Невідомий аспект з історії польської громади Києва початку XX ст.: Польський гурток та Варшавське земляцтво у Київському комерційному інституті (1908–1914 рр.)

Чуткий Андрій Іванович

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2015.001

Abstrakt


Unknown aspect of history of Kyiv polish common in the early XX century: Polish group and Warsaw community in the Kyiv commercial university (1908–1914)

Ukrainian and polish relationships have been long and gone through different stages and context filling. Historical evolvement proved harmonicity contributing to development and mutual enrichment in different contexts to be the most useful for both sides. In this very manner ukrainian and polish relationships have been developing recently. Poland was amongst those first to recognize Ukraine’s independence in 1991 and has been an active proponent of democratic transformation happening in recent decade, in the most crucial turning points in Ukrainian history. Unfortunately, third forces are attempting to cause dissention constructive manner of ukranian and polish relationships. Thus, they require to be strengthened and popularized as mutually beneficial both for Ukraine and Poland. Taking this into consideration, focusing on constructive examples of ukranian and polish relationships in past is the most reasonable way in order to establish them today. This very purpose is pursued by this research paper devoted to ukranian and polish relationships i.e. student organizations founded by ones of Poland descent in Kyiv commercial university, being the first Higher Education Intuition of economic profile – Youth of Poland society (Poland group) and Warsaw community. Ethnical and quantity of members taking part organizations are studied, provisions of statutes are analyzed in comparison to those of other student organizations and circumstances of them being abolished by the government. Dynamic of increasing number of the Poles amongst the students in Kyiv commercial university is clarified and them being third biggest ethnicity (second since 1912) in the said university is brought to light. Used information was taken from documents provided by Kyiv commercial university archive that have been presented to scientific circulation for the first time. For this reason research paper is supplied with appendixes containing statutes of both organization and list of Polish group in 1911 and administration of Warsaw community members.  


Słowa kluczowe


stosunki ukraińsko-polskie; polski ruch narodowy; warszawska społeczność

Bibliografia


Державний архів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 9, 10, 49, 53, 134, 135, 143, 144, 145, 147, 320, 891, 1472; ф. 229, оп. 1, спр. 19.

Alma mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади, упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський, кн. 1, Київ 2000.

Город в средневековой цивилизации Западной Европы, Т. 4, Extra muros: город, общество, государство, Москва 2000.

Грицак Я. Й., Нариси історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст., Київ 2000.

Дейвіс Н., Боже ігрище: історія Польщі, Київ 2008.

Довнар-Запольский М. В., Новый тип высшего образования, Речь, произ- несенная в собрании киевского купеческого общества 23-мая 1907 г., Киев 1907.

Записка о Киевском коммерческом институте, Киев 1910.

Иванов А. Е., Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ в., Москва 1991.

Коженьовський М., За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках, Київ 2015.

Мадей Ч. А., Высшие коммерческие школы в Италии, Киев 1917.

Матяш И., К вопросу о концепции научной биографии М. В. Довнар- Запольского, Чацвертыя міжнародныя доунараускія читанні, Гомель 2004.

Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні, Київ 2003.

Михальченко С. И., М. В. Довнар-Запольский: историк и общественный дея- тель, „Вопросы истории”, 1993, № 6, c. 162–170.

Міхневич Л. В., Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційно- му інституті – Київському інституті народного господарства (1906– –1930 рр.), за заг. ред. І. Б. Усенка, Київ 2011.

Ніколаєва Т. М., Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX – початок XX ст.), Київ 2010.

Птуха М., Академік Роман Михайлович Орженцький, „Записки соціально- економічного відділу УАН”, 1926, Т. ІІ–ІІІ, c. 1–19.

Сарбей В. І., Національне відродження України, Україна крізь віки, Т. 9, Київ 1999.

Фартучна Г. В., Купчик О. В., Студентство міста Києва у суспільно-полі- тичному житті України (1900–1917 рр.), Київ 2013.

Харківський університет XIX – початку XX століття у спогадах його профе- сорів та вихованців: У 2 тт., Т. 2, уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іваненко, В. І. Фадєєв, С. М. Пуделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов, Харків 2010.

Чуткий А. І., Київський комерційний інститут: витоки та історичний по- ступ (1906–1920 рр.), Ніжин 2013.

Щербак Н. Колоніальна політика російського царизму щодо української культури (друга пол. XIX ст.), Четверта Академія пам’яті професора Володимира Антоновича 26–27 березня 1998 р.: Доповіді та матеріали, Київ 1999. Щербак Н. О., Зміни у правовому статусі євреїв у період реформування Російської імперії у другій половині XIX ст., Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей, Луцьк 2011.


Partnerzy platformy czasopism