Regeneration of vegetation in manor park in Laskowice (Dąbrowa Forest District)

Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Tomasz Załuski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2017.026

Abstract


Laskowice is a village located in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, in Świecie Upland near Świecie. On the edges of the village there is a manor-palace complex established by Franz von Gordon in the first half of the 19th century. Since the palace was destroyed in 1945, the maintenance of the park was ceased. Currently the object is administrated by Dąbrowa Forest District.

The aim of the study was to determine the direction of vegetation transformation of the park in the light of lack of use. Lack of human interference within examined object has initiated regeneration processes. At present the vegetation of the park refers to structure and species composition of natural forest plant communities. Phytosociological research carried out in 2015 and 2016 revealed the presence of following associations: Ficario-Ulmetum, Fraxino-Alnetum and Tilio-Carpinetum. Shrub vegetation of Rhamno-Prunetea class develops in places. Non-forest vegetation of meadows (Arrhenatheretum elatioris) and nitrophilous edges (Urtico-Aegopodietum) are present. In case of analyzed object the physionomy and species composition of forest communities differs from typical forms. An attention is paid to a strongly developed layer of brushwood. There is a lack of some characteristic species, alien species are present in treestand and shrub layers. A large share in phytocoenoses of Ficario-Ulmetum and Tilio-Carpinetum has Sambucus nigra and in case of the first association also alien species – Philadelphus coronarius and Symphoricarpos albus. Values of calculated indices of synanthropization confirm the regeneration of forest communities: index of natural character achieves value 40% and synanthropization index ranges from 48.78% for Tilio-Carpinetum to 60.00% for Fraxino-Alnetum.


Keywords


forest vegetation; Ficario-Ulmetum; Fraxino-Alnetum; Tilio-Carpinetum; index of natural character; synanthropization index; apophytization index

Full Text:

PDF

References


Bacieczko W. & Wołejko L., 2011, Aktualny stan flory i znaczenie osobliwości florystycznych dla różnorodności szaty roślinnej rezerwatu „Grądowe Zbocza" koło Recza [Present state of flora and importance of floristic rarities for diversity of vegetation cover of the nature reserve „Grądowe Zbocza" near Recz], Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289(19): 7-26.

Borowski J., Sikorski P., Wierzba M. & Wysocki Cz., 2007, Metody inwentaryzacji roślinności w parkach zabytkowych o charakterze krajobrazowym na podstawach geobotanicznych [Methods of vegetation inventory-making in historical landscape park based on geo-botanical knowledge], Sylwan 12: 30–39.

Borysiak A., Borysiak J. & Markiewicz J., 2011a, Naturalistyczny park w Ciążeniu w ochronie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 obszaru PLH300009 Ostoja Nadwarciańska [Naturalistic park in Ciążeń in the Natura 2000 habitat protection of the site PLH 300009 Ostoja Nadwarciańska], Bad. Fizjogr., R. ll (B60): 33-60.

Borysiak A., Borysiak J., Dreszer W. & Dreszer S., 2011b, Koncepcja rewaloryzacji naturalistycznego parku w Granowie w województwie wielkopolskim [Concept of revalorisation of a naturalistic park in Granowo (Wielkopolska region)], Bad. Fizjogr., R. ll (B60): 7–32.

Chmiel., 1993, Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XlX i XX. Część 1 [Flora of vascular plants of the eastern part of the Gniezno Lake District and its transformation under the influence of man in 19th and 20th centuries. Part 1], Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Sorus, Poznań.

Chudecki M., 1994, Zapomniany park [Forgotten park], Echo Borów Tucholskich 6(33): 10-11.

Didyk K., 2013 mscr., Walory przyrodnicze i wstępna inwentaryzacja parku podworskiego w Laskowicach, Praca inżynierska [Nature conservation values and preliminary inventory of the manor park in Laskowice, Engineering thesis], Katedra Botaniki i Ekologii Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Dombrowicz M., 1994, Formy degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w parkach wiejskich województwa bydgoskiego [Degradation forms of forest plant communities in rural parks of the Bydgoskie voivodeship], Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia Przyrodnicze 10: 73–78.

Dzwonko 2007., Przewodnik do badań fitosocjologicznych [Guidebook to phytosociological studies], Sorus, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań–Kraków.

Fornal-Pieniak B. & Wysocki Cz., 2006, Flora structure in rural parks on example of Sandomierska Valley, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 5(2): 31–45.

Fornal-Pieniak B. & Ollik M., 2013, Diversity of flora in the undergrowth of park afforestations, rural plantings and oak-hornbeam forests, Folia Forestalia Polonica, Series A, 55 (3): 132–136.

Herbich J., (ed.), 2004a, Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, T. 5, Ministerstwo Środowiska, Warszawa [Deciduous and coniferous forests, Vol. 5, Natura 2000 habitat and species protection guides – methodological handbook, Ministry of the Environment, Warsaw].

Herbich J., (ed.), 2004b, Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, T. 3, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, [Grasslands, meadows, tall-herb vegetation, heaths, scrubs, Vol. 3, Natura 2000 habitat and species protection guides – methodological handbook, Ministry of the Environment, Warsaw].

http://amzpbig.com/maps/2476_Jaschewo_1910.jpg.

Kryszak A., 2004, Synantropizacja wybranych zbiorowisk łąkowych [Synanthropisation of selected meadow communities], Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 4, 1(10): 201–208.

Kucharski L. & Chmielecki B., 2014, Dendroflora parku zamkowego w Uniejowie – stan obecny i zmiany [Dendroflora of the castle park in Uniejów - current condition and changes], Biuletyn Uniejowski 3: 5–22.

Kułak A. & Sender J., 2011, Park-and-palace complexes as biodiversity refuges on example Gałęzów ex-manor park, Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. - OL PAN 8: 73–85.

Kutyna l. & Malinowska K., 2010, Struktura geograficzno-historyczna flory oraz jej stopień synantropizacji w fitocenozach leśnych przylegających do parkingów oraz występujących w ich obrębie [Geographic and historical structure of flora and its degree of synanthropy in forest phytocenoses adjacent to car parks and found in their neighbourhood], Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 279(15): 45–52.

Kutyna l., Berkowska E. & Młynkowiak E., 2013, Struktura geograficzno-historyczna flor zróżnicowanych biotopów oraz wybrane wskaźniki antropogeniczne [The geographical and historical structure of floras of differentiated biotopes and the selected anthropogenic indices], Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 302(25): 95-112.

Latowski K. & Zieliński J., 2001, Parki wiejskie - wybrane zagadnienia geobotaniczne i kulturowe [Village parks – selected geobotanical and culture problems], [in:] Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB 24-28 września 2001 [Vegetation cover of the Wielkopolska Region and the South Pomeranian Lake District, Guidebook to field sessions of the 52nd Polish Botanical Society Convention, 24–28 September, 2001], M. Wojterska (ed.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 39-110.

Matuszkiewicz W., 2001, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [Guide for the determination of Polish plant communities], Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M., 2002, Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist, W. Szafer lns. Bot. Pol. Acad. Sci., Kraków.

Obwieszczenie M.Ś. z dn. 30 października 2014, Poz. 1713, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [Notice of the Minister of the Environment dated 30 October 2014 on the publication of the consolidated text of the Regulation of the Minister of the Environment on natural habitats and species of the Community interest, and criteria for selection of areas eligible for recognition or designation as Natura 2000 sites], Dz. U. RP 2014, Poz. 1713, Kanc. Prezesa Rady Min. [Journal of Laws RP 2014, item 1713, Chancellery of the Prime Minister], 2014, Warszawa.

Paszek I. & Gawenda-Kempczyńska D., 2016 mscr., Szata roślinna parku dworskiego w Laskowicach [Plant cover of manor park in Laskowice], VlTlS lwona Paszek, Bydgoszcz.

Pietrzak J. & Zawadka J., 2009, Wykorzystanie turystyczne drzew pomnikowych na terenie Lasów Państwowych [The use of tourist of monumental trees of The State Forests National Forest Holding territory], Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11, 4(23): 158–164.

Pudelska K. & Biesak A., 2016, Analiza dendroflory parku dworskiego w Sobianowicach (woj. lubelskie) [Analysis of the dendroflora in the manor park in Sobianowice (Lublin voivodeship)], Nauka Przyroda Technologie 10(3, 38): 1–14.

Sobisz Z. & Szmyt E., 2015, Park podworski w Jaworach - interesujący obiekt przyrodniczy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi" [Former manor park in Jawory - an interesting part of Słupia River Valley Landscape Park], Słupskie Prace Biologiczne 12: 187-208.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W. & Hołdyński C., 2012, Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnych uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [Alien plants in Poland with particular reference to invasive species], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

von Weitzel-Zenker A., 2002, Am Ufer der Erinnerung. Landsberg, Selbstverlag.

Wildner-Nurek I., 2010, Lista preferencyjna zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, Kurier konserwatorski 7: 61–68.

Woziwoda B., 2007, Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej [ldentification and evaluation of the oak-lime – hornbeam forests condition (9170 – the Nature 2000 code) in central Poland], Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9, 2/3(16): 59–69.
Partnerzy platformy czasopism