostosowanie się do zasad przygotowania tekstów przyjętych w naszym roczniku.

Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek już na etapie składania prac, ponieważ cykl wydawniczy pozwala zagwarantować tylko jedną korektę autorską.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Études et Travaux (skrót EtudTrav) traktuje o zagadnieniach związanych z archeologią starożytnych i wczesnośredniowiecznych kultur Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki północnej. Études et Travaux są rocznikiem naukowym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, sklasyfikowanym na listach European Reference Index for Humanities (ERIH). Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana na papierze, z czarno-białymi ilustracjami. Obok wersji papierowej od tomu XXVIII ukazuje się wersja elektroniczna z kolorowymi ilustracjami.

Études et Travaux są czasopismem otwartym dla każdego badacza, który chciałby podzielić się wynikami swoich badań w tych dziedzinach archeologii.

Artykuły kwalifikowane są na podstawie anonimowych („double-blind system”) recenzji niezależnego zespołu recenzentów, powoływanego każdorazowo do oceny przedstawionych prac, w zależności od ich treści. Artykuły w językach kongresowych (Angielski, Francuski i Niemiecki, koniecznie po korekcie językowej) złożone w Redakcji przed końcem czerwca danego roku ukażą się przed połową następnego roku.

Po ukazaniu się publikacji każdy z Autorów otrzyma tom Études et Travaux oraz plik .pdf ze swoim artykułem.

Warunki formalne opublikowania artykułu

1. Artykuły przedstawiane do redakcji muszą być utworami oryginalnymi i nie mogą być złożone do druku gdzie indziej (formularz oświadczenia do obowiązkowego wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej czasopisma).

2. Uregulowanie kwestii praw do wykorzystania i powielania materiału ilustracyjnego zaprezentowanego w artykule. Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za uzyskanie zgody od właścicieli praw autorskich do danych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację poświadczającą prawa Autora do opublikowania materiału ilustracyjnego.

3. Dążąc do wyeliminowania zjawiska „ghost-writing” prosimy – w wypadku gdy artykuł ma kilku Autorów – o dołączenie jednoznacznego oświadczenia wszystkich współautorów o stopniu ich wkładu, potwierdzonego własnymi podpisami (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej czasopisma).

4. Wyrażenie zgody Autora przez podpisanie bezpłatnej niewyłącznej licencji na udostępnienie na różnych polach eksploatacji dzieła autorskiego bez przekazywania autorskich praw majątkowych. Odpowiednie umowy wydawnicze zostaną przedłożone Autorom po przyjęciu artykułu do druku.

5. Przygotowanie artykułu wedle zaprezentowanych poniżej zasad.

 


Maszynopisy i korespondencję do redakcji prosimy kierować na adres:

REDAKCJA ÉTUDES ET TRAVAUX
INSTYTUT KULTUR ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH PAN
Nowy Świat 72, pok. 327
00–330 Warszawa
lub:
etudesettravaux@iksio.pan.pl

 


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW

TEKST KONTRYBUCJI

Długość artykułu (wraz z ilustracjami) nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, tj. 22 standardowych stron maszynopisu (standardowa strona MSS = 2000 znaków wraz ze spacjami). Tekst zapisany w systemie PC/Word (najlepiej, dla pewności w dwóch wersjach, tj. .doc/.docx/.rtf oraz .pdf) można nadsyłać pocztą internetową lub na płytach (CD lub DVD-rom). W przypadku użycia specjalnych czcionek, prosimy o dostarczenie plików właściwych czcionek.
Podziękowania, informacje na temat projektów badawczych w ramach, których artykuł został przygotowany itd., prosimy zamieszczać na końcu tekstu głównego pod osobnym nagłówkiem.

Do artykułu należy obowiązkowo dołączyć:
- streszczenie w języku angielskim – nie więcej niż 1000 znaków,
- słowa kluczowe w języku angielskim (od 4 do 8),
- tytuł w języku angielskim (w przypadku artykułów napisanych w językach kongresowych innych niż angielski),
- bibliografię wszystkich cytowanych prac (patrz wytyczne poniżej),
- afiliację autora (nazwę instytucji prosimy podawać w języku angielskim lub ewentualnie w oryginalnym brzmieniu) oraz adres poczty elektronicznej.

ILUSTRACJE, składane w formie elektronicznej, powinny mieć następujące parametry:
- fotografie (kolorowe i czarno-białe) – formaty .jpg lub .tif – 300 (max. 600) dpi rozdzielczości, co najmniej o wymiarach odpowiadających skali w jakiej będą reprodukowane,
- bitmapy (rysunki) – formaty .jpg lub .tif – 600 (max. 1200) dpi rozdzielczości; co najmniej o wymiarach odpowiadających skali w jakiej będą reprodukowane,
- rysunki wektorowe – wyłącznie w formacie .pdf.

Ponadto poszczególne elementy ilustracji wieloelementowych prosimy oznaczać małymi literami.

PODPISY POD ILUSTRACJE, każdej ilustracji musi towarzyszyć podpis, zawierający
- krótką informację o tym co przedstawione jest na obrazku (ew. opis poszczególnych elementów na ilustracjach wieloelementowych),
- informacje na temat Autora/Autorów ilustracji lub jej źródła.

 

SYSTEM CYTOWANIA W TEKŚCIE GŁÓWNYM

Odnośniki bibliograficzne powinny zostać zamieszczone w przypisach dolnych i być zgodne ze zmodyfikowanym systemem harwardzkim. Każdy zastosowany skrót musi zostać rozwinięty w zamieszczonej na końcu artykułu bibliografii.
Wszystkie publikacje oraz źródła, których nie można zacytować w zmodyfikowanym systemie harwardzkim, powinny zostać przywołane za pomocą zapisanych kursywą skrótów rozwiniętych w bibliografii. Oryginalne teksty źródłowe należy cytować wg uniwersalnie przyjętych i powszechnie rozpoznawalnych skrótów.

Zalecany sposób formułowania cytowań:
- jeden autor: Nazwisko data: strona(y), figura(y) itd., np. Szymańska 2005: 15–19, Figs 3–8, Pls 10–18
- gdy w jednym przypisie cytowanych jest kilka pozycji, należy rozdzielić je średnikiem, np. Szymańska 2005: 15–19; Meyza, Peignard-Giros 2010: 57–60
- jeden autor cytowany wielokrotnie w tym samym przypisie: Nazwisko data1: strona(y), figura(y) itd.; data2: strona(y), figura(y) itd., np. Meyza 2010: 57–60, Fig. 5; 2011: Pl. 7
- różne prace tego samego autora z identyczną datą: Nazwisko data1a: strona(y), figura(y) itd.; data1b: strona(y), figura(y) itd., np. Meyza 2010a: 57–60, Fig. 5; 2010b: Pl. 7
- do trzech autorów: Nazwisko, Nazwisko data: strona(y), figura(y) itd., np. Meyza, Peignard-Giros 2010: 57–60, Fig. 5, Pl. 7
- różni autorzy o jednakowym nazwisku: Nazwisko1 Inicjał(y)1 data: strona(y), figura(y) itd.; Nazwisko1 Inicjał(y)2 data: strona(y), figura(y) itd.), np. Arnold, Di. 2010: 57–60, Fig. 5; Arnold, Do. 2010: Pl. 7
- powyżej trzech autorów: Nazwisko et al. data: strona(y), figura(y) itd., np. Myśliwiec et al. 2004: 15, Pl. 9
- po nazwisku redaktora/wydawcy (gdy brak nazwiska autora) należy umieścić w nawiasie skrót Ed./Eds: Nazwisko (Ed.) data: strona(y), figura(y) itd.; Nazwisko, Nazwisko (Eds) data: strona(y), figura(y) itd.), np. Gawlikowska (Ed.) 2010: 57–60, Fig. 5; Meyza, Peignard-Giros (Eds) 2010: Pl. 7
- publikacje papierowe (np. katalogi wystaw muzealnych) oraz elektroniczne, dla których nie można podać autora lub wydawcy, a także tłumaczenia i/lub komentarze starożytnych źródeł powinny być cytowane za pomocą skrótów rozwiniętych w bibliografii: Skrót data: strona(y), figura(y) itd.; np. British Museum 1912: 234; Plin. Nat. Hist. 1949: 20
- oryginały starożytnych źródeł cytujemy zgodnie z tradycyjnym systemem skrótów, np. Plin., Nat. Hist. V, 58

BIBLIOGRAFIA

Spis wszystkich prac cytowanych w artykule powinien zostać zamieszczony na końcu głównego tekstu w formie bibliografii. Wyjątek stanowią skróty oryginalnych tekstów źródłowych (patrz wyżej).

Nazwy i skróty serii, czasopism, leksykonów itd. prosimy wyróżniać kursywą. Skróty te powinny być zgodne z przyjętymi w danej dyscyplinie i jednocześnie funkcjonującymi już systemami, np. Lexikon der Ägyptologie, Archäologische Bibliographie, Fasti Archaeologici i Abréviations des périodiques et collections en usage à l’Institut français d’archéologie orientale, Le Caire 2010 autorstwa B. Mathieu (http://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Abreviations.pdf).

W bibliografii podajemy wszystkich autorów/wydawców cytowanej pracy, również w przypadku, kiedy ich liczba przekracza trzech.

Listę skrótów (wraz z rozwinięciem) publikacji powszechnie cytowanych w formie skrótów w danej dziedzinie należy zamieścić pod bibliografią w postaci odrębnej listy; np. dla Egiptologii:
Wb – Erman, A., Grapow, H., Wörterbuch der ägyptischen Sprache, Leipzig-Berlin
Urk. – Urkunden des ägyptischen Altertums, Leipzig-Berlin
Zalecany sposób formułowania wpisów bibliograficznych:

KSIĄŻKI
Szymańska, H. 2005: Terres cuites d’Athribis, MRE 12, Turnhout

ARTYKUŁY W PERIODYKACH/CZASOPISMACH
Carlye, R.M., Allen, A.L., Speece, M.A., El-Werr, A.-K., Link, C.A. 2005: Land Streamer Aided Geophysical Studies at Saqqara, Egypt, Journal of Environmental and Engineering Geophysics 10/4, 371–380

ARTYKUŁY W AKTACH POKONFERENCYJNYCH, PUBLIKACJACH PAMIĄTKOWYCH, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH ORAZ HASŁA W ENCYKLOPEDIACH
Welc, F., Trzciński, J. 2013: Geology of the site, [in:] Welc, F. et al., Old Kingdom structures between the Step Pyramid complex and the Dry Moat. Part 2: Geology, anthropology, finds, conservation, Saqqara V, Ed. Myśliwiec, K., Varsovie, 323–343
Vernus, P. 1975: Athribis, [in:] LÄ I, 519–522

TŁUMACZENIA I KOMENTARZE TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH
Plin. Nat. Hist. 1949: Pliny Natural History, Preface and Books 1–2, transl. H. Rackham, Loeb Classical Library 330, Cambridge Mass.-London 1949

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
Autorskie publikacje internetowe należy cytować wg zasad przyjętych dla publikacji papierowych, z podaniem adresu URL oraz daty dostępu w nawiasie, np.
Bieliński, P. 2007: Mugheira/Al-Sabiyah 2007. The Kuwaiti-Polish Archaeological Project, PCMA Newsletter 2007, http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/newsletterpcma/
2007/pre-and-protohistory-in-the-near-east/al-sabiyah-kuwait/ (accessed July 17, 2013)
Rozwinięcie używanych w tekście głównym skrótów źródeł elektronicznych wymaga podania adresu URL oraz daty dostępu w nawiasie, np.
British Museum: http://www.britishmuseum.org (accessed June 28, 2014)

POZOSTAŁE
Rozwinięcie używanych w tekście głównym skrótów publikacji, dla których nie można podać autora lub wydawcy (m.in. niektóre katalogi wystaw muzealnych), np.
Tanis 1987: Tanis. L’or des pharaons, Paris 1987

Deklaracje

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism