Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości

Jolanta Spętana

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.018

Abstrakt


Zjawisko zachowań suicydalnych młodych dorosłych obserwowa- ne jest od wielu lat nie tylko w Polsce. W tekście przedstawiono wybrane obsza- ry współczesnych zagrożeń kondycji egzystencjalnej, a także zaprezentowano rolę szeroko pojętej profilaktyki, akcentując potrzebę profilaktyki egzystencjalnej wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości.


Słowa kluczowe


profilaktyka egzystencjalna, zachowania suicydalne, młodzi doro- śli, edukacja dorosłych, sens życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk, K. (2014). Samobójstwo na przestrzeni wieków. W: M. Farnicka, E. Magda (red.), Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia (s. 11–23). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bee, H. (2003). Rozwój człowieka na przestrzeni życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brodniak, A. (2012). Ramowy Program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012–2015 w ramach realizacji narodowego programu ochrony zdrowia psychiczne- go. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Załącznik nr 4.

Brzezińska, A. (2002). Dorosłość – szanse i zagrożenia dla rozwoju. W: A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. (s. 11–22). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzezińska, A. Piotrowski, I.K. (2009). Diagnoza statusów tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS). Studia Psychologiczne, nr 47 (3), s. 93–109.

Dubas, E. (2015). Przygotowanie do dorosłości. Być i stawać się dorosłym. Edukacja Dorosłych, s. 9–23.

Frankl, V. (1998). Homo patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Gałdowa, A. (2004). Wspólnota i separacja. Aktualność myśli Alfreda Adlera. W: C. Piecuch (red.), Kondycja człowieka współczesnego (s. 249–255). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Harwas-Napierała, B. (2014). Niektóre współczesne zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Psychologia rozwojowa. T. 19, nr 2, s. 23–32.

Hołyst, B. (2012). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.

Jaeschke, R., Siwek, M., Dudek, D. (2011). Neurobiologia zachowań samobójczych. Psychiatria Polska, tom XLV, nr 4, s. 573–588.

Kępiński, A. (1989). Lęk. W: J. Tischner (red.), Filozofia współczesna (s. 487–496). Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Koszewska, I. (2016). Profilaktyka depresji i samobójstw w Polsce w latach 2009–2016 z perspektywy trzeciego sektora (organizacji pozarządowej). Suicydologia, t. VIII, s. 21–27.

Kozielecki, J. (2004). Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwaśnica, R. (2014). Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Malina, A. (2014). Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka. Współczesne problemy z realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) (2006). T. 1. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESA- LIUS.

Młodożeniec, A. (2015). Zapobieganie zamachom samobójczym młodzieży. W: A. Gmitrowicz, M. Makara-Studzińska, A. Młodożeniec (red.), Ryzyko samobójstwa u młodzieży. Diagnoza, terapia i profilaktyka (s. 213–229). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Piecuch, C. (2004). Kondycja człowieka współczesnego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Projekt Rappedagogia, Pobrane z: http://makowskidobromir.pl/rappedagogia.html (29.06.2019).

Rosa, K. Gmitrowicz A. (2007). Regionalny Program Zapobiegania Samobójstwom Młodzieży. Charakterystyka populacji regionu kłodzkiego. Suicydologia, t. 3, nr 1.

Rosiński, D. (2013). Wczesna dorosłość–wybrane aspekty z perspektywy psychologii społecznej. Polityka Społeczna, nr 40, t. 2, s. 8–14.

Rostowska, T. (2008), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Statystyka.policja.pl. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/ zamachy-samobojcze/63803, Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html (dostęp: 29.06.2019).

Stopińska-Pająk, A. (2018). Tożsamościowy plecak – meandry rozwoju andragogiki w Polsce – narracja historyczna w perspektywie minionego stulecia. Edukacja Dorosłych, nr 2, s. 13–25.

Suchodolski, B. (1999). Skąd i dokąd idziemy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Śledzianowski, J. (2017). Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ.

Uznane narzędzia psychometryczne do oceny ryzyka samobójstwa (2015). W: A. Gmitrowicz, M. Makara-Studzińska, A. Młodożeniec (red.), Ryzyko samobójstwa u młodzieży. Diagnoza, terapia i profilaktyka (s. 239–244). Aneks 1. Warszawa: Wy- dawnictwo Lekarskie PZWL.

Wajsprych, D. (2018). Z czego nie można zrezygnować podczas uczenia się w dorosłości? O myśleniu, działaniu i uważności. Edukacja Dorosłych, nr 2, s. 43–58.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu (2003). Genewa – Warszawa: Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism