Place of agritourism in a balanced development of rural areas

Hanna Tschirschnitz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0038-z

Abstract


Short time prognosis for period between 2000 and 2020 assumes that deep transformation has to be performed at rural areas of Poland. The transformation process will cover of fields of rural development from agricultural sector, demography, sources of income, cultural life, etc. The significance of agriculture has been constantly as a trustee of big share of natural resources of Poland. Contrary to this in the structure of employment and in income of rural population agriculture will play a smaller role. It is evident that the main source of income will become service of agricultural sector. Multifunctional management of rural areas combined with rules of sustainable development can be very effective tool for protection of the natural environment which in large areas of Poland has unique values estimated as the highest degree of biodiversity in whole Europe is a tool for improvement of economical position of rural population. Sustainable development is aimed at protection of and maintenance of natural values what in indirect way can lead to improve of quality of life at rural areas. The important part of such attitude is agrotourism which is directly connected to utilization of environmental values of rural regions and it is a form of spending leisure time at the farm for wide public. Attractions connected with staying at rural environment are significant elements of management of rural landscape. Besides economical benefits effect of synergy should be mentioned which is seen as better care of natural environment and aesthetic values of surroundings.

Keywords


agroturism; multifunctional rural areas; sustainable development

Full Text:

PDF

References


Adamowicz M., 2004, Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce regionalnej [Multifunctionality of agriculture as the basis for revaluation in the regional Policy], Wieś i rolnictwo [Rural areas and agriculture] 4 (125): 9-27.

Borys T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju [Sustainability Indicators], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Cymerman R., Bajerowski T., Nowak A., Podciborski T. & Biłozor A., 2004, Rewitalizacja obszarów wiejskich [Rural areas revitalisation], Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Olsztyn: 7-23.

Drzewiecki M., 1995, Agroturysyka [Agritourism], Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz.

Dubel K., 2001, Ochrona i kształtowanie środowiska [Environmental Conservation and Management], Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno.

Hałasa J. M. & Rumianowska I., 2000, Koncepcja ekorozwoju rolnictwa na tle zmian strukturalnych regionu wałbrzyskiego [The concept of agriculture sustainable development on the background of Walbrzych region structural changes], [in:] H. Sasinowski (ed.), Ekorozwój w polityce regionalnej [Sustainability in regional policy], Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok: 171-181.

Iwicki S., 1998, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych [Tourism in a balanced development of post-lake areas], Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz.

Kisiel R., Marks-Bielecka R. & Lizińska W., 2007, Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich [Selected aspects of a balanced rural development], Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 254 (47): 105-112.

Marks M. & Marks E., 2002, Agroturystyka na Warmii i Mazurach a problemy ochrony przyrody [Warmia and Mazury agritourism and issues of environmental protection], [in:] K. Młynarczyk, M. Marks (eds.), Agroturystyka w teorii praktyce [Agritourism in theory and practice], Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 175-182.

Marks M., Marks E. & Młynarczyk K., 2002, Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich [The importance of agritourism in rural development], [in:] K. Młynarczyk (ed.), Agroturystyka [Agritourism], Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 12-30.

Młynarczyk K., 2002, Wprowadzenie [Introduction], [in:] K. Młynarczyk (ed.), Agroturystyka [Agritourism], Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 7-12.

Passaris S., Sokólska J. & Vinaver K., 2002, Rozwój obszarów wiejskich i turystyka [Rural development and tourism], Wydawnictwo Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Białystok-Paryż.

Piekarska E., 2004, Pozarolniczy rozwój terenów niezurbanizowanych Warmii i Mazur [Non-agricultural development of Warmia and Mazury non-urbanized areas], Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Olsztyn: 35-51.

Witkowska-Dąbrowska M. & Ziajka F., 2002, Wykorzystanie studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego do inspirowania rozwoju agroturystyki [Using studies of conditions and directions of planning development to inspire the tourism development], [in:] K. Młynarczyk, M. Marks (eds.), Agroturysyka w teorii praktyce [Agritourism in theory and practice], Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 98-104.

Woźniak M., 2002, Wpływ agroturystyki na architekturę krajobrazu obszarów wiejskich [The impact of agritourism on the rural landscape architecture], Fragmenta Agronomica XIX, 1 (73): 194-200.

Woźniak M. & Kusz D., 2002, Miejsce agroturystyki w formach spędzania wolnego czasu [Place of agritourism in the forms of spending spare time], [in:] K. Młynarczyk, M. Marks (eds.), Agroturysyka w teorii praktyce [Agritourism in theory and practice], Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 114-121.

Żebrowski W., 2004, Rewitalizacja obszarów wiejskich jako wizja ich rozwoju [Revitalization of rural areas as a vision of their development], Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Olsztyn: 163-170.
Partnerzy platformy czasopism