Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie urodzeni w rodzinach chłopskich (okres II Rzeczypospolitej) – portret zbiorowy

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.07

Abstrakt


Wśród 172 profesorów UJK stojących w okresie międzywojennym na czele katedr pochodzenie chłopskie miało 17 spośród nich. W artykule przybliżono drogę zawodową i naukową profesorów, opisano także ich aktywność społeczną i polityczną oraz życie rodzinne. Przeprowadzona analiza wykazała, że w skład interesującej nas grupy wchodziły osoby, które okazały się w większości analizowanych obszarów typowymi przedstawicielami środowiska profesorskiego.


Słowa kluczowe


historia nauki; profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; awans zawodowy dzieci chłopskich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015.

Banach A.K., Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997.

Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków 2000.

Jakś-Ivanovska M., Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Portret demograficzno-społeczny, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. LXXVI, s. 341–383.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, cz. 1–2, Lublin 1996.

Molenda J., Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.

Mycielska D., Drogi życiowe profesorów przed objęciem katedr akademickich w niepodległej Polsce, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981, s. 243–298.

Przeniosło M., Akta personalne profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza z okresu międzywojennego w zbiorach Archiwum Obwodowego we Lwowie, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, t. V, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017, s. 157–165.

Przeniosło M., Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Studium historyczne, Kielce 2011.

Przeniosło M., Stopnie, tytuły i stanowiska naukowe w II Rzeczypospolitej, „Res Historica” 2012, t. XXXIII, s. 151–172.

Przeniosło M., Władze Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, „Przegląd Historyczny” 2016, z. 4, s. 537–561.

Przeniosło M., Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2014, t. LVII, nr 1–2, s. 87–103.

Szafraniec B., Franciszek Bujak (1875–1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna, Toruń 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism