Recommended lines of Kashubian Lakeland landscape management in the light of their quarter-century transformation in the vicinity of Gdańsk agglomeration

Mariusz Kistowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2018.007

Abstract


Planning of spatial development in suburban areas requires considering natural and landscape criteria. In the studied transect Gdańsk - Kartuzy (189 km2), which has undergone a dynamic development of build-up area, in the last quarter of a century, we carried out analysis and assessment of urban sprawl in the years 1987-2012 and its relationship with the features of the terrain as well as the degradation of visual landscape values – based on a broad set of numerical spatial data. There is a little negative correlation of the frequency of the built environment with relative heights and a positive with intensity degradation of visual landscape values. Within the given period, the increase in built-up area amounted to 137% and this trend may continue, in the light of the findings of the studies on conditions and directions of spatial development of municipalities. The latest development, to a small extent, interferes with elements of ecological networks: patches and corridors, however, the planned investments, especially metropolitan bypass road, can reduce the efficiency of the functioning of the ecological corridor of the Radunia valley. In order to present recommendations in the scope of the landscape management and protection, the area was divided into 12 zone types, which were assigned with different spatial policies. The largest of them include large forest complexes (A), farmland dominated by fields (D), multi-functional rural settlements (F) and suburban areas (G).

Keywords


landscape management; urban-sprawl; spatial development; ecological patches and corridors; Gdańsk agglomeration

Full Text:

PDF

References


Ahmad F., Goparaju L., 2016, Analysis of Urban Sprawl Dynamics Using Geospatial Technology in Ranchi City, Jharkhand, India, Journal of Environmental Geography 9(1-2): 7-13.

Antrop M., 2004, Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67(1-4): 9-26.

Baranowski A., 1998, Projektowanie zrównoważone w architekturze [Sustainable design in architecture]. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Forman R.T.T., 1995, Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge University Press, Cambridge.

Forman R.T.T., Sperling D., Bissonette J., Clevenger A.P., Cutshall C., Dale V., Fahrig L., France L., Goldman C., Heanue K., Jones J., Swanson F., Turrentine T. & Winter T., 2003, Road Ecology: Science and Solutions. Island Press, Covelo, CA.

Kamieniecki K. (ed.), 2002, Miasto za miastem [City behind the city], Raport 3. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Kistowski M., 2015, Rozpoznanie i ocena stanu walorów krajobrazowych trzech obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie pomorskim (Otomińskiego, Doliny Raduni i Kartuskiego) pod kątem zgodności z kryteriami wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody - wraz z oceną zasadności zasięgu przestrzennego tych obszarów [Diagnosis and evaluation of landscape values state of three landscape protection areas in Pomeranian Province according criteria of landscape protection areas delimitation definite in art. 23.1 of Nature Conservation Act – with evaluation of validity of spatial dimension of these areas]. Zarząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Kistowski M. & Korwel-Lejkowska B., 2009, Zmiany w systemie przyrodniczym Metropolii Trójmiejskiej - stan i wskazania dla przyszłego rozwoju [Dynamics of natural system of Tri-city metropolis – condition and hints for future development]. Studia KPZK PAN CXXIII: 124-140.

Kistowski M. & Szydłowski J., 2015, Zastosowanie GIS w delimitacji regionów fizycznogeograficznych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej [GIS application for physico-geographical regions delimitation in the context of European Landscape Convention delimitation]. Problemy Ekologii Krajobrazu XL: 161-176.

Manakos I. & Braun M. (eds), 2014, Land Use and Land Cover Mapping in Europe. Practices & Trends. Springer, Netherlands.

Miś R., 2007, Urządzanie lasów wielofunkcyjnych [Multifunctional forests management]. Wydawnictwo. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Nita J. & Myga-Piątek U., 2014, Scenic Values of the Częstochowa-Katowice Sectio of National Road No 1. Geographia Polonica 87(1): 113-126.

Olschowy G., 1975, Zakłady przemysłowe [Industry factories], [in:] K. Buchwald & W. Engelhardt (eds), Kształtowanie krajobrazu a ochrona przyrody, [Landscape management and nature conservation]. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Ozimek P, Bohm A., Ozimek A. & Wańkowicz W., 2013, Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną [High landscape values spaces design with application of digital terrain analysis with economical evaluation]. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Przewoźniak M., 1985, Przyrodnicze uwarunkowania przestrzennego rozwoju Aglomeracji Gdańskiej [Natural conditions of Gdańsk agglomeration spatial development]. Zeszyty Naukowe Wydz. BiNoZ Uniwersytetu Gdańskiego, 13: 79-91.

Richling A., & Solon J., 2011, Ekologia krajobrazu [Landscape ecology]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sołtys J., 2006, Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej [Spontaneous urbanization processes in suburban zone of Gdańsk agglomeration], [in:] S. Kozłowski (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce [Spontaneous urban sprawl. Escalating problem of Polish urban agglomerations]. Studia nad zrównoważonym rozwojem, II, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok- Warszawa: 225-241.

Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim - dla potrzeb planowania przestrzennego [Study on Ecological corridors of Pomeranian province – for spatial planning], 2014, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Słupsk.

Urban sprawl in Europe, 2006, EEA Report, 10/2006. European Environmental Agency, Copenhagen.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2018 poz. 142, 2018, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Nature Conservation Act of 16 April 2004, Journal of Laws 2018 item 142, 2018, Chancellery of the Prime Minister], Warszawa
Partnerzy platformy czasopism