Dyskurs bioetyczny a postulaty de lege ferenda

Marek Jakubiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2015.003

Abstrakt


Jedną z dyscyplin, istotnych z punktu widzenia tak filozofii, jak i nauk prawnych jest bioetyka. Jej rola wzrasta wraz z rozwojem techniki, która okazuje się użyteczna w praktyce medycznej i laboratoryjnej. Dzięki nowoczesnym technologiom pojawiają się nieznane dotąd problemy moralne i dylematy prawne. To z kolei sprawia, że spór o relację prawa i moralności, będący przedmiotem ożywionej dyskusji w filozofii prawa XX wieku, powraca na nowo, tyle tylko, że w nieco innej formie. Nie tyle idzie bowiem o teoretyczne rozważania dotyczące istoty prawa, a w konsekwencji również i owej relacji, lecz o konieczność praktycznych rozstrzygnięć konkretnych problemów pojawiających się, gdy bioetyka, z jej wieloma odcieniami, styka się z prawem. O ile bowiem indywidualne różnice w tej pierwszej są w demokratycznym społeczeństwie nieuniknione, o tyle prawo, ze względu na swój uniwersalny charakter, powinno być akceptowalne dla wszystkich, niezależnie od owych dzielących jednostki różnic.

Okazuje się, że gdy bierzemy pod uwagę problemy z zakresu szeroko pojętej bioetyki, osiągnięcie powszechnego konsensu jest niezwykle trudne, a właściwie niemożliwe. W niniejszym artykule przedstawione zostaną wybrane aspekty relacji, jaka istnieje pomiędzy dyskursem bioetycznym a prawnym. W szczególności celem tekstu jest wskazanie na istniejące trudności w zakresie analizy propozycji de lege ferenda, dotyczących kwestii światopoglądowych, często powiązanych z szeroko rozumianymi problemami bioetycznymi. Spojrzenie z perspektywy filozoficznej jawi się jako istotny element rozważań nad tym zagadnieniem.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexy R., A Theory of Legal Argumentation, Oxford University Press, 2009.

Brożek B., The Weight Formula and Argumentation [w:] Law, Rights and Discourse: The Legal Philosophy of Robert Alexy, G. Pavlakos (ed.), Hart Publishing, Oxford 2007.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs ponowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, 2000.

Habermas J., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984, s. 180.

Jakubiec M., Doktryny religijne a stanowienie prawa w dobie światopoglądowego pluralizmu, Acta Erasmiana, 8, 2015.

Jakubiec M., Nieracjonalność dyskursu prawnego w świetle teorii Roberta Alexy’ego [w:] Społeczeństwo rozumne?, red. K. Cikała, W. Zieliński, K. Drążkiewicz, WN UPJPII, Kraków 2013.

Jonsen A.R., The Birth of Bioethics, Oxford University Press, 1998.

Jorgensen J., Imperatives and Logic, Erkenntnis, 7, 1937/1938.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, PWN, Warszawa 1999.

Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism