Radzenie sobie ze stresem i z tremą przez młodych dorosłych w sytuacji występu scenicznego

Anna Lubrańska, Judyta Noremberg

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.010

Abstrakt


W opracowaniu podjęto problematykę radzenia sobie ze stresem i z tremą związaną z występem scenicznym. Badaniem objęto 96 studentów Wy- działu Wokalno-Aktorskiego i Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej. W badaniu zastosowano: Skalę Samopoczucia Muzyka przed Występem i Kwestio- nariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Celem badań była analiza różnic w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem i z tremą. Dowiedziono istotnych różnic w zakresie myślenia pozytywnego (jako strategii radzenia sobie z tremą), które w wyższym stopniu charakteryzowało studentów kierunków wokal- no-aktorskich. W odniesieniu do radzenia sobie ze stresem nie wykazano istotnych różnic między studentami różnych kierunków. W analizach wykorzystano również czynnik różnic międzypłciowych. W zakresie stylu radzenia sobie skoncentrowanego na emocjach kobiety uzyskały wyższy poziom analizowanej zmiennej. Badane stu- dentki wykazywały także silniejszą tendencję do myślenia katastroficznego i bezrad- ności. W odniesieniu do uzyskanych wyników sformułowano implikacje praktyczne.


Słowa kluczowe


tres, radzenie sobie ze stresem, trema, radzenie sobie z tremą, studenci kierunków artystycznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bissinger-Ćwierz, U. (2016). Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne szkolni- ctwa artystycznego formą wsparcia uczniów zdolnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, nr 1(29), s. 177–193.

Chodkiewicz, J., Miniszewska, J. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi. Psychiatriatria Polska, nr 49(1), s. 95–105. DOI: 10.12740/PP/22448.

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. https://www. practest.com.pl/ciss-kwestionariusz-radzenia-sobie-w-sytuacjach-stresowych (05.06.2019).

Curyło-Sikora, P., Wrona-Polańska, H. (2018). Zdrowie młodzieży uzdolnionej mu- zycznie w kontekście radzenia sobie z tremą. Psychologia Rozwojowa, nr 23(1), s. 89–101.

Endler, N.S., Parker, J.D. (1990). Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. Toronto: Multi-Health Systems, Inc.

Jabłońska, A. (2015). Trafność teoretyczna Kwestionariusza radzenia sobie w sytua- cjach stresowych CISS ze szczególnym uwzględnieniem trafności teoretycznej skali stylu skoncentrowanego na unikaniu. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, nr 1, s. 31–51.

Jacukowicz, A. (2016). Stres u muzyków instrumentalistów. Wyniki badań z udzia- łem polskich studentów instrumentalistyki oraz profesjonalnych muzyków. Konteksty Kształcenia Muzycznego, nr 1(4), s. 89–106.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). Psychologiczne przygotowanie muzyka do występu. Ze- szyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym, nr 4, s. 47–60.

Karpińska, M. (2003). Trema, stres przed występem. Jak sobie z nimi radzić. Twoja Muza, nr 1, s. 59–60.

Kenny, D.T. (2005). A Systematic Review of Treatments for Music Performance Anxiety. Anxiety, Stress and Coping, vol. 18(3), pp. 183–208.

Kenny, D.T., Osborne, M.S. (2006). Music performance anxiety: New insights from young musicians. Advances in Cognitive Psychology, vol. 2 (2–3), pp. 103–112.

Klickstein, G. (2009). The Musician’s Way. A Guide to Practice, Performance and

Wellness. Nowy Jork: Oxford University Press.

Kumik, E. (2014). Sukcesy i niepowodzenia w kształceniu muzycznym w ocenie

studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wartości w muzyce, nr 6, s. 290–300.

Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd

koncepcji teoretycznych. Warszawa: KOWEZiU.

Piekarska, J. (2015). Zdolności emocjonalne kobiet i mężczyzn a stosowane strategie

radzenia sobie ze stresem. Studia Psychologica UKSW, nr 15(1), s. 5–18.

Strelau, J., Jaworowska, A., Wrześniewski, K., Szczepaniak, P. (2005). Kwestiona- riusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Sygit-Kowalkowska, E. (2014). Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna, Hygeia Public Health, nr 49(2), s. 202–208.

Szulc, M., Olszak, A. (2012). Wybrane psychologiczne wyznaczniki tremy koncertują-

cych muzyków profesjonalistów i amatorów. Estetyka i Krytyka, nr 25(2), s. 201–230.

Tokarz, A., Kaleńska, J. (2005). Skala Samopoczucia Muzyka przed Występem – A. Steptoe i H. Fidler – wstępne opracowanie wersji polskiej. Psychologia Rozwojowa, nr 10(1), s. 125–134.

Wojtanowska-Janusz, B. (2017a). Strategie radzenia sobie z tremą przez uczniów szkoły muzycznej Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Arty- stycznej. Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym, nr 4, s. 61–69.

Wojtanowska-Janusz, B. (2017b). Rola wsparcia psychologicznego w budowaniu odporności psychicznej uczniów szkół muzycznych. Zeszyty Psychologiczno-Peda- gogiczne Centrum Edukacji Artystycznej. Różnorodność oddziaływań psychologiczno- -pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym, nr 4, s. 71–78.

Wrona-Polańska, H. (2014). Jak skutecznie radzić sobie z tremą i utrzymać zdrowie? W: M. Stępińska (red.), Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie: interpretacja – pedagogika. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej, s. 217–233.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism