Polityka konkurencji państwa w dobie kryzysu gospodarczego – prawne aspekty problematyki

Mateusz Błachucki, Rafał Stankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.006

Abstract


Przedmiotem artykułu jest przedstawienie prawnych aspektów funkcjonowania polityki konkurencji w okresie kryzysu. Okres kryzysu gospodarczego powoduje konieczność zmiany celów różnych polityk publicznych i harmonizacji tych celów. Celem artykułu jest przedstawienie obszarów, w których polityka konkurencji może ustępować innym celom publicznym. Wskazane zostały prawne instrumenty służące relatywizacji zakazu antykonkurencyjnej aktywności przedsiębiorców. Omówiono w szczególności: problematykę karteli kryzysowych, akceptację lub wręcz promowanie antykonkurencyjnych koncentracji oraz liberalizację polityki dopuszczalności pomocy publicznej. Przeprowadzone badania dowodzą, że w okresie kryzysu gospodarczego państwo, realizując politykę konkurencji, wykorzystuje inne instrumenty niż w okresie prosperity. Dokładna analiza podjętych działań – w szczególności w zakresie pomocy publicznej – budzi jednak poważne wątpliwości, czy intensywność i zakres interwencji władz publicznych są uzasadnione. W trakcie dokonywanej analizy zastosowano metodę dogmatyczną oraz komparatystyczną.

Keywords


polityka konkurencji; kryzys gospodarczy; kartele kryzysowe; pomoc publiczna; kontrola koncentracji przedsiębiorców

Full Text:

PDF

References


Baccaro V. (2004), The Failing Firm Defence and Lack of Causality: Doctrine and Practice in Europe of Two Closely Related Concepts, „European Competition Law Review”, No. 11.

Bavasso V., Lindsay A. (2007), Causation in EC Merger Control, „Journal of Competition Law and Economics”, No. 3.

Bouterse R. (1994), Competition and Integration – What Goals Count, Kluwer Law International, The Hague.

Friederiszick H. W., Roeller L. H., Verouden V., European Sate Aid Control: An Economic Framework, [w:] Handbook of Antitrust Economics, Buccirossi P. (ed.), MIT Press, London.

Hatton S., Coumes J. M. (2009), European Commission Adopts Guidance on State Aids to Financial Sector, 30 „European Competition Law Review”, No. 30.

Jacquemin A. (2001), Introduction: Competition and Competition Policy in Market Economies, [w:] Comanor W, George K., Jacquemin A., Jenny F., Katzenbach E., Ordover J. A., Waverman L., Competition Policy in Europe and North America, Harwood Academic Publishers GmBH, Newark.

Jaeger T. (2005), How much flexibility do we need? Commission crisis management revisited, „European State Aid Quarterly”, No. 3.

Jenny F. (2000), Competition law and policy: Achievments and Failures from an Economic Perspectives, [w:] Competition Policy Analysis, E. Hope (ed.), Routledge, New York.

Jones A., Sufrin B. (2008), EC Competition Law. Text, Cases and Materials, OUP, Oxford

Jurkowska A. (2009), [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Skoczny T. (red.), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.

Kohutek K. (2008), [w:] Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kokkoris I. (2006), Failing Firm Defence in the European Union: A Panacea for Mergers?, „European Competition Law Review”, No. 27.

Kokkoris I. (2007), Failing Firm Defence under the Clayton Act, „European Competition Law Review”, No. 28.

Kroes N. (2005), Reforming Europe’s State Aid Regime: an Action Plan for Change, „European State Aid Quarterly”, No. 3.

Luja R. (2009), State Aid and the Financial Crisis: Overview of the Crisis Framework, „European State Aid Quarterly”, No. 2.

Ławicki T. (1998), Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.

Modzelewska-Wąchal E. (2003), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa.

Motta M. (2004), Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, New York 2004.

Neumann M., Competition Policy: History, Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Massachusetts

Ritter L., Braun W. D. (2005), European Competition Law: a Practitioner’s Guide, Kluwer Law International, The Hague.

D’Sa R. (1998), European Community law on state aid, Sweet and Maxwell, London.

D’Sa R. (2009), “Instant” State Aid Law in a Financial Crisis – A U–Turn?, „European State Aid Quarterly”, No. 2.

Rodger B. J., MacCulloch A. (2009), Competition Law and Policy in the EC and UK, Oxon.

Werner P., Maier M (2009), Procedure in Crisis? Overview and Assessment of the Commission’s State Aid Procedure during the Current Crisis, „European State Aid Quarterly”, No. 2.

Wesseling R. (2000), The Modernisation of EC Antitrust Law, Hart Publishing, Portland.

Van Bael & Bellis (2005), Competition Law of the Europen Community, Kluwer Law International, The Hague.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism