Źródła do historii Polaków w Rosji sowieckiej i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym w zbiorach proweniencji sowieckiej w Archiwum Instytutu Hoovera

Jan Szumski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.10

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza zbiorów posowieckich w zasobach Archiwum Instytutu Hoovera przeprowadzona pod kątem polskiej problematyki. W prezentowanym ujęciu dzieje narodu polskiego w XX w. nie ograniczają się do historii państwa polskiego i osób będących obywatelami polskimi. Możliwości badawcze oferowane przez amerykańską placówkę pozwalają na rozszerzenie obszaru badań sowietologicznych w oparciu o trudno dostępne w miejscu stałego przechowywania materiały proweniencji sowieckiej.


Słowa kluczowe


Archiwum Hoovera; sowiecka polityka narodowościowa; polska mniejszość; ZSRR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archives of the Soviet Communist Party and Soviet State. Catalogue of Finding Aids and Documents, Cambridge 1995.

Bukowski W., Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla, tłum. J. Darczewska i in., Warszawa 1998.

Butcher B., Cracking the Kremlin Files, „Hoover Digest” 1999, nr 4, https://www.hoover.org/ research/cracking-kremlin-files (dostęp: 16 X 2018).

Głębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000.

Libera P., Restytucja archiwaliów francuskich z Archiwum Specjalnego w Moskwie, „Archeion” 2006, t. CIX, s. 131–157.

Marciniak W., Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001.

Siekierski M., Hoover Institution’s Polish Collections: An Overview and a Survey of Selected Materials on Polish Soviet Relations, „Polish Review” 1988, t. XXXIII, nr 3, s. 325–341.

Siekierski M., Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, tom specjalny, s. 557–566.

Siekierski N., Jan Karski i Instytut Hoovera, „Archeion” 2011, t. CXII, s. 153–160.

Soroka L., Guide to the Archives of the Soviet communist party and Soviet state microfilm collection: State Archives of the Russian Federation, http://www.oac.cdlib.org/findaid/ ark:/13030/kt0779r3rv/?query=GARF (dostęp: 30 X 2018).

Stępniak W., Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 1997.

Stępniak W., Możliwości badawcze historyków polskich na Uniwersytecie Stanforda. Polonika w zbiorach Hoover Institution Archives, „Archeion” 1997, t. XCIVII, s. 112–116.

Winid B., Współczesne archiwalia polskie i rosyjskie w zbiorach Instytutu Hoovera [tłum. z j. ang. E. Rosowska], „Archeion” 1995, t. XCV, s. 243–245.

Zasztowt L., Siekierski M., Dwie rosyjskie kolekcje w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, „Przegląd Wschodni” 2000, t. VII, z. 1 (25), s. 159–182.

Zieliński K., Działalność Polskiego Biura Agitacji i Propagandy KC RKP[b] wśród jeńców-Polaków w latach 1918–1922, „Res Historica” 2011, nr 32, s. 37–55.

Zieliński K., O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918–1922, Lublin 2013.

Архивы Кремля и Старой площади. Документы по «делу КПСС». Аннотированный справочник документов, представленных в Конституционный суд Российской Федерации по «делу КПСС», отв. составитель И.И. Кудрявцев, ред. В.П. Козлова, Новосибирск 1995.

Горизонтов Л., Парадоксы имперской политики. Поляки в России и русские в Польше, Москва 1999.

Даниельсон Е., Архивы русских эмигрантов в Гуверовском институте, „Вестник архивиста” 2001, № 1, с. 202–211.

История Росархива, http://archives.ru/rosarhiv/history.shtml (dostęp: 16 X 2018).

Козлов В.П., Российские архивы: проблемы доступа и использования, „Делопроизводство” 2012, № 1, с. 7–12.

Наконечный М., Отчет о поездке в Гуверовский архив, http://beloedelo.com/actual/ actual/?126 (dostęp: 23 X 2018).

Перечень фондов Государственного архива Российской Федерации и научно-справочный аппарат к документам архива, ред. С.В. Мироненко, Государственный архив Российской Федерации. Путеводитель, т. VI, Москва 1998.

Пихоя Р.Г., Записки археографа, Москва 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism