Badania demoskopijne pracowników jako przejaw wykorzystania założeń marketingu personalnego

Dawid Szostek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.009

Abstract


Demoskopia, jak wskazuje etymologia tego terminu, oznacza analizę, której przedmiotem jest społeczeństwo danego państwa. Intensywny rozwój badań opinii pracowników jest dowodem na równie skuteczne zastosowanie demoskopii w skali mikro, czyli na poziomie przedsiębiorstwa. W tym przypadku pomiarem objęci są pracownicy, czyli demos danego podmiotu gospodarczego. Badania tego typu dają wiele korzyści. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, iż osoby zatrudnione są cennym źródłem informacji. Turbulentne i nasycone konkurencją otoczenie powinno zatem skłaniać patrzące perspektywicznie podmioty gospodarcze do szerokiego zastosowania założeń badań opinii pracowników oraz samego marketingu personalnego. Analiza zagadnienia zostanie poparta wynikami badania własnego, które zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie średnich i dużych przedsiębiorstw Torunia.

Keywords


badania marketingowe; badania opinii pracowników; marketing personalny (kadrowy, wewnętrzny); demoskopia

Full Text:

PDF

References


Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.

Baruk A. I., Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.

Biały A., Bojkoty bardziej realne, „Rzeczpospolita” 29.09.2008.

Krokowska J., Kołodziejski S., Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania, Imperia, Łódź 2007.

Levine M., Rozbite okna, rozbita firma. O skromnych środkach i wspaniałych efektach, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.

Lipka A., Marketing stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1998.

Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Szostek D., Badania opinii pracowników w zarządzaniu organizacją opartą na satysfakcji i lojalności jej interesariuszy, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. B. Godziszewskiego, („Dom Organizatora”) TNOiK, Toruń 2008.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism