Water runoff from road surface in mountain forests

Janusz Gołąb

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.017

Abstract


Forest roads are treeless strips of land without any natural cover, appropriately shaped in a longitudinal and transverse direction, along which traffic is possible. Road embankments and surfaces are made of proper materials, with the preservation of technological requirements and particular attention to the density of subbases in the road construction. Surface water runoff occurs on all roads as a result of rainfall, because material density of the surface hinders or blocks the infiltration and the road gradient causes the water movement. Precipitation intensity and ground filtration capacity determine the runoff quantity. In forest areas, the surface runoff basically occurs on road surfaces and timber depots, while outside those sites, it rarely occurs in natural and not devastated areas. The paper presents the results of measurements of the surface-runoff intensity from forest dirt roads along several surveyed sections. Some sections were characterised by a high escarpment of the excavation and cross-cut canal for subsurface runoff. The unit intensity from measurement sessions of various precipitation levels was presented, as well as those from the period of snow cover melting. Measurements were taken every 15 minutes. On the basis of these measurements, simulation calculations of the amount of water were performed assuming the homogeneity of the area, the road network and precipitation characteristics, which can occur in the form of surface runoff on forest roads with similar characteristics, in the area of 100 ha, with the road network density of 15 m·ha-1 and 25 m·ha-1, during the precipitation lasting 3 h. These values were referred to the total water quantity from such precipitation and compared with the standard water consumption by an average consumer.


Keywords


runoff quantity; simulation; forest road network; road trench; slope drainage

Full Text:

PDF

References


Bochenek W., 2002, Ocena możliwości retencyjnych pokryw glebowo–zwietrzelinowych na stoku pogórskim [Assessment of retention capacity of soil and debris covers on the piedmont slope], Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, nr 3 [Regional Monitoring of Environment, No 3], Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce: 103–107.

Brodowski R. & Rejman J., 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby [Determination of the effect of moisture content and surface conditions of soil developed from loamy sand on the surface runoff and rain-wash], Acta Agrophysica 4(3): 619–624.

Czarniecka A., 1998, Systemy informacji przestrzennej – odwzorowanie wybranych elementów ekosystemu za pomocą atrybutowej bazy danych i cyfrowych map wektorowych, praca magisterska, maszynopis [Spatial information systems – mapping of selected elements of the ecosystem using attribute databases and digital vector maps, Master Thesis, manuscript], Wydział Elektrotechniki AGH, Kraków.

Drogi leśne. Poradnik techniczny [Forest roads. Technical Guide], 2006, Wydawnictwo Ośrodek Rozwojowo- -Wdrożeniowy Lasów Państw., Bedoń.

Gil E., 1990, Racjonalne użytkowanie ziemi na stokach pod kątem ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej [Efficient use of soils on the slopes in terms of inundation and erosion control], Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 30: 31–48.

Gołąb J., 2004, Influence of forest slope road on water storage in adjoining soils, EJPAU, Ser. Forestry, www. ejpau.media.pl/series/volume7/issue2.

Gołąb J., 2011, Przechwytywanie wewnątrzgruntowego spływu wody przez wykop leśnej drogi stokowej [Capturing of the intraground flow of water by the forest slope road excavation], Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 7: 179–188.

Gołąb J., Wańczyk R. & Matusiak B., 2006, Surface runoff from slanting forest roads, Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5 (1): 13–25.

Gradkowski K., 2011, Kontrola spływu powierzchniowego wód z pasów drogowych, cz. 1 [Monitoring of surface runoff from roadways, part 1], Polski Instalator 1/2011: 63–67.

Klimaszewski M. (ed.), 1972, Geomorfologia Polski, tom. 1 Polska Południowa. Góry i wyżyny [Geomorphology of Poland, vol. 1 Southern Poland. Mountains and uplands] PWN, Warszawa.

Kosturkiewicz A. & Szafrański C., 1983, Spływy powierzchniowe i podpowierzchniowe w bilansie wodnym gleb [Surface and subsurface runoff in the soil water balance], Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN 55: 127–144.

Martínez-Zavala L., Jordán López A. & Bellinfante N., 2008. Seasonal variability of runoff and soil loss on forest road backslopes under simulated rainfall, Catena 74: 73–79.

Midriak R., 1990, Povrchovy odtok a podne straty vo vysokohorskych ekosystemach, Ved. Pr., VULH 39: 57–78.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, [Regulation of the Ministry of Infrastructure of January 14, 2002 on the determination of average water consumption standards], Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r., Poz. 70 [Journal of Laws No. 8 of January 31, 2002, item 70], Warsaw.

Słupik J., 1972, Spływ powierzchniowy na stokach górskich Karpat fliszowych [Surface runoff from slopes of the Flysch Carpathian mountains], Gospodarka Wodna [Water Management] 8: 290–295.

Stachý J., 1987, Atlas hydrologiczny Polski. t I [Hydrological atlas of Poland, vol. 1], Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Suliński J. (ed.), 1997, Sprawozdanie z prac wykonanych w I etapie badań “Zbadanie bilansu wodnego świerczyn rasy istebniańskiej”, maszynopis [Report on the work completed in the 1st stage of the study “Assessment of the water balance of the Istebna spruce variety”, manuscript], Zakład Inżynierii Leśnej, Akademii Rolniczej, Kraków.

Ustawa o lasach, 1991, tekst ujednolicony [Forest Act, 1991, standardized text], Dziennik Ustaw z 2011 nr 12 poz. 59 [Journal of Laws No 12 of 2011, item 59], Warszawa.

Wemple B. C. & Jones J. A., 2003, Runoff production on forest roads in a steep, mountain catchment, Water Resources Research 39(8): 1220, doi:10.1029/2002WR001744.
Partnerzy platformy czasopism