Biota of lichens on the Zadroże Dune and its immediate surroundings

Edyta Adamska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-010-0003-2

Abstract


The present paper aims at describing the biota of lichens of the Zadroże Dune and its adjacent area in Toruń. The research on lichens was conducted during the years 2005-2006. The data on lichens come from my own research and literature. Altogether, the occurrence of 82 lichen taxa was recorded in the investigated area, including 74 species recorded during my own research. Due to the availability of habitats and substrata, terricolous species dominate here, mainly from the genus Cladonia and Cetraria. Particularly noteworthy are rare, endangered and protected species from this area e.g. Peltigera canina, Polyblastia agraria, Rinodina conradii and Stereocaulon condensatum

Keywords


lichens; dry sand grasslands; eutrophication; Toruń

Full Text:

PDF

References


Adamska E., 2008, Porosty Torunia na tle warunków siedliskowych miasta [Lichens of Toruń in the habitat conditions of the city], Manuscript of the doctoral thesis, Zakład Taksonomii i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Anikiejówna Cz. & Gorska J., 1949, Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne wydmy Zadroże [Floristic and phytosociological relationships of the Zadroże Dune], [in]: J. Prüffer (ed.), Z badań zespołowych wydmy Zadroże [Collective investigations on the Zadroże Dune near the city of Toruń], Studia Societatis Scentiarum Torunensis, suppl. I: 27-38.

Bueltmann H., 2005, Strategies and species richness of terricolous lichens in dry sand grasslands, Tüexenia 25: 425-443.

Ceynowa-Giełdon M., 1993, Rozmieszczenie i ekologia Tragopogon floccosus W. et K. s.l. w pradolinie Wisły [Distribution and ecology of Tragopogon floccosus W. et K. s. l. in the ice-marginal valley of the Vistula River], Acta Univ. Nicolai Copernici, Biologia XLIV Nauki Mat.-Przyr. 86: 145-164.

Ceynowa-Giełdon M., 2001, Kalcyfilne porosty naziemne na Kujawach [Calciphilous terricolous lichens in Kujawy], Wyd. UMK, Toruń.

Ceynowa-Giełdon M., Adamska E. & Kamiński D., 2004, Porosty w dolinie dolnej Wisły i na obszarze przemysłowym Kujaw [Lichens in the Lower Vistula valley and in the industrial area of the Kujawy region], [in]: E. Karasińska-Korczyńska, M. Korczyński (eds.), Wycieczki geobotaniczne. Region kujawsko-pomorski, [Geobotanical excursions. The Kujawy-Pomerania Region], Bydgoszcz-Toruń: 13-22.

Cieśliński S., 1979, Udział oraz rola diagnostyczna porostów naziemnych w zbiorowiskach roślin naczyniowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i jej pobrzeży [Contribution and diagnostic significance of terricolous lichens in vascular-plant communities of the Kielecko-Sandomierska Upland and its periphery], Wyd. WSP, Kielce.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in]: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds.), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71-89.

Cieśliński S. & Fałtynowicz W., 1993, Od redakcji [Note from editors], [in]: S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds.), Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce cz. I [Atlas of the Geographical Distribution of lichens in Poland, Part I], W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 7-9.

Cuny D., Danayer F-O., de Foucault B., Schumacker R., Colein Ph. & Van Haluwyn Ch., 2004, Patterns of metal soil contamination and changes in terrestrial cryptogamic communities, Environmental Pollution 129: 289-297.

Czyżewska K., 1992, Syntaksonomia śródlądowych, pionierskich muraw napiaskowych [Syntaxonomy of inland and pioneer psammnophilous grasslands], Monogr. Bot. 74: 1-174.

Czyżewska K., 2003, Wprowadzenie [Introduction], [in]: K. Czyżewska (ed.), Ocena zagrożenia bioty porostów Polski [Evolution of threat to lichens in Poland], Monogr. Bot. 91: 241-249.

Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E. & Ries C., 2009, The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France, URL: http://www.lichenology.info

Gombert S., Asta J. & Seaward M. R. D., 2005, The use of autecological and environmental parameters for establishing the status of lichen vegetation in a baseline study for long-term monitoring survey, Environmental Pollution 135: 501-514.

Kepel A., 1999, Porosty Poznania jako wskaźniki zanieczyszczenia atmosfery [Lichens in the city of Poznań as indicators of atmospheric pollution], doctoral thesis, Zakład Taksonomii Roślin UAM, Poznań.

Kiszka J., 1999, Porosty (Lichenes) oraz warunki bioekologiczne Przemyśla [Lichens and bioecological conditions of the town of Przemyśl], Arboretum Bolestraszyce 6: 1-86.

Kubiak D., 2005, Lichens and lichenicolous fungi of Olsztyn town (NE Poland), Acta Mycol. 40 (2): 293-332.

Kujawa-Pawlaczyk J., 2005a, Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) [Thermophilous inland arenaceous grasslands (Koelerion glaucae), [in]: J. Herbich (ed.), Przewodniki Ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, t. 3 [Guidebooks to Protection of habitats and species Natura 2000 - a methodological textbook. Grasslands, meadows, tall herbaceous vegetation, heaths, thickets, vol. 3], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 80-88.

Kujawa-Pawlaczyk J., 2005b, Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) [Dry heaths (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)], [in]: J. Herbich (ed.), Przewodniki Ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, t. 3 [Guidebooks to Protection of habitats and species Natura 2000 - a methodological textbook. Grasslands, meadows, tall herbaceous vegetation, heaths, thickets, vol. 3], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 32-48.

Kukwa M. & Adamska E., 2006, Stanowiska dwóch interesujących grzybów naporostowych znalezionych na Peltigera ssp. w Polsce [The localities of two interesting lichenicolous fungi found on Peltigera ssp. in Poland], Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13: 197-201.

Matwiejuk A., 2007, Porosty Białegostoku, Analiza florystyczno-ekologiczna, t. 1 [Lichens in the city of Białystok, Floristic and ecological analysis], Wydz. Ekonomia i Środowisko, Fund. Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Uniwersytet w Białymstoku.

Munzi S., Ravera S. & Caneva G., 2007, Epiphytic lichens as indicators of environmental quality in Rome, Environmental Pollution 146: 350-358. http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000244971100009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3

Namura-Ochalska A., 2005, Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi [Inland dunes with arenaceous grasslands], [in]: J. Herbich (ed.), Przewodniki Ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, t. 3 [Guidebooks to Protection of habitats and species Natura 2000 - a methodological textbook. Grasslands, meadows, tall herbaceous vegetation, heaths, thickets, vol. 3], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 191-195.

Nash III T. H., 2008, Nitrogen, its metabolism and potential contribution to ecosystems, [in]: T. H. Nash III (ed.), Lichen Biology, second edition, Cambridge Univ. Press: 216-233.

Niewiarowski W. & Weckwerth P., 2006, Geneza i rozwój rzeźby terenu [Genesis and development of the relief], [in]: L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds.), Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [Toruń and its surroundings. Nature Monograph], UMK, Toruń: 65-98.

Orange A., James P. W. & White F. J., 2001, Microchemical methods for the identification of lichens, British Lichen Society, London.

Purvis O. W., Coppins B. J., Hawksworth D. L., James P. W. & Moore, D. M., 1992, The lichen flora of Great Britain and Ireland, Natural History Museum & British Lichen Society, London.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz. U. Nr 168, poz. 1765 [Regulation of the Minister of Environment dated July 9, 2004 on growing wild, legally protected fungi. Dz. U. (Journal of Laws) No. 168, item 1765].

Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tönsberg T. & Vitikainen O., 2004, Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia, Museum of Evolution, Uppsala University, Uppsala.

Tyszkiewicz J., 1976, Stalag XX a obóz jeńców wojennych w Toruniu w latach 1939-1945 [Stalag XX - a prisoners-of-war camp in Toruń in 1939-1945], Zapiski Historyczne XLI (1): 51-80.

Wirth V., 1995, Die Flechten Baden-Wurttembergs, 1-2. Eugen Ulmer, Stuttgart.
Partnerzy platformy czasopism