Traditionally managed patch of Cladonia-Scots pine forest in the Biebrza valley – specifity of the protected forest community shaped by human activity

Piotr T. Zaniewski, Adam Bernatowicz, Łukasz Kozub, Ewa Truszkowska, Iwona Dembicz, Małgorzata Wierzbicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.015

Abstract


The path of Cladonia-Scots pine forest located on dune in Biebrza valley (NE Poland) was carefully studied in order to assess the influence of recently obsolescent selection cutting management on terrestrial lichen biota. Transect was located along the dune ridge crossing both lichen rich pine forests and other adjacent communities. Distinctive habitat patches were characterized by relevé. Within the relevé area measurements of cutting intensity and soil properties were carried out and soil samples were collected for laboratory analyses. It was found, that subsoil properties are rather similar on the whole dune, which indicates the main influence of management intensity on plant communities studied. All known development stages of Cladonio-Pinetum were observed. The characteristic lichen species preferred low organic horizon depth and low canopy closure. These factors are positively correlated with cutting intensity. The studied path was compared with other described patches of Cladonia-Scots pine in Poland and additional proposals of practices urgently needed to conserve these endangered habitat were given. In spite of already practiced slash removal, there are litter raking and complete cessation of clearcuts in favour of the selection cutting management are necessary for Cladonia-Scots pine forest conservation.

Keywords


Cladonio-Pinetum; Cladonia stellaris; habitat conservation; lichens; organic layer; Natura 2000; selection cutting

Full Text:

PDF

References


Barkmann J.J., Doing H. & Segal S., 1964, Kritische Bemerkungenund Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse, Acta Botanica Neerlandica 13: 394-419.

Braun-Blanquet J., 1928, Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Biologische Studienbücher 7, Springer, Berlin.

Celiński F., Wika S. & Parusel J.B., 1997, Czerwona lista zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska [Red list of Upper Silesian plant communities], Raporty, Opinie 2: 38-68.

Cieśliński S., 1979, Udział oraz rola diagnostyczna porostów naziemnych w zbiorowiskach roślin naczyniowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i jej pobrzeży [Participation and diagnostic role of the terricolous lichens in the vascular-plant communities in the Kielecko-Sandomierska Upland and its periphery], WSP, Kielce.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006. Red list of the lichens in Poland, [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds), Red list of plant and fungi in Poland, Kraków: 73-89.

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992).

Danielewicz W. & Pawlaczyk P., 2004, Śródlądowy bór chrobotkowy [Inland Cladonia-Scots pine forest], [in:] J. Herbich (ed.), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Tom 5, Lasy i bory, [Guide books to protection of Natura 2000 habitats and species – methodical manual, Part 5, Deciduous and coniferous forests], Warszawa: 289-296.

Dingová Košuthová A., Svitková I., Pišǔt I., Senko D. & Valachovič M., 2013, The impact of forest management on changes in composition of terricolous lichens in dry acidophilous Scots pine forests, The Lichenologis 45 (3): 413-425.

Dzwonko Z. & Gawroński S., 2002, Effect of litter removal on species richness and acidification of a mixed oak-pine woodland, Biological Conservation 106: 389-398.

Faliński J. B., 1990, Kartografia geobotaniczna, Cz. 2: Kartografia fitosocjologiczna, [Geobotanical cartography, Part 2, Phytosociological Cartography], PPWK, Warszawa-Wrocław.

Faliński J. B., Cieśliński S. & Czyżewska K., 1993, Dynamic-floristic atlas of Jelonka reserve and adjacent areas. Distribution of vascular plant species, bryophytes and lichens on the abandoned farmlands during secondary succession, Phytocenosis 5 (N.S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae 3, Warszawa – Białowieża.

Fałtynowicz W., 1986, The dynamics and role of lichens in a managed Cladonia-Scotch pine forest (Cladonio-Pinetum), Monographiae Botanicae 69: 1-96.

Interpretation Manual of European Union Habitats, 2007, European Commission, DG Environment, Nature and Biodiversity.

Juraszek H., 1927, Pflanzensoziologische Studien über die Dünen bei Warschau, Extrait du Bulletin de I’Académie Polonaise des Sciences et des Letters, Cl. Sci. Math. Nat., Sér. B, Kraków: 515–610.

Karte Des Westlichen Rußlands, 1915, L28 Goniądz, Skala 1:100 000, Königlich Preußische Landesaufnahme.

Kelly D.L. & Connolly A., 2000, A review of the plant communities associated with Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Europe, and evaluation of putative indicator/specialis species, Investigacion Agraria, Sistemas Recursos Forestales 1: 15-39.

Kobendza R., 1930, Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej [Phytosociological relations of Kampinos Forest], Planta Polonica 2: 1-200.

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski [Regional Geography of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wydanie trzecie, uzupełnione.

Kreutzer K., 1979, Ökologische Fragen zur Vollbaumernte, Forstwissenschaftliches Centralblatt 98: 298-308.

Lipnicki L., 2012, Practical protection of lichens in Poland – experience from the years 1992-2012, [in:] L. Lipnicki (ed.) Lichen protection – Protected lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.: 43-52.

Lipnicki L. & Grochowski P., 2012, The lichens of „Mierkowskie Suche Bory” nature reserve, [in:] L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Protected lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.: 151-161.

Magnuski K., 1997, Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej (część 2) [Forest Surveys in Poland in the Period after Second World War], Sylwan CXLI(10): 35-49.

Mapa taktyczna Polski Arkusz P35 S45 Goniądz, skala 1:100000 [Tactical Map of Poland Sheet P35 S45, scale 100000], 1930, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa.

Matuszkiewicz J.M., 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [A guide for identification of plant communities in Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz J. M., 2008, Zespoły leśne Polski [Forest associations of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nordén B. & Appelqvist T., 2001, Conceptual problems of Ecological Continuity and its bioindicators, Biodiversity and Conservation 10: 779-791.

Prietzel J. & Kaiser K.O., 2005, De-eutrophication of a nitrogen-saturated Scots pine forest by prescribed litter-raking, Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168: 461-471.

Prieditis N., 2002, Evaluation frameworks and conservation system of Latvian forests, Biodiversity and Conservation 11: 1361-1375.

Reymann G. F., 1865, Topographisher Special Karte, Central Europa, Goniądz, 1:200000, Glogau.

Sokołowski A., 1980, Zbiorowiska leśne północno-wschodniej Polski [Forest communities of North-Eastern Poland], Monographiae Botanicae 60: 1-205.

Solon J., 2003, Scots pine forests of the Vaccinio-Piceetea class in Europe: Forest sites studied, Polish Journal of Ecology 51: 421-439.

Solon J., 2007, Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat [Changes in forest communities of Kampinos National Park during 80 years], [in:] J. M. Matuszkiewicz, J. Solon, M. Orzechowski, A. Kozłowska, W. Różański, M. Szczygielski, G. Matejczuk, B. Lorens, A. Kowalska (eds) Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski [Geobotanical classification of the development tendencies in forest associations in the regions of Poland], Polska Akademia Nauk, Warszawa: 290-342.

Suwała M., 2004, Uszkodzenia gleby w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej [The soil damages in pine stands during wood harvesting in forest practice], Leśne Prace Badawcze 1: 87-101.

Tüxen R. & Ellenberg H., 1937, Der systematische und der ökologische Gruppenwert, Ein Beitrag zur Begriffsbildung und Methodik der Pflanzensoziologie, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft 3: 171–184.

Van Tol G., Dobben H.F., Schmidt P. & Klap J. M., 1998, Biodiversity of Dutch forest ecosystems as affected by receiving groundwater levels and atmospheric deposition, Biodiversity and Conservation 7: 221-228.

Węgrzyn M & Masłowska M., 2010, 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy [91T0 Inland Cladonia-Scots pine forest], [in:] W. Mróz (ed.), Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny, Część pierwsza, [Monitoring of natural habitats, Methodical guide, Part One], Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 295-311.

Wójciak H. & Urban D., 2012, Cladonio-Pinetum forests near Kodeń – their natural values and need for protection, [in:] L. Lipnicki (ed.) Lichen protection – Protected lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.: 163-172.

Zaniewski P., Dingová A. , Valachovič B. & Wierzbicka M., 2012, The conservation status of Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 in Mazowiecki Landscape Park and adjacent areas (Poland), [in:] L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Protected lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.: 173-185.

Zerbe S., 2002, Restoration of natural broad-leaved woodland in Central Europe on sites with coniferous forest plantations, Forest Ecology and Management 167: 27-42.

Zielińska J., 1967, Porosty Puszczy Kampinoskiej [Lichens of the Kampinos Forest], Monographiae Botanicae 24: 1-130.
Partnerzy platformy czasopism