Doświadczanie póżnego macierzyństwa- narracje kobiet

Dorota Zaworska-Nikoniuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.004

Abstrakt


W artykule podejmuję tematykę związaną z medycznymi, socjolo- gicznymi i pedagogicznymi aspektami „późnego macierzyństwa” kobiet w Polsce. Poprzez badania o charakterze jakościowym prowadzone w oparciu o metodę bio- graficzną poprzez wywiad narracyjny z dwiema kobietami oraz analizę treści dwóch biografii zamieszczonych na blogach internetowych wskazuję na motywy późnego zajścia w ciążę, przeżywanie narodzin dziecka, sposób godzenia ról społecznych: matki, żony i pracownika oraz organizacji czasu wolnego młodych dojrzałych ma- tek. Wskazuję na głęboką więź z dzieckiem, samorealizację poprzez macierzyństwo i respektowanie potrzeb podmiotowych dziecka u dojrzałych matek.


Słowa kluczowe


późne macierzyństwo, biografie kobiet, macierzyństwo po 35 roku życia, doświadczanie macierzyństwa, edukacja ku macierzyństwu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Badinter, E. (2013). Konflikt: kobieta-matka. Warszawa: PWN.

Beauvoir, de S. (2000). Druga płeć. Warszawa: Jacek Santorski.

Becker, G.S. (1981). A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard University Press.

Bielawska-Batorowicz, E. (2017). Niepłodność – (nie)zrealizowane rodzicielstwo. W:

E. Włodarczyk, (red.). W trosce o macierzyństwo (s. 15–25). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Budrowska, B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Warszawa:

Funna.

Chase Susan, E. (2009). Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów.

W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, (red.), Metody badań jakościowych. T. 2 (s. 15–55).

Warszawa: PWN.

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościo-

we i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.

Dyrda, M.J., Zienkiewicz, J. (2016). Wychowanie w rodzinie źródłem kapitału spo-

łecznego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXIX.

Gilbert, E. (2013). Jedz, módl się, kochaj. Warszawa: Rebis.

Gregory, E. (2007). Ready. Why Women Are Embracing The New Later Motherhood. New York: Basic Books.

Późne macierzyństwo. Pobrane z: http://starakobieta-i-ja.blogspot.com/2017/05/po- zne-macierzynstwo-i-nie-tylko-pozne.html (15.09.2017).

Badania prenatalne. Pobrane z: https://badaniaprenatalne.pl/wiek_matki_a_ryzy- ko_choro/, (11.09.2018).

Dom na głowie. Pobrane z: https://www.domnaglowie.pl/pozne-macierzynstwo/. (15.09.2017).

Jakob, G. (2003). Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych. W: D. Urbaniak- -Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, (s. 125–155. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jarzębińska, A. (2014). Późne macierzyństwo w opiniach i planach życiowych stu- dentek. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 46–52.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodolo- giczne. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Kaźmierska, K. (2004). Wywiad narracyjny – jako jedna z metod w badaniach bio- graficznych. Przegląd Socjologiczny, nr 53, s. 74–93.

Kaźmierska, K. (1996). Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne. W: M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Roguszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, s. 61–73. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Konarzewski, K. (2008). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Konecki, K. (2017). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugrunto- wana. Podaję za http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja2.html/#roz8. (15.09.2017).

Konecki, K. (2005). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.

Kuryś-Sznycel, K. (2017). Doświadczanie macierzyństwa – przestrzenie biograficzne- go uczenia się. W: E. Włodarczyk (red.). W trosce o macierzyństwo, s. 69–73. Poznań: Wyd. UAM.

Kwieciński, Z. (1997). Podręcznik badań jakościowych. Socjologia Wychowania, nr XIII.

Lesińska-Sawicka, M. (2008). Socjomedyczne korelaty późnego macierzyństwa. Stu- dium socjomedyczne. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Major, K., Bryś M., Baumert M., Surmiak P., Walencka M. (2013). Ciąża po 30. roku życia – norma XXI wieku. Perinatologia. Neontalogia i Ginekologia, t. 6, zeszyt 2, s. 88–92.

Manson, K.O. (1997). Gender and Demographic Change: What do we Know? W: G.W. Jones (red.), The Continuing Demographic Transition, s. 80–90. Oxford: Cla- rendon Press.

Nachimas D., Frankfort-Nachimas D. (2000). Metody badawcze w naukach społecz- nych. Warszawa: Zysk i S-ka.

Oleś, P.K. (2000a). Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego. Warszawa: PWN.

Oleś, P.K. (2000b). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Na-

ukowe KUL.

Palka, S. (2005). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch, T., Bauman, T. (2000). Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe. Warszawa: Wyd. Żak.

Postoła, A. (2018). Macierzyństwo zaczyna się po trzydziestce. Pobrane z: https:// www.wprost.pl/143341/Macierzynstwo-zaczyna-sie-po-trzydziestce (10.09.2018).

Pryszmont Ciesielska, M. (2013). Wstęp. W: Pryszmont Ciesielska M. (red.), Macie- rzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet, s. 8–14. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Roczniki Statystyczne GUS 2000–2018.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne.

Schutze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpreta-

tywnej. Studia Socjologiczne, nr 1, s. 20–32.

Skibińska, E. (2006). Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne. Warszawa: Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Stańczak, J., Stelmach, K., Urbanowicz M. (2018). Małżeństwa oraz dzietność

w Polsce. Podajęhttps://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualno-

sci/5468/23/1/1/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf. (10.09.2018).

Szukalski, P. (2004). Późne macierzyństwo w Europie. Wiadomości Statystyczne,

nr 11.

Szukalski, P. (2017). Późne macierzyństwo – nowe zjawisko demograficzne w Polsce.

Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny, nr 1, s. 2–6.

Titkow, A. (2012). Figura Matki Polki. Próba demitologizacji. W: E. Korolczuk (red.),

Pożegnanie z Matką Polką? Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warsza-

wa: Wyd. IFiS PAN.

Trzop, B. (2018). Dojrzałe, spełnione i niezależne? Kobiety 50+ w socjologicznym

zwierciadle. Warszawa: Elipsa.

Twenge, J.M. (2012). The Impatient Woman’s Guide to Getting Pregnant. New York: Atria Books.

Włodarczyk, W. (red.). (2017). W trosce o macierzyństwo. Poznań: Wyd. UAM.

Zaworska-Nikoniuk, D. (2004). Drogi modyfikowania socjalizacji i wychowania przez

feminizm. Olsztyn: Epistheme.

Zaworska-Nikoniuk, D., (2008). Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla

kobiet XXI wieku. Toruń: Adam Marszałek.

Zaworska-Nikoniuk, D. (2016). Ciąża i macierzyństwo na portalach Internetowych.

Aspekty edukacyjne. Olsztyn: Wyd. UWM.

Zaworska-Nikoniuk, D. (2018). Doświadczanie trudności godzenia ról rodzajowych

w narracjach młodych matek aktywnych zawodowo. W: A. Cybal-Michalska, B. Kan- clerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska, (red.). Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, s. 177–203. Poznań: Wyd. UAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism