Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Europa Orientalis" to rocznik o zasięgu międzynarodowym, podejmujący szeroko pojętą problematykę dziejów Europy Wschodniej oraz stosunków politycznych, ekonomicznych, etnicznych, kulturowych oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obronności na tym obszarze w okresie współczesnym (XX-XXI wiek). Periodyk powstał w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których programach badawczych znajduje się Europa Wschodnia oraz Rosja Sowiecka i współczesna Rosyjska Federacja. Łamy "Europy Orientalis" wypełniają artykuły naukowe, materiały źródłowe, polemiki, recenzje oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i popularno naukowych, których tematem są kwestie dotyczące Europy Wschodniej łącznie z obszarem Rosji. Periodyk jest także przeznaczony dla osób interesujących się dziejami narodów i krajów Europy Wschodniej, ich współistnieniem, wzajemnymi wpływami kulturowymi oraz funkcjonującymi w życiu codziennym stereotypami. Istotne miejsce będzie także zajmowała pamięć i polityka historyczna, historia wojskowa, oraz problemy bezpieczeństwa, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. W czasopiśmie jest także miejsce dla prezentowania wyników badań z zakresu stosunków państwowych i międzynarodowych oraz obronności i bezpieczeństwa morskiego w regionie nadbałtyckim.

 

Działy

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DYSKUSJA I POLEMIKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Wszystkie teksty przesłane do redakcji podlegają procedurze recenzowania; fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania.

2 Wstępnej recenzji obejmującej ocenę formalną i tematyczną dokonują członkowie kolegium redakcyjnego. Podstawą ich oceny jest sprawdzenie, czy nadesłany tekst spełnia wymagania zawarte we ?Wskazówkach dla autorów?, które znajdują się w zakładce ?O czasopiśmie?.

3 Po wstępnej akceptacji ze strony komitetu redakcyjnego do oceny nadesłanego tekstu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

4. Recenzenci dobierani są w taki sposób, aby nie zachodził pomiędzy autorem i recenzentem konflikt interesów. Zachodzi on wówczas, gdy istnieją: bezpośrednie relacje osobiste między autorem i recenzentem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Autor tekstu jest informowany o wynikach recenzji ? bez podawania nazwiska recenzenta.

7. Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Lista Recenzentów

dr Tomasz Błaszczak

prof. dr hab. Michał Klimecki

prof. dr hab. Jerzy Maroń

dr hab. Dorota Michaluk

prof. dr Irina Nikulina

prof. dr hab. Waldemar Rezmer

prof. dr Walerij Skibniewski

prof. dr Jonas Vaičenonis

dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM

 

 

Instrukcja wydawnicza

Do Redakcji „Europa Orientalis” należy przesyłać wyłącznie teksty kompletne, oryginalne, które nie były nigdzie wcześniej publikowane. Przypominamy, że „ghostwriting” i „guest autorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a cykl wydawniczy posiada procedury służące przeciwdziałaniu temu zjawisku. Wykryte przypadki będę skutkowały powiadomieniem odpowiednich instytucji, zatrudniających bądź zrzeszających autorów.

       Teksty należy umieścić na platformie cyfrowej i/lub przesłać je w wersji elektronicznej na adres (wre@umk.pl) w pliku tekstowym odpowiedniego formatu (.doc, .docx, .rtf, .odt). Winny być sformatowane w sposób następujący:

       1. Czcionka Times New Roman (tekst główny – 12 p., przypis – 10 p.) koloru czarnego;

       2. Interlinia 1,5 wiersza;

       3. Standardowe odstępy między znakami;

       4. Akapity 1,25 cm;

       5. Marginesy strony 2,5 cm;

       6. Paginacja – cyfry arabskie, umieszczone w prawym dolnym rogu.

       Zasadniczo artykuły winny nie przekraczać objętości 40 000 znaków ze spacjami (1 arkusz wydawniczy), artykuły recenzyjne 20 000 znaków, a recenzje i sprawozdania 15 000. Przesyłany w formie elektronicznej tekst winien zawierać:

       1. Kilkuzdaniową notkę biograficzną na temat autora (zwłaszcza miejsce zatrudnienia,           zainteresowania badawcze, wcześniejsze publikacje).

       2. Dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer     telefonu).

Autorzy artykułów winni dodatkowo załączyć:

       1. Bibliografię;

       2. Słowa kluczowe (od 3 do 5 zarówno w języku polskim, jak i angielskim);

       3. Streszczenie w języku angielskim z przetłumaczonym na angielski tytułem (maksymalnie 700 znaków ze spacjami).

       4. Autorzy recenzji i artykułów recenzyjnych dołączają zapis bibliograficzny recenzowanej książki (imię, nazwisko autora bądź autorów, redaktorów lub wydawców, miejsce i rok wydania, w przypadku prac wielotomowych liczbę tomów, w przypadku serii wydawniczych nazwę serii).

       5. Prawidłowo przesłany tekst zostanie poddany ocenie Redakcji, a artykuły będą skierowane do recenzentów. Autorzy tekstów, które zostaną przyjęte do druku, proszeni są o pobranie „Umowy z autorem artykułu w czasopiśmie”, wydrukowanie jej w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie i odesłanie na adres:

Redakcja Czasopisma „Europa Orientalis”
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Historii i Archiwistyki
Zakład Historii Wojskowej
ul. W. Bojarskiego 1
pokój C 1.48
87–100 Toruń

6. Aparat naukowy:

a) wykorzystane źródła i opracowania winny znaleźć się w przypisach

b) należy stosować skróty: ibidem, idem, eadem, op.cit., loc.cit., wyd., oprac., red., ed., cyt. za:, por.: zob.:;

c) w przypadku stosowania incipitów prac wielokrotnie cytowanych należy umieścić przy nich wielokropek;

d) zapisy bibliograficzne pozycji wydanych cyrylicą winny być sporządzone z zastosowaniem tego alfabetu. Jedynie oznaczenie numeru strony ("s.") należy zapisać alfabetem łacińskim.

 

7. Przykłady przypisów bibliograficznych:

– książka (autor, tytuł książki, miejsce i rok wydania, numer strony):

P. Kołakowski, Między Pragą a Warszawą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne w latach 1918–1939, Warszawa 2007, s. 163.

– artykuł w pracy zbiorowej (tytuł artykułu, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red., miejsce i rok wydania, numer strony):

D. Koreś, Kwestia tranzytu materiału wojennego z rumuńskich portów do Polski w latach 1936–1939, [w:] Na lądzie, w wodzie i powietrzu... Studia z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 186.

– artykuł w czasopiśmie (autor, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma” rok wydania, numer, strona)

H. Bułhak, A. Zieliński, Z dziejów stosunków polsko-rumuńskich (sierpień 1936–wrzesień 1938), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1980, t. 16, s. 15

– dokument archiwalny (skrót archiwum, nazwa zespołu, sygnatura, nazwa dokumentu, data)

AAN, Sztab Główny WP, sygn. 616/173, List ppłk. dypl. J. Kowalewskiego do ppłk. dypl. J. Englichta, Bukareszt, 26 VII 1935 r., mps, k. 565.

 Partnerzy platformy czasopism