Zjawisko bąbla spekulacyjnego w świetle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego

Jarosław Cholewiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.004

Abstract


Artykuł przedstawia współczesną interpretację austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego oraz analizę zjawiska bąbla spekulacyjnego z punktu widzenia teorii. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o główne ekonomiczne czynniki powstawania bańki spekulacyjnej. Na podstawie literatury przedmiotu autor proponuje ujęcie integrujące, które łączy występowania bąbla spekulacyjnego z cyklicznymi wahaniami koniunktury indukowanymi ekspansją kredytową. Makroekonomia oparta na kapitale zaproponowana przez Garrisona może być uniwersalnym rdzeniem ekonomicznego teoretyzowania. Model przedstawiony przez autora pokazuje, jak ekspansja kredytowa, która obniża stopę procentową kredytów poniżej stopy naturalnej, wywołuje średniookresowe zakłócenia w strukturze produkcji. Zakłócenia polegające na dużych wahaniach cen dóbr kapitałowych w czasie epizodu cyklicznego mogą być traktowane jako kolejne fazy bąbla spekulacyjnego. W pracy autor dokonał historycznej analizy określonych danych statystycznych w celu zbadania, czy nagły wzrost cen domów, który nastąpił w USA po roku 2000, mógł mieć swoje źródło w ekspansji monetarnej. Autor dochodzi do konkuzji, że nie można odrzucić takiej hipotezy.

Keywords


bąbel spekulacyjny; cykl koniunkturalny; kryzys; struktura kapitałowa gospodarki; makroekonomia austriacka

Full Text:

PDF

References


Böhm-Bawerk E. (1930), The Positive Theory of Capital, New York.

French D. E. (1992), Early Speculative Bubbles and Increases in the Supply of Money, Department of Business and Economics University of Nevada, Las Vegas.

Garrison R. W. (2006), Time and Money, Routledge, New York.

Garrison R. W. (2008), Mainstream Macro in an Austrian Nutshell, http://www.auburn.edu/~garriro/mainstreammacro.pdf (stan na dzień 1 października 2009)

Greenspan A. (2008), Era Zawirowań, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.

Hartcher P. (2006), Bubble Man, New York.

Hayek F. A. (1931), Prices and Production, New York.

Murphy R. P. (2008), The Importance of Capital Theory, http://mises.org/story/3155 (stan na dzień 1 października 2009).

Rothbard M. (2000), America’s Great Deppresion, Auburn.

Schwartz A. J. (2008), Origing of the financial market crisis of 2008, „Cato Journal”, vol. 29, No. 1 (Winter 2009).

Szumny B. (2009), Bąble spekulacyjne jako anomalia współczesnych rynków finansowych, „Equilibrium”, nr 2.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism