Ciągłość, innowacja, rewitalizacja? Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym

Magdalena Pokrzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2019.06

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego artykułu jest jeden z przejawów uczestnictwa w kul-turze mieszkańców regionu postmigracyjnego, jakim są amatorskie zespoły ar-tystyczne nawiązujące do kultury ludowej. Autorka prezentuje trzy różne grupy funkcjonujące współcześnie w regionie lubuskim, poszukując podobieństw i róż-nic pomiędzy nimi w zakresie obecności dziedzictwa kulturowego w działaniach zmierzających do wytwarzania wspólnoty społecznej. Kontekstem działalności zespołów jest region postmigracyjny (powojenne procesy zachodzące w zbio-rowościach lokalnych Polski zachodniej) i cechy współczesnego społeczeństwa (wynikające z globalizacji, urbanizacji, rozwoju wartości indywidualistycznych). Podstawą artykułu są badania terenowe autorki.


Słowa kluczowe


region postmigracyjny; wspólnota społeczna; zespół folklory-styczny; kultura ludowa; dziedzictwo kulturowe; tradycja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Bukraba-Rylska I., Burszta W. J., W Polsce lokalnej. Między uczestnictwem w kulturze a praktykami kulturowymi. Kanon i rozproszenie, red. I. Bukraba-Rylska, W. J. Burszta, Warszawa 2011, s. 15–51.

Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998. Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowo-czesnych, tł. M. Bucholc, Warszawa 2008.

Matławski B., Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970–2009, Szczecin 2011.

Mikołajewska B., Zjawisko wspólnoty (wybór tekstów), New Haven 1999. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.

Parecka J., Obrzęd weselny górali czadeckich, [w:] Notatnik klubowy. Materiały programowe klubów wiejskich, Kraków 1986, s. 78–88.

Pokrzyńska M., Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólno-ty regionalnej, Zielona Góra 2010.

Pokrzyńska M., Bukowińskie muzykowanie w Polsce zachodniej (okolice Brzeźni-cy), [w:] Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochro-na i (re)interpretacja, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, se-ria Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową, Kraków 2019, s. 267–286.

Pokrzyńska M., „Dam ci jeszcze cosik…” Świat Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Jedliniok, „Dolny Śląsk” 1999, nr 7, s. 228–234.

Pokrzyńska M., Kultura regionalna w Polsce Zachodniej – kontynuacja i kreacja (wstępny zarys problemu na przykładzie Ziemi Lubuskiej), [w:] Folklor, folklo-ryzm, folk, red. M. Kowalik, B. Matławski, Szczecin 2016, s. 33–52.

Pokrzyńska M., Na tropach antropologicznego aspektu rewitalizacji, „Rocznik Lubuski” 2019, t. 45, nr 2, red. J. Leszkowicz-Baczyński, s. 149–161.

Pokrzyńska M., Problemy kształtowania się tradycji w zachodniej Polsce. Przy-padek ziemi lubuskiej, [w:] Tradycja w kontekstach społecznych, red. J. Styk, M. Dziekanowska, Lublin 2011, s. 147–161.

Pokrzyńska M., Rola zespołu folklorystycznego w kształtowaniu świadomości re-gionalnej, „Rocznik Lubuski” 2000, t. 26 cz. 1, Z badań nad kulturą ludową województwa lubuskiego, red. B. Kołodziejska, s. 81–95.

Szacki J., Tradycja: przegląd problematyki, Warszawa 1971.

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

Wywiady zbiorowe z członkami zespołu, przeprowadzony przez Magdalenę Po-krzyńską podczas badań realizowanych w okresie 23.07–03.08.2019 na zlece-nie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.


Partnerzy platformy czasopism