The use of orthophoto map for soils mapping of dwindling lakes catchment areas: a case study of Sumowskie Lake, NE Poland

Łukasz Mendyk, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak, Renata Bednarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ecoq-2013-0016

Abstract


The aim of the study was to assess the suitability of aerial photos for mapping the soils of dwindling lakes catchment areas. The study area is located in the North Poland, within the Brodnica Lakeland and it includes the direct catchment area of dwindling Sumowskie Lakes. There were three test area established for soil mapping. The photointerpretation was based on both immediate properties (colour of topsoil) for ploughed cultivated fields, and intermediate properties (vegetation and relief) for the areas of forests, shrubs or permanent pasture. The obtained results confirm the high usability of the cartographic materials such as aerial photographs and topographic maps for studies on specifications of areas such as the vicinities of dwindling lakes.

Keywords


dwindling lakes, soils, soil mapping, orthophoto maps, aerial photographs

Full Text:

PDF

References


Bednarek R. & Prusinkiewicz Z., 1997, Geografia gleb [Geography of soils], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bednarek R., Sewerniak P. & Gruba R., 2007, Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego [Comparative analysis of black earths and mucky soils in the area of the Brodnica Landscape Park], [in:] Marszelewski W., Kozłowski L. (eds.) Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, t. 1, Toruń: 19–31.

Białousz S., 1999, Zastosowania teledetekcji w badaniach pokrywy glebowej [Applications of remote sensing in the study of soil cover], [in:] Zawadzki S. (ed.) Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa: 511–512 and 526–538.

Burak S., (ed.) 1994, Stan środowiska w województwie toruńskim w 1993 roku [State of the environment in Toruń voivodship in 1993], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Toruń.

Burak S., Flanz S., Kurowska I. & Pawski A. 2005a, Ekosystemy wodne [Water ecosystems], [in:] Plan Ochrony BPK do roku 2025, część II, Toruń: 9–25.

Burak S., Flanz S., Kurowska I. & Pawski A. 2005b, Walory florystyczne [Flora], [in:] Plan Ochrony BPK do roku 2025, część II, Toruń: 26–85.

Ceynowa-Giełdon M., 1984, Roślinność, [in:] R. Galon (ed.). Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka [Toruń voivodship. Nature – population and settlement – economy], PWN, Warszawa- Poznań-Toruń: 207–210.

Ciołkosz A., Miszalski J. & Olędzki J. R., 1999, Interpretacja zdjęć lotniczych [Interpretation of aerial photographs], Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 305–356.

Fuller R. M., Cox R., Clarke R. T., Rothery P., Hill R. A., Smith G. M., Thomson A. G., Brown N. J., Howard D. C. & Stott A. P., 2005, The UK land cover map 2000: Planning, construction and calibration of a remotely sensed, user-oriented map of broad habitats, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 7: 202–216. DOI 10.1016/j.jag.2005.04.002

Furmańczyk K., 1980. Zarys fotointerpretacji [Outline of photointerpretation], Skrypt uczelniany UG [Gdańsk University script], Gdańsk: 248–249.

Gonet S., Markiewicz M., Marszelewski W. & Dziamski A., 2010, Soil transformations in catchment of disappearing Sumówko Lake (Brodnickie Lake District, Poland), Limnological Review 10 (3-4): 133–137. DOI 10.2478/v10194-011-0015-3

Kalinowska K., 1961, Zanikanie jezior w Polsce [Lake disappearance in Poland], Przegląd Geograficzny 23 (3): 511–518.

Marszelewski W., 2005, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski Północno-Wschodniej [Changes of the abiotic conditions in the lakes of north-east Poland], Wyd. UMK, Toruń.

McBratney A. B., Mendoça Santos M. L. & Minasny B., 2003, On digital soil mapping, Geoderma 117 (1-2): 3–52. DOI 0.1016/S0016-7061(03)00223-4

Niewiarowski W., 1995, Główne rysy rzeźby terenu Pojezierza Brodnickiego oraz problem wahań poziomu jezior w okresie późnego glacjału i holocenu [The main features of the relief and the problem of lake level fluctuations during the late glacial and holocene on Brodnica lakeland], [in:] W. Niewiarowski (ed.), Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych. Przewodnik wycieczki nr 3. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Geomorphology and hydrology of Brodnica lakeland and Dobrzyń lakeland and natural curiosities of landscape parks. Tour Guide No. 3 of 44 Congress of the Polish Geographical Society]. Toruń: 17–27.

Okrucińska B., 2009, Zmiany użytkowania gleb w zlewniach zanikających jezior [Changes in soil use in the catchment of disappearing lakes]. Manuscript of master thesis, UMK, Toruń.

Richling A. & Dąbrowski A., 2005, Typy Krajobrazów Naturalnych 1:1 500 000 [Types of natural landscapes 1:1 500 000], [in:] Richling A., Ostaszewska K. (ed.) Geografia Fizyczna Polski [Physical Geography of Poland], Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Smirnow L. J., 1970. Teoretyczne podstawy fotointerpretacji [Theoretical basis of photointerpretation], PWN, Warszawa. s. 186–188.

Systematic of Polish Soils, 1989, Soil Science Annual 40 (3/4).

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 285.0 Brodnica [Detailed geological map of Poland 1:50 000, sheet no. 285.0 Brodnica], available on www. ikar2.pgi.gov.pl.

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 247.0 Skarlin [Detailed geological map of Poland 1:50 000, sheet no. 247.0 Skarlin], available on www. ikar2.pgi.gov.pl.

Ścibor A., 2005 Charakterystyka gleb kemów Brodnickiego Parku Krajobrazowego [Characteristics of soils of kames in Brodnica Landscape Park], Manuscript of master thesis. UMK, Toruń.

Van Reeuwijk L. P., 2006, Procedures for soil analysis. 7th Edition. Technical Report 9, ISRIC – World Soil Information, Wageningen, Netherlands.

Zielski A., 1978, Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki [Forest communities of Brodnica Lakeland and the effect of forest management and tourism], PWN, Warszawa- Poznań-Toruń: 77–79.
Partnerzy platformy czasopism