Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest

Gediminas Petrauskas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2019.07

Abstrakt


Artykuł przedstawia aktualny stan badań na temat litewskich bunkrów partyzanc-kich, omawia ich wyniki oraz ujawnia znaczenie i potencjał poszukiwań arche-ologicznych w omawianym kontekście. Szczególną uwagę poświęcono bunkrowi plutonu Ignotasa Nasutavičiusa (pseudonim Bondaras), brygady Didžioji Kova w Lesie Pagrenda (gmina Elektrėnai), zbadanego przez ekspedycję archeologiczną Muzeum w Koszedarach w 2013 r. Odkryto zniekształcone wejście oraz drewnia-ne konstrukcje, których rozmiar oszacowano, i w następstwie kolejnych eksplo-racji odnaleziono ponad 414 cennych artefaktów. Na podstawie wyników wyko-palisk, przeprowadzonej analizy oraz szerokiej interpretacji udało się odtworzyć sceny walk stoczonych pomiędzy litewskimi partyzantami a żołnierzami radziec-kimi 20 stycznia 1945 r. Badania archeologiczne bunkra, zastosowane metody, porównanie danych archeologicznych ze pisanymi i ustnymi źródłami historycz-nym, ich analiza i interpretacja przyczyniły się do rozwoju wiedzy oraz postępu w archeologii dotyczącej litewskiej wojny partyzanckiej.

 


Słowa kluczowe


lithuanian Partisan War; partisan bunkers; archaeological investiga-tions; Pagrenda Forest bunker

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliography

Unpublished Sources

Dėl archyvinių istorinių žinių, Genocide and Resistance Research Centre of Lith-uania letter No. 22R-151 to Vytautas Griščenko, Head of the Department of Culture and Sports, Elektrėnai Municipality Administration, 1 October 2004.

Ivanovaitė L., Didžiosios Kovos rinktinės Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio partizanų bunkerio vietos (Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Pagrendos miškas) detaliųjų archeologinių tyrimų 2013 m. ataskaita, Kaunas 2015. Manuscript De-partment at the Lithuanian Institute of History, Fund No. 1, File No. 7206.

Lithuanian Special Archives (Lietuvos ypatingasis archyvas), Fund No. K-11, In-ventory No. 1, File No. 3780.

Lithuanian Special Archives (Lietuvos ypatingasis archyvas), Fund No. V-5, In-ventory No. 1, File No. 3803.

Petrauskas, G., Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos (Geručių k., Godų k., Grinkiškio mst., Gulbinų k., Noručių k., Paberžių k., Šilelių k., Pašušvio mšk., Užpelkių mšk., Radviliškio r., Baisogalos ir Grinkiškio sen.) archeologinių žval-gymų 2014 m. ataskaita, Vilnius-Pašulniškės 2015. Manuscript Department at the Lithuanian Institute of History, Fund No. 1, File No. 7261.

Petrauskienė A., Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklau-somoje Lietuvoje (Doctoral dissertation), Vilnius University 2017.

Publications

Abromavičius S., Didžioji Kova, Kaunas 1999.

Abromavičius S., Žalio Velnio takais, Kaunas 1995.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R., Didžiosios Kovos apygardos par-tizanai, Kaunas 2007.

Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka, red. O. R. Šakienė, V. Vaitkevičius, A. Leskauskaitė, L. Sungailienė, Vilnius 2009.

Bagušauskas L., Lietuvos partizanų slėptuvės, „Darbai“ 1996, nr 1, p. 134–142. Baliukevičius L., The Diary of a Partisan. A Year in the Life of the Postwar Lithuanian Resistance Fighter Dzūkas, ed. J. Everatt, Vilnius 2008.

Baltrušaitis A., Ypatingomis aplinkybėmis ypatinga išmintis ir išradingumas, „Sta-tyba ir architektūra“ 2001, nr 9, p. 13–43.

Čekutis R., Memorialas Lietuvos partizanams, „Genocidas ir rezistencija“ 2011, t. 1 (29), p. 182–186.

Čepulytė A., Probleminiai ginkluotos rezistencijos įamžinimo aspektai, „Lietuvos istorijos studijos“ 2011, t. 28, p. 116–128.

Čepulytė A., Petrauskas G., Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio arche-ologiniai tyrimai Daugėliškių miške, „Genocidas ir rezistencija“ 2011, nr 2 (30), p. 165–172.

Gailius B., Partisan Warfare, European Democracy and Lithuania, [in:] Demo-kratija Lietuvoje. Pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuo-se. Democracy in Lithuania. Civil Spirit Versus Totalitarianism at the Defining Moments of the Twentieth Century, eds. M. Jurkutė, N. Šepetys, Vilnius 2011, p. 323–333.

Gaškaitė N., Pasipriešinimo istorija. 1944–1953 metai (2nd ed.), Vilnius 2006. Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevičius B., Lietuvos partizanai 1944–1953 m., Kaunas 1996.

Gaškaitė-Žemaitienė N., The Partisan War in Lithuania from 1944 to 1953, [in:] The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States (5th ed.), ed. A. Anušauskas, Vil-nius 2006, p. 23–45.

Girnius K. K., Partizanų kovos Lietuvoje, Vilnius 1990.

Ivanovaitė L., Petrauskas G., Ignoto Nasutavičiaus Bondaro būrio bunkerio Pa-grendos miške tyrimai, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais“, Vilnius 2014, p. 471–476.

Juozevičiūtė V., Archeologiniai tyrimai Varėnos rajone, „Genocidas ir rezistenci-ja“ 2012, t. 2(32), p. 199–201.

Juozevičiūtė V., Visuomenei pristatyta nauja ekspozicija Minaičiuose, „Genocidas ir rezistencija“ 2012, t. 1(31), p. 227–228.

Kosas M., Partizaninio pasipriešinimo fortifikacija (1944–1953), [in:] XX am-žiaus fortifikacija Lietuvoje, red. I. Veliutė, Kaunas 2008, p. 161–177.

Kuckailis E., Neramus 1950 metų liepos 22 dienos rytas Daugėliškių miške, „Ka-rys“ 2010, nr 10, s. 51–53; 2011, nr 3, p. 42–44.

Kuodytė D., The Lithuanian Resistance Movement (1944–1953), [in:] Lithuania in 1940–1991: The History of Occupied Lithuania, ed. A. Anušauskas, Vilnius 2015, p. 270–308.

Laisvės kovotojų prisiminimai, t. VII(2), red. R. Kaunietis, Vilnius 2010. Lelešius-Grafas J., Partizanų kapeliono dienoraštis, red. K. Kasparas, Kaunas 2006. Lietuvos gyventojų genocidas, t. II: 1944–1947. A–J, red. B. Burauskaitė, Vilnius 1998.

Lietuvos gyventojų genocidas, t. II: 1944–1947. K–S, red. B. Burauskaitė, Vilnius 2002.

Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940–1998), red. I. Ignatavičius, Vilnius 1999. Mosiejienė R., Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m., [in:] Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai, red. A. Kuncevičius, Vilnius 2001, p. 44–54.

Petrauskas G., Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“, t. XXXIX (in press).

Petrauskas G., Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai Žemaitijos nacionali-niame parke, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais“ (in press).

Petrauskas G., Petrauskienė A., Archaeology of Lithuanian Partisan War: Case of the Partisan Bunker in Daugėliškiai Forest, [in:] Archaeologies of Totalitari-anism, Authoritarianism, and Repression: Dark Modernities, eds. J. Symonds, P. Vařeka, New York (in press).

Petrauskas G., Petrauskienė A., Blinstrubiškių miško partizanai: istorija, archeo-logija ir paveldosauga, [in:] Iš Panevėžio praeities: miško broliai. XX konferen-cijos pranešimai, red. A. Astramskas, D. Juzėnas, Panevėžys 2018, p. 54–72.

Petrauskas G., Petrauskienė A. Partizanų žeminės Blinstrubiškių miške aplinkos žvalgymai, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais“, Vilnius 2018, p. 632–641.

Petrauskas G., Vaitkevičius V., II Pasaulinio ir Lietuvos partizaninio karų vietų žvalgymai Jurbarko, Kauno ir Radviliškio rajonuose, „Archeologiniai tyrinėji-mai Lietuvoje 2018 metais“, Vilnius 2019, p. 590–600.

Petrauskas G., Vaitkevičius V., Legečių miško partizanų žeminės aplinka, „Arche-ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais“ (in press).

Petrauskas G., Vaitkevičius V., Lietuvos partizaninio karo vietos Pasvalio ir Radvi-liškio rajonuose, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais“ (in press).

Petrauskas G., Vaitkevičius V., Petrauskienė A., Kuckailis E., II Pasaulinio ir Lie-tuvos partizaninio karo vietų žvalgymai, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais“, Vilnius 2016, p. 498–510.

Petrauskas G., Vaitkevičius V., Petrauskienė A., Kuckailis E., Lietuvos partizani-nio karo vietų žvalgymai, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais“, Vilnius 2018, p. 641–653.

Petrauskas G., Vaitkevičius V., Petrauskienė A., Kuckailis E., Lietuvos partizani-nio karo vietų žvalgymai Radviliškio rajone, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietu-voje 2016 metais“, Vilnius 2017, p. 441–450.

Petrauskienė A., Laisvės kovotojų prisiminimai: 1944–1953 m. partizaninio karo dalyvių vardynas, „Acta Museologica Lithuanica“ 2015, t. 2, p. 201–229.

Petrauskienė A., Lietuvos partizanų bunkerių ir žeminių atstatymas 1991–2011 m., „Gimtasai kraštas” 2016, t. 10, p. 44–51.

Petrauskienė A., Petrauskas G., Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis, „Lietuvos archeologija“ 2014, t. 40, p. 221– –253.

Petrauskienė A., Petrauskas G., Vaitkevičius V., Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai, Raseiniai 2017.

Petrauskienė A., Vaitkevičius V., Atrandant partizaninio karo paveldą, „Nepri-klausomybės sąsiuviniai“ 2017, nr 3 (21), p. 62–71.

Pocius M., Antisovietinio pogrindžio formavimasis (1944 m.) ir raida, „Statyba ir architektūra“ 2001, nr 9, p. 7–9.

Ramanauskas-Vanagas A., Many Sons have Fallen in the Partisan Ranks, ed.

J. Everatt, Vilnius 2018.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas. Biržų krašto partizanai, Didžiosios Kovos, Vyčio apygardos, t. 1, red. E. Jankauskienė, Vilnius 2014.

Tauras K. V., Guerilla Warfare on the Amber Coast, New York 1962.

Už laisvę ir tėvynę, red. D. Kuodytė, E. Peikštenis, D. Žygelis, Vilnius 2004. Vaitkevičius V., Žvalgymai Birštono, Prienų ir Raseinių rajonuose, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais“, Vilnius 2019, p. 560–565.

Vaitkevičius V., Petrauskas G., Petrauskienė A., Archeologinių ir istorinių vietųžvalgymai 2016 m., „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais“, Vil-nius 2019, p. 543–560.

Vėlius G., Algimanto apygardos štabo bunkerio Šimonių girioje tyrimai, „Archeo-loginiai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais“, Vilnius 2016, p. 518–527.

Vėlius G., Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vytauto tėvūnijos štabo bunkeris, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais“, Vilnius 2017, p. 507–514.

Vėlius G., Karaliaus Mindaugo (Kalnų) partizanų srities štabo bunkeris, „Arche-ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“, Vilnius 2015, p. 592–600.

Vėlius G., Lietuvos partizanų bunkerio Balandiškio kaime tyrinėjimai, „Archeolo-giniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius 2011, p. 523–527.

Vėlius G., Partizanų vadavietės bunkerio Mėnaičių kaime tyrinėjimai, „Archeolo-giniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius 2011, p. 527–531.

Vėlius G., Žygelis D., Pokario Lietuvos partizanų bunkeriai Mėnaičių ir Balan-diškio k. (Grinkiškio sen., Radviliškio r.), „Lietuvos archeologija“ 2013, t. 39, p. 177–234.

Žilinskaitė A., Vėlius G., Genio grupės štabo bunkeris Zervynų-Palkabalio miške, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“, Vilnius 2013, p. 652–659.

Vėlius G., Algimanto apygardos štabo bunkerio Šimonių girioje tyrimai, „Archeo-loginiai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais“, Vilnius 2016, p. 518–527.

Vėlius G., Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vytauto tėvūnijos štabo bunkeris, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais“, Vilnius 2017, p. 507–514.

Vėlius G., Karaliaus Mindaugo (Kalnų) partizanų srities štabo bunkeris, „Arche-ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“, Vilnius 2015, p. 592–600.

Vėlius G., Lietuvos partizanų bunkerio Balandiškio kaime tyrinėjimai, „Archeolo-giniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius 2011, p. 523–527.

Vėlius G., Partizanų vadavietės bunkerio Mėnaičių kaime tyrinėjimai, „Archeolo-giniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius 2011, p. 527–531.

Vėlius G., Žygelis D., Pokario Lietuvos partizanų bunkeriai Mėnaičių ir Balan-diškio k. (Grinkiškio sen., Radviliškio r.), „Lietuvos archeologija“ 2013, t. 39, p. 177–234.

Žilinskaitė A., Vėlius G., Genio grupės štabo bunkeris Zervynų-Palkabalio miške, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“, Vilnius 2013, p. 652–659.


Partnerzy platformy czasopism