Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919

Jarosław Cabaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.06

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony przedstawieniu charakterystyki prasy ukraińskiej ukazującej się w latach I wojny światowej na terenie Podlasia lub poza nim (Brześć), ale adresowanej i docierającej do miejscowej ludności. Czasopisma te mogły ukazywać się dzięki aprobacie niemieckich władz okupacyjnych. Wydawaniem ich zajmowały się organizacje społeczne, religijne i terenowe komórki administracji ukraińskiej. Pisma odgrywały istotną rolę w organizacji działań na rzecz odrodzenia życia narodowego miejscowej ludności oraz upowszechniania idei budowy niepodległego państwa ukraińskiego.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; Podlasie; Biała Podlaska; Brześć; prasa ukraińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cabaj J., Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce 2006.

Dydycz R., Od narodzin do likwidacji. Ukraińska działalność polityczna, społeczna, kulturalno-oświatowa i gospodarcza na terenie powiatu bialskiego w latach 1917–1947, mps rozprawy doktorskiej, Siedlce 2019.

Grobicki J., Zajęcie Brześcia Litewskiego w lutym 1919 r. i poprzedzające je wypadki na Podlasiu, „Bellona” 1932, t. XXXIX.

Łossowski P., Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986.

Misiło E., Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1983.

Горний М., Українська інтелігенція Холмщини і Підляшшя у ХХ ст., Львів 2002.

Енциклопедія сучасної України, т. XII–XX, Київ 2012–2018.

Купріянович Г., Український етнос на Холмщини та Підляшші у ХІХ–ХХ ст., в: Холмщина та Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження, ред. В. Борисенко, Київ 1997, с. 59–76.

Макар Ю., Холмщина і Підляшшя в першій половині ХХ століття. Історико-політична проблемтика, Львів 2003.

Павлюк I., Мартинюк M., Хрестоматія українськой преси Волині Полісся Хомщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 pp., Луцьк 2005.

Пастернак Є., Нарис історії Холмщини і Підляшшя (новіші часи), Вінніпег–Торонто 1968.

Патер І., Союз визволення України. Проблеми державності і соборності, Львів 2000.

Супронюк O., Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України, „Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»” 2015, Вип. 23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism