The content of nitrogen compounds in the Wel river in the light of the Nitrates Directive

Maciej Operacz, Andrzej Kentzer, Łukasz Nowaczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0031-6

Abstract


In this paper, the results of the research are presented on the content and transformation of nitrogen compounds in the Wel River (the largest tributary of the Drwęca River). The catchment area of the studied river is predominantly agriculturally developed. Along the river course, 6 sample collection sites were selected, situated in places with different land development of the drainage basin. The average concentration of total nitrogen in the water of the Wel River amounted to 1.807 mg/dm3, mineral nitrogen - 0.557 mg/dm3 and organic nitrogen - 1.250 mg/dm3. The organic form of nitrogen dominated at all sites (the average content for the whole river amounted to 69%). Nitrate nitrogen dominated in the pool of mineral nitrogen. The lowest concentrations of nitrates were being recorded at lakeland sites, whereas the highest - at two terminal sites situated within the lower reaches of the river, where the drainage basin has a typically agricultural character.

Keywords


Nitrates Directive; Wel River; flow-through lakes; agricultural catchment

Full Text:

PDF

References


Allan J. D., 1998, Ekologia wód płynących [Stream ecology],Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Arheimer B. & Liden R., 2000, Nitrogen and phosphorus concentrations from agricultural catchments - influence of spatial and temporal variables, Journal of Hydrology 227: 140-159.

Bogdanowicz R., 2004, Hydrologiczne uwarunkowania transportu wybranych związków azotu i fosforu Odrą i Wisłą oraz rzekami Przymorza do Bałtyku [Hydrological determinants of the transportation of some nitrogen and phosphorus compounds along the Oder and Vistula Rivers, as well as along the rivers of the Coastal Region into the Baltic Sea],Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Dodds W. K., 2002, Freshwater Ecology, Concepts and Environmental Applications, Academic Press, London.

Główczyński K., Ulanicka E., Mróz A., Szczepański M., Kosowicz M. & Załuski T., 2010, Welski Park Krajobrazowy, Przewodnik przyrodniczy [The Welski Landscape Park, Nature guide], Wydawnictwo Urbański, Toruń.

Gołdyn R., 2000, Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem jej piętrzenia we wstępnych, nizinnych zbiornikach zaporowych [Changes in biological and physico-chemical parameters of river water quality as a results of its damming in preliminary lowland reservoirs], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Gołdyn R. & Kowalczewska-Madura K., 2005, Chlorophyll a and other water quality variables in lentic and lotic sections of the Cybina river, Oceanological and Hydrobiological Studies 34 (1): 87 - 98.

Granlund K., Räike A., Ekholm P., Rankinen K. & Rekolainen S., 2005, Assessment of water protection targets for agricultural nutrient loading in Finland, J. Hydrol, 304: 251-260.

Hatfield J. L. & Follett R. F., 2008, Nitrogen in the environment, Sources, problems and management, Second Edition, Academic Press, New York.

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B. & Zerbe J., 1999, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków [Physicochemical studies on water and sewage], Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Hillbricht-Ilkowska A. & Kostrzewska-Szlakowska I., 1996, Zmienność stężenia wybranych związków chemicznych oraz retencja fosforu i azotu w układzie rzeczno - jeziornym rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) [Variability in the concentration of selected chemical compounds, as well as retention of phosphorus and nitrogen in the fluvio-lacustrine system of the Krutynia River (the Masurian Lakeland)], Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” 13: 187-210.

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia - Limnologia, Ekosystemy wód śródlądowych [Hydrobiology - Limnology, Ecosystems of freshwaters ecology], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kufel L., 1996, Analiza przemian i retencji związków azotu i fosforu w małym układzie rzeczno - jeziornym (zlewnia rzeki Krutyni, pojezierze Mazurskie) [Analysis of transformations and retention of nitrogen and phosphorus compounds in a small fluvio-lacustrine system (the drainage basin of the Krutynia River, the Masurian Lakeland)], Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” 13: 225-235.

Lossow K., Gawrońska H., Łopata M. & Teodorowicz M., 2006, Role of lakes in phosphorus and nitrogen transfer in the river - lake system of the Mrózka and the upper Łyna rivers, Limnological Review 6: 171-178.

Moreau S., Bertru G. & Buson C., 1998, Seasonal and spatial trends of nitrogen and phosphorus loads to the upper catchment of the river Vilaine (Brittany): relationships with land use, Hydrobiologia 373/374: 247-258.

Nowiński K. & Lange W., 2004, Influence of local conditions of nutrients migration on the Progress of eutrophication of lakes of headstream catchment of the Radunia, Limnological Review 4: 183-192.

Orlik T. & Obrośłak R., 2005, Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi [Analysis of the water quality in a fish pond in the drainage basin of the Giełczwia River], Acta Agrophysica 5 (3): 705-710.

Pattinson S. N., Garcia-Ruiz R. & Whitton B. A., 1998, Spatial and seasonal variation in denitrification in the Swale-Ouse system, a river continuum, Sci. Tot. Environ. 210/211: 289-305.

Raczyńska M. & Machula S., 2006, Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie) [Influence of carp ponds on the quality of waters in the Krąpiel River (Western Pomerania)], Infra. Eko. Ter. Wiej., PAN 4: 141-149.

Sapek A. 1996, Zagrożenie zanieczyszczenia wód azotem w wyniku działalności rolniczej, [w:] Azotany w ekosystemach rolniczych [Risk of water contamination with nitrogen due to agricultural activity, [in:] Nitrates in agricultural ecosystems] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 440: 309-337.

Zieliński P., 2003, Prawidłowości występowania rozpuszczonych związków węgla organicznego w wodach rzek północno - wschodniej Polski [Regularities in the occurrence of dissolved organic carbon compounds in the waters of rivers in north-eastern Poland], Rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii UwB, [PhD Thesis completed at the Department of Hydrobiology, the Institute of Biology, University of Białystok], Białystok.
Partnerzy platformy czasopism